مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 ان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با‌‌ همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. ‌تبصره ۶ - اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای‌‌ همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد. ‌تبصره ۷ - اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود. ‌ماده ۲۲ - اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. ‌تبصره ۱ - مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است. ‌تبصره ۲ - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. ‌تبصره ۳ - انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای‌‌ همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. ‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید. ‌تبصره ۴ - درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای‌‌ همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، ‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت. ‌تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود. ‌ماده ۲۳ - هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد. ‌تبصره - در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود. ‌ماده ۲۴ - هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کار‌شناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است. ‌ماده ۲۵ - درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای‌‌ همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. ‌تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌مجمع استانی دو سال است. ‌ماده ۲۶ - هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. ‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند. ‌تبصره ۱ - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. ‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. ‌تبصره ۲ - درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آنکه هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند. ‌تبصره ۳ - برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد. ‌تبصره ۴ - واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، ‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند. ‌ماده ۲۷ - محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد. ‌تبصره ۱

 

 بصره ۳ - دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی‌محسوب می‌شوند. ‌ماده ۴ - صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، ‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند. ‌ماده ۵ - پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود. ‌ماده ۶ - پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. ‌ماده ۷ - اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد. ‌ماده ۸ - مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌این قانون تشکیل می‌شود. ‌ماده ۹ - شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع‌امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد. ‌ماده ۱۰ - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌تشکیل می‌شود. ‌ماده ۱۱ - هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالا‌ترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. ‌فصل دوم - فرد صنفی ‌ماده ۱۲ - افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. ‌تبصره ۱ - آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌تبصره ۲ - کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. ‌تبصره ۳ - صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک یا چند محل کسب بلامانع است. ‌تبصره ۴ - درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. ‌تبصره ۵ - تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است. ‌ماده ۱۳ - صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. ‌تبصره - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید. ‌ماده ۱۴ - افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه (‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند. ‌ماده ۱۵ - افراد صنفی عرضه کننده کالا‌ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. ‌تبصره ۱ - هر فرد صنفی در مقابل دریافت ب‌ها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. ‌تبصره ۲ - مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. ‌تبصره ۳ - افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. ‌تبصره ۴ - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. ‌ماده ۱۶ - صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند: ‌الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند. ب - نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ‌ماده ۱۷ - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند. ‌تبصره ۱ - افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد. ‌تبصره ۲ - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد. ‌ماده ۱۸ - درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. ‌ماده ۱۹ - درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند. ‌ماده ۲۰ - درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. ‌فصل سوم - اتحادیه‌ها ‌ماده ۲۱ - در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند. ‌تبصره ۱ - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. ‌تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است: ‌الف - در تهران، ۳۰۰ واحد. ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد. ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد. ‌د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نف

 

 کفپوش قرنیز غیره, گرانول ورقهای جایگزین مناسبی. ..... معدنی حفاری بانک اطلاعات, شرکت کارخانجات تراکتورسنگین مینی. تول - سریعترین و بروزترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه ketabpich.pishroblog.ir/Tag/+تول Translate this page تاثیر DG بر پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع بررسی شد که نصب واحدهای .... تولید کنندگان رقیب .... بهینه سازیم صرف سیستم هوای فشرده (کمپرسورها) .... تحلیل توصیفی اطلاعات مربوط به متغیرهای عینی نمونه آماری .... یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه ها .... فرآورده‌های حاصل از پروتئین آب پنیر MWP,WPC بایگانی‌ها دسته‌بندی نشده - پخش پلاستیک عزیزی شما باید ظرف را بشوئید و آبکشی کنید و سپس آن را فشرده سازی کنید .... و در صورت تولید کیسه هاى رنگى هنگام تبدیل گرانول پلى اتیلن به فیلم از ... ضمن اینکه کارخانه هاى تولیدکننده ظروف پلاستیکى براى مواد غذایى باید پروانه ساخت داشته باشند. ..... مواد مرکب چوب پلاستیک که به اختصار wpc نامیده می شوند ، مخلوطی از مواد ... بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه ketabpich.ykablog.com/Tag/+دانلود این داده ها باید تحلیل و پردازش شوند تا تبدیل به اطلاعاتی شوند که آگاهی بخش، ..... محدودیت منابع، انرژی و نیروی انسانی کارآمد، رقابت فشرده ای میان این کشورها در ..... کارشناسان ارشد و مدیران واحد منابع انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ...... رشد سریع قیمت مواد اولیه همواره تولیدكنندگان پوشک و نوار بهداشتی را مجبور به كم ... صنایع چوب-فن و هنر ایران زمین ashwood.ir/tag/صنایع-چوب/page/9/ Translate this page کامپوزیتهای WPC” چندسازه یا مواد مرکب چوب پلاستیک ” از جمله موادی مهندسی و ... و ضایعات کارخانجات چوب بری و سایر واحدهای تولیدی صنایع چوب حاصل می گردد. ... جمله صنایع ساخت تخته های فشرده ، صنایع شیمیایی ، خمیر و کاغذ سازی، صنعت کامپوزیت و. ...... «پژوهشگر۲) «۱) تبیین و تنظیم گردید و در بانک اطلاعات بخش علوم چوب. l=500&p=18 Translate this page همراه اول (خدمات فروش)، ایرانسل (فروش خدمات)، پست، پست بانک، فروش کارت شارژ، وایمکس، ... تولید کننده خودروهای آتش نشانی، پمپ های آتش نشانی، تجهیزات آتش نشانی ... بندی، غرفه سازی و تولید اثاثیه چوبی MDE اداری و خانگی، کابینت آشپزخانه .... طرحهای نفت، گاز و پتروشیمی، ساخت و نصب واحدهای صنعتی ماشین آلات و تجهیزات.  Privacy Terms به حساب کاربری خود وارد شوید ثبت نام کنید امروز شنبه،۷ اسفند ۱۳۹۵ املاک وسایل نقلیه خدمات مسافرتی خدمات ساختمانی کشاورزی و دامداری صنعت آموزش پزشکی و سلامت کامپیوتر لوازم حیوانات خانگی کار و استخدام موبایل خدمات بازرگانی ورود به حساب کاربری مشاهده کلمه عبور به خاطر بسپار رمز عبور را فراموش کرده ام منوی کاربر آگهی جدید فهرست آگهی ها اطلاعات کاربری تماس با پشتیبانی شارژ حساب تراکنشها راهنما تعرفه آگهی ویژه مزایای دسیلی درج رایگان آگهی گروه بندی های تخصصی تولید کلمات کلیدی آگهی رتبه در موتورهای جستجو پلاستیک تولید شیر برقی بسته بندی پلی اتیلن دیزل ژنراتور فضای سبز محل کار پمپ سازی محیط زیست پخش تجهیزات صنعتی نیاز قابل سفارش عدم اتصال کوتاه دایم دارای نمایندگی انحصاری ZEZ SILKO شرکت برنا نیروکاران غیر سمی تزریق پلاستیک ظروف پلاستیکی خاصیت خود ترمیم کاتر پلاتر خازن های اصلاح ضریب ماشین آلات صنعتی بسته بندی duty Machinery کلیه قطعات دستگاه بسته بندی نوار نقاله ماشین الات منبت کاری جرثقیل سقفی واحد فروش رول برش هوای فشرده ماشین الات راهسازی ماشین آلات راهسازی مای کوم سایت www تزریق گاز پلی اتیلن یونیون آلفا کوره صنعتی ظروف پلاستیکی ساخت انواع دستگاه دوخت کیان کمپرسور صنعت گستر پرسان دستگاه های بسته بندی حالت نمایش پلاستیک تولید مشاوره و فروش تزریق پلاستیک (پرتوتابش) عباس موذنی تلفن: ۰.. ماشین الات تزریق پلاستیک جهت تولید اتصالات pvc مشاوره و فروش تزریق پلاستیک (پرتوتابش) دستگاه تولید نایلون ونایلکس محمد حکانی تلفن: ماشین پلاست ،طراح وسازنده وتامین کننده ماشین الات تولید نایلون ونایلکس وبازیافت پلاستیک ،این محصولات به دلیل کارایی بالا ونیاز روز افزون جامعه به تولید پلاستیک در کشور وکشورهای همسایه ،جایگاه ویژه نسبت به سایر مشاغل از نظر امنیت سرمایه گذاری شما دارد.(اگاهی توانایی است) دستگاه تولید نایلون ونایلکس تولیدکننده دیوارپوشpvcوسقف کاذبpvcهـومــن پلاستیک گروه صنعتی هومن پلاستیک تلفن: گروه صنعتی هـومــن پلاستیک-تولید کننده دیوارپوشpvc سقف کاذبpvc تولیدات گروه صنعتی هـومــن پلاستیک‌: www.hoomanplastic.com ابداع کننده کیپ پانل در خاورمیانه ===)) کیپ پانل چیست؟ مزایای کیپ پانل 47٪ محکمتر نسبت به پانل های شرکت های مشابه به علت داشتن 29 شبکه داخل پانل و چفت شدن بدون... تولیدکننده دیوارپوشpvcوسقف کاذبpvcهـومــن پلاستیک (تایل60*060گچی)دیوارپوش و سقف کاذب هـومــن پلاستیک گروه صنعتی هومن پلاستیک تلفن: گروه صنعتی هـومــن پلاستیک-تولید کننده دیوارپوشpvc سقف کاذبpvc تولیدات گروه صنعتی هـومــن پلاستیک‌:  ابداع کننده کیپ پانل در خاورمیانه ===)) کیپ پانل چیست؟ مزایای کیپ پانل 47٪ محکمتر نسبت به پانل های شرکت های مشابه به علت داشتن 29 شبکه داخل پانل و چفت شدن بدون... (تایل60*060گچی)دیوارپوش و سقف کاذب هـومــن پلاستیک فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد عباسی تلفن: فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد با پروانه بهره برداری و ماشین آلات و تجهیزات کامل آماده بکار با وام بانکی قابل واگذاری مناسب جهت تولیدکننده واقعی تلفن در صورت خاموش بودن smsبدهید تا با شما تماس گرفته شود فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید اکرمی تلفن: پروپیلن و پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید در تولید چوب پلاستیک ، آلیاژ نایلون با ppو pe ، کیسه گونی ، فیلم های چند لایه ، و پلاستیک های حاوی فیلر همچون کربنات کلسیم و تالک و ذرات نانو به کار می رود.یکی دیگر از کاربردهای این ماده در تولید پلیمرهای تقویت شده برای افزایش استحکام ضربه و کششی می ب... پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید استون گلیسرین دی ام اف


 

 دایرکتوری  واحدهای تولیدکننده گرانول چوب پلاستیک فشرده W.P.C

ت لاستیک و تولید گرانول لاستیک ... ارائه به سازمانها و همچنین بانکهای عامل به منظور دریافت تسهیلات، مصوبه جواز تاسیس و موافقت اصولی، وام اشتغا . ... طرح توجیهی گرانول چوب پلاستیک فشرده wpc از پلیمر و باگاس. pتولید داخلی محصول یا محصولات (بررسی تولید کنندگان فعلی از لحاظ تنوع ... سیستم کنترل کیفیت واحد و رعایت استانداردهای لازم ... و برقی شامل پست و ترانسها، روشنایی، کابل ها، فاضلاب، هوای فشرده ، آبرسانی، .... 31- خط تولید گرانول. .... خط تولید ورق PE-PS-PVC خط تولید فوم WPC خط تولید چوب پلاست خط تولید لوله و ... پلاستیک - تبلیغات رایگان www.sodel.ir/tag/پلاستیک پلاستیک. ... های هرز ( علف کش ) طرح توجیهی تولید لوح فشرده (CD , DVD ) طرح توجیهی ظروف غذاخوری ..... و برش چوب قابلیت حک و برش برش غیرفلزات حکاکی لیزری co2 دستگاه برش لیزری ..... جهت کسب اطلاعات بیشتر از سایت www.btk.ir دیدن نمایید. ..... تولید کننده دستگاه جوش پلی اتیلن -لوله واتصالات -فلنج جوشی منهول پلی ... آرشیو آگهی های منقضی شده - نیازمندیها دات نت  شرکت تجهیزات بازی آریا آکام تولید کننده کفپوش های گرانولی پارکی ، تایل و ... Canon Legria HF R56 دارای جنس بدنه‌ی پلاستیک فشرده (پلی کربنات) و کاملا مقاوم ، برای ... و محصولات ساختمانی، نفتی و غیر نفتی » کتاب بانک اطلاعات صنعت، صنا. .... اجاره واحدهای مبله به صورت روزانه هفتگی و ماهانه بسیار تمیز با تمامی امکانات ... نیازمندی ها - چوب پلاستِ دکو وود (DEچوب پلاستیک که در زمره مواد کامپوزیتی طبقه بندی می شود از ترکیب الیاف چوب با ... کاربرد فراوان و گسترده WPC ، این محصول را به رقیبی جدی در مقایسه با چوب های .... این شرکت تنها واحد تامین کننده نمک درمنطقه بوده که مفتخر به کسب 14 ایزو .... کنننده و تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن می باشد برای اطلاعات بیشتر . [XLS]پروانه - سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان , صنایع چوب شایستگان واحد شماره 2, آق قلا, شهرک صنعتی آق قلا, 2507 ...... 529, تخته فشرده ممتاز گلستان, گرگان, گرگان کیلومتر20جاده گنبدجنب ...... 862, عصر آمار و فناوری اطلاعات, آق قلا, شهرک صنعتی آق قلا, 4.. ورنده کاری چوب, 22949,رانول چوب پلاستیک (W.P.C), 8000, تن, 0. تخصصی ترین واحد طراحی، مهندسی معکوس، مدلسازی سه بعدی و نقشه کشی ...  تهیه نقشه های دو بعدی ساخت و تلرانس گزاری قطعات صنعتی (همکاری با ارگانهای دولتی، خصوصی، خودروسازی، هوافضا، دریایی، پزشکی، چوب، دانشجویی) ... اداری - سامانه بازرگانی صنعتی ایران wواحدهای اداری , موتورخانه و تاسیسات , انباری , آشپزخانه و سالن غذا خوری , پارکینگ مسقف و .... توضیحات: :تولید گرانول از لاستیک فرسوده توضیحات فنی: کارخانه واقع در شهرک ... کشور سازنده:ایران توضیحات دیگر:جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعت اداری با شماره های زیر ... (فروشنده) مجتمع صنعتی تولیدی مصنوعات چوبی در ورامین. طرحهای توجیهی - رح توجیهی بازیافت مواد پلاستیكی، تولید نایلون جمع‌آوری زباله های قابل ... و كفش دانلود امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی گرانول و كفش بخشی از مطالب موجود ..... پروفیل ، پلاستیك ، امکان سنجی مقدماتی تولید پروفیل چوب پلاستیك ، WPC .... توجیهی تولید نودل هدف از انجام این بررسی , مطالعه و امكان سنجی احداث واحد تولید نودل است . چوب پلاست ul 10, 2014 - پرداخت الکترونیکی بانک پارسیان. خدمات پرداخت بانکی توسط ePayBank.ir می باشد . سایت آگهی شهر من تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ... [XLS]اب - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ../پیشنهادهای_کشاورزی.xls به این دلیل سازمانهای متولی این امر باید بانك اطلاعاتی ایجاد كرده و انتقال اطلاعات ..... انجام شود تا میزان اثرگذاری هر کدام بر نتایج و تعیین کارآیی واحدها مشخص شود. ..... نیازهای گروه های تولید کننده، مباحث زیست محیطی مربوط و منابع مورد استفاده در ...... در بازارهای میوه و تره بار شهرداری هزینههایی مانند هزینه نگهبان، ارائه پلاستیك با ... چوب پلاستیک - نیاز کاو itle=چوب_پلاستیک Translate this page چوب پلاستیک اجرای دکوراسیون نمای ساختمان روف گاردن آلاچیق کفپوش دیوار پوش. ... مقرون به صرفه و با کیفیت و کارایی بالاتر از محصولات چوبی دیگر در صنعت ... WPC.ir. مبلغ : تماس بگیرید. وب سایت : http://www.wpc.ir/. آدرس : پاسداران میدان هروی ... شرکت نیلپر یهترین شركت تولیدكنندة مبلمان و تجهیزات اداری کمد برقی ... 19 - برچسب : - نشانگر دات کام  تولید کننده انواع دستگاههای جت پرینتر چاپ تاریخ تولید و انقضا، بارکد، qr کد ..... ورزشی -کفپوش p.v.c-کفپوش فومدار -کفپوش گرانولی- کفپوش تاتامی -تشک .... 2017 جهت کسب اطلاعات بیشتر ...... که چند سازه WPC در بسیاری از موارد میتواند جایگزین مناسبی برای چوب باشد و ... صفحه قبل - 1 2 جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت مترولوژی مراجعه نمایید ... صورت نیاز مشتری، امکان استفاده از جعبه های چوبی یا پلاستیکی جهت وزنه های 1mgتا60kg در کلا. تولیدات - فارسی tsitco.com/sch-all-تولیدات.html توضیحات: :نمک گرانول نام علمی:salt مشخصات فنی: معرفی مجموعه نمک پدیده گرمسار ... قم تولید کننده انواع گرانول PVC در گریدهای 102_129 میباشد که تولیدات این واحد ... از کشور ترکیه و آلمان ماشین آلات فراورده های چوبی آلمان و ترکیه برش ریل واگنی CUT . ...... نام شرکت: خریدار کارخانه شما با بدهی بانکی ویا مشارکت در سرمایه گذاری. [PDF]ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ - مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران rp ﻫﺎی ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺘﺎدی ...... ﻣﺨﺎزن. ذﺧﯿﺮه. ﺳﺎزی. ﻣﻮﻗﺖ. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. دارای. ﻓﺸﺮده. ﺳﺎز. داﺧﻠﯽ. ﮐﻪ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﻓﺸﺮده. ﺳﺎزی. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺎی. ﺣﺠﯿﻢ. اﻗﺪام ..... ﺑﺎﻧﮏ. اﻃﻼﻋﺎﺗ. ﯾﯽ. ﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﺳﻔﺮﻫﺎ. ی. ﺑﺮون. ﺷﻬﺮ. ی. -. ﭘﺮداﺧﺖ. ﻋﻮارض. ﯿﺑﻠ. ﻂ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. اﻟﮑﺘﺮوﻧ. ﮑﯿ. ﯽ ...... ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﺰن، ﺳﺮﻧﺪﻫﺎی داﻧﻪ ﺑﻨﺪی، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﺎزی، ﭘﻠﺖ ﺳﺎزی ..... از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺷﻬﺮی و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ. نمودار مدار یزد برد های چاپی - f.. سازی محصولات رئیس جهاد, دانشگاهی واحد صنعتی شریف. بیان اینکه ..... مسئولیت محدود تولیدکننده شاسی, جعبه های


 

 ورنده كاری وعملیات شیمیائی روی چوب لیست واحدهای برش انواع چوب (چوببری) لیست واحدهای تولیدکننده چوب اصلاح شده به شكل تخته لیست واحدهای تولیدکننده چوب اصلاح شده به شكل ورق لیست واحدهای تولیدکننده الوار لیست واحدهای تولیدکننده چوب چهارتراش لیست واحدهای تولیدکننده رنده كاری چوب لیست واحدهای تولیدکننده چیپس چوب لیست واحدهای تولیدکننده انواع چوب والواراشباع شده لیست واحدهای تولیدکننده چوب اشباع شده(اشباع چوب) لیست واحدهای تولیدکننده تخته های چوبی اشباع شده لیست واحدهای تولیدکننده تراورس راه آهن لیست واحدهای چوب خشك كنی صنعتی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای چوب بری ورنده كاری وعملیات شیمیائی روی چوب می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات فرعی چوب بری وانواع كفپوش های متصل نشده کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : محصولات فرعی چوب بری وانواع كفپوش های متصل نشده محصولات فرعی كارخانجات چوببری پوشال كولر پشم چوب آردچوب پودرپوست هسته میوه جات پوشال جهت مرغداری مواداولیه نئوپان ازضایعات كشاورزی براده چوب گرانول(چوب پلاستیك فشرده W.P.C) انواع پاركت های چوبی پاركت چوبی پشت چسبدار پاركت چوبی فاق وزبانه دار این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات فرعی چوب بری وانواع كفپوش های متصل نشده می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده نئوپان و فیبر و ام.دی.اف کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : نئوپان وفیبروام.دی.اف انواع نئوپان نئوپان ازچوب جنگلی نئوپان ازچوب باغی نئوپان ازباگاس نئوپان ازضایعات كشاورزی نئوپان روكش دار نئوپان ملامینه ورزالیت پست فرمینگ نئوپان ازتركیب سبوس برنج وتركیبات پلیمری پلی وود(تخته پلی وود) انواع فیبر فیبرازچوب فیبرازضایعات كشاورزی فیبرزه كشی فیبراستخوانی ام ,دی ,اف چوب مصنوعی (WOOD FLEX) ام ،دی،اف ملامینه (روكش دار) انواع پروفیل چوبی باروكش (بامواد تركیبی ) این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده نئوپان و فیبر و ام.دی.اف می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مصنوعات نجاری و قفسه بندی و در و پنجره سازی ساختمان کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : مصنوعات نجاری وقفسه بندی ودروپنجره سازی ساختمان مصنوعات چوبی ساختمانی قطعات داربست ساختمانی انواع درب پیش ساخته چوبی درب چوبی پرسی درب تمام چوب درب چوبی شبكه گلدار درب چوبی كشوئی درب چوبی كابینت درب چوبی باروكش p.v.c دربهای نسوز دربهای ضدصوت سایرمصنوعات چوبی ساختمانی پنجره چوبی چهارچوب درب وپنجره چوبی زهوارچوبی نرده چوبی قرنیزچوبی پارتیشن چوبی پنجره چوبی باروكش p.v.c این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده مصنوعات نجاری و قفسه بندی و در و پنجره سازی ساختمان می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع پانل وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع پانل وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه انواع پانل چوبی پانل چوبی باروكش طبیعی پانل چوبی باروكش مصنوعی پانل چوبی ازضایعات كشاورزی پانل چوبی ازضایعات نساجی پانل چوبی ازنی وسیمان قطعات چوبی فوم دار( نوعی ساندویچ پانل ) چوب وپلاستیك ازتركیب الیاف گیاهی وپلیمر انواع ساختمانهای پیش ساخته چوبی خانه پیش ساخته چوبی متحرك( كانكس ) خانه پیش ساخته چوبی ثابت تخته لمبه ظروف ومحفظه های چوبی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع پانل وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی صندوق میوه تاشو صندوق میوه سنتی قوطی چوبی جعبه كنتورچوبی جعبه ورهل قران كندوی عسل انواع پالت چوبی اسكلت چوبی یخچالهای صنعتی قرقره چوبی كابل بارابان چوبی چرمسازی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی و مبلمان بدون پایه و وسائل موردنیازخیاطی و ابزارها کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : لوازم خانگی ومبلمان بدون پایه ووسائل موردنیازخیاطی وابزارها لوازم خانگی وآشپزخانه چوبی قاشق چوبی ظروف ازچوب ونی مصنوعات قالبی ازخرده چوب مبلمان منازل( بدون پایه ) بوفه چوبی كابینت چوبی جالباسی چوبی كتابخانه چوبی جامجله ای چوبی كمدچوبی محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف وسایل چوبی مورداستفاده درخیاطی محفظه چرخ خیاطی چوبی ماسوره چوبی ماكوچوبی قرقره چوبی نخ خیاطی كارگیرخیاطی دوك چوبی چوب ضربه ابزارهاوقالبهای چوبی دسته برس لباس وكفش دسته بیل وكلنگ ابزارچوبی قالب چوبی( غیركفش ) قالب چوبی ( كفش ) پارو( چوبی ) قنداق چوبی تفنگ تزئینات چوبی( دكوراسیون) جعبه جواهرچوبی قطعات منبت كاری شده خراطی قطعات چوبی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی و مبلمان بدون پایه و وسائل موردنیازخیاطی و ابزارها می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده خمیر كاغذ کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : تولیدخمیركاغذ خمیركاغذازچوب خمیركاغد از لینتر پنبه خمیركاغذجهت پوشك و نوار بهداشتی ازلینترپنبه الفاسلولز خمیر كاغذ از باگاس خمیر كاغذازضایعات كشاورزی خمیركاغذ از ساقه غلات خمیركاغذ از ضایعات نخل خمیركاغذاز كاغذ باطله و مقوا این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده تولیدخمیركاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع كاغذ کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع كاغذ كاغذكرافت كاغذكرافت ازچوب كاغذكرافت ازباگاس كاغذكرافت ازضایعات كشاورزی كاغذكرافت ازضایعات كاغذومقوا ورق متالایزكاغذی كاغذ كرافت وایت تایپ (یك روسفید) كاغذشبه كرافت كاغذشبه كرافت ازچوب كاغذشبه كرافت ازباگاس كاغدشبه كرافت ازضایعات كشاورز


 

 ری دارند میتوانند با استفاده از ایمیل و شماره تلفنهای تماس در سایت با ما تماس حاصل نمایند با تشکر |+| نوشته شده در جمعه بیستم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:47 توسط رضا حبیبی پور | نظر بدهید با نام خدا با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز شرکت تولیدی شمال چوب لوندویل عرضه کننده تولیدات چوبی از جمله پالت باکس پالت و تخته سه لایی و چند لایی با کیفیت بسیار عالی که همه از چوب مرغوب روسی تهیه میشود و در مرحله اول و هدف اصلی ما جلب رضایت مشتریان عزیز میباشد . |+| نوشته شده در سه شنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۹۰ساعت 11:48 توسط رضا حبیبی پور | نظر بدهید پالت و باکس پالت / تخته سه لایی و چند لایی با نام خدا با سلام تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان امیدواریم که در هر نقطه ارز ایران اسلامی که هستید موفق باشید شرکت تولیدی شمال چوب لوندویل تولید کننده انواع تولیدات چوبی از جمله :پالت باکس پالت و تخته سه لایی و چند لایی با کفیت بسیار بالا نسبت به نمنه های موجود در بازار البته با قیمیت پایین تر و مشتری پسند برای ما رضایت مشتری حرف اول را میزند یعنی مشتری مدار هستیم البه شرکت تولیدی شمال چوب مورد تایید شرکت بین المللی پتروشیمی اراک میباشد که چندین سال است با این شرکت در حال هم کاری میباشیم تمامی تولیدات ما به سفارش مشتری انجام میگیرد و همیشه سعی بران داریم که کیفیت تولیدات ما بهتر از سایر رقبا باشد البته ما به این مفتخریم که از طرف شرکت اریا ساسول واحد نمونه تولید شناخته شده ایم و امادگی همکاری با تمامی شرکتها را داریم . ادرس ایمیل:a| نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:37 توسط رضا حبیبی پور | یک نظر صنایع تولیدی شمال چوب لوندویل با نام و یاد خدا با سلام خدمت دوستان و هموطنان عزیز شرکت تولیدی شمال چوب اماده همکاری با تمامی شرکتها و صنایع تولیدی میباشد و کسانی که نیاز به همکاری دارند دعوت به همکاری میکند . از تمامی شرکتهای پتروشیمی که نیاز به پالت و باکس پالت دارند خواهشمند است برای تامین نیاز این شرکتها با ما تماس گرفته و از پالت های شرکت صنایع تولیدی شمال چوب استفاده کنند تا کیفیت را به خوبی تجربه کنند. با تشکر مدیر شرکت صنایع تولیدی شمال چوب لوندویل |+| نوشته شده در دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:14 توسط رضا حبیبی پور | یک نظر توضیحاتی در مورد شرکت تولیدی شمال چوب(پالت باکس پالت) با نام خدا با سلام صنایع تولیدی شمال چوب لوندویل دارای محوطه بالغ بر 10000 متر مربع میباشد که در سطح استان گیلان جزئ بزرگترین کارخانه های تولیدی چوب میباشد که از 10000 متر مربع 5000 متر ان سرپوشیده و ساختمانی میباشد و 5000متر محوطه رو باز میباشد که دارای امکانات زیادی برای کارکننان خود فراهم کرده است . |+| نوشته شده در دوشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 11:13 توسط رضا حبیبی پور | نظر بدهید تصاویری از کارگاه با نام و یاد خدا با سلام خدمت دوستان و هم وطننان عزیز و سلامی ویژه به تمامی کارخانه داران و همکاران صنایع تولیدی شمال چوب لوندویل عرضه کننده تمامی محصولات چوبی میباشد برای ارتباط میتوانید در قسمت نظرات نظر بگذارید با تشکر |+| نوشته شده در پنجشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۰ساعت 14:36 توسط رضا حبیبی پور | یک نظر درباره وبلاگ با سلام صنایع تولیدی شمال چوب عرضه کننده بهترین محصولاتی چوبی میباشد از جمله پالت و باکس پالت که هر گونه سفارشات را از تمام نقاط ایران و شرکتها قبول می کند. منوی اصلی صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ پیوندهای روزانه بانک اطلاعات صنعت ایران/بسی آرشیو پیوندهای روزانه نوشته های پیشین هفته سوم آبان ۱۳۹۰ هفته چهارم شهریور ۱۳۹۰ هفته دوم مرداد ۱۳۹۰ هفته سوم خرداد ۱۳۹۰ هفته اوّل خرداد ۱۳۹۰ پیوندها کبوتر استارا(لوندویل) RSS بالا درج آگهی رایگان - درج آگهی رایگان پایاکلیک آگهی رایگان - آگهی و تبلیغات خود را رایگان درج کنید ثبت دامنه رایگانثبت دامنه رایگان - ساب دامین رایگان - افزایش رتبه سایت شما در موتورهای جستجو تبادل لینک سه طرفه - اتوماتیک آشپزی - آشپزی برای همه وبسایت تخصصی مهندسی عمران و معماری - گسترش موضوعات مهندسی عمران و معماری سایت درج آگهی رایگان مرجع برنامه نویسی - برنامه نویسی | طراحی وب فروشگاه سنگهای معدنی زینتی - گردنبند و دستبند از سنگهای معدنی و شفابخش آگهی، نیازمندی و تبلیغات رایگان - نیازمندیها و تبلیغات رایگان در عصر آگهی بهینه سازی وب سایت - سئو|بهینه سازی سایت|افزایش پیج رنک گوگل روزنامه دنیای اقتصاد شماره امروز: 3991 چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ٢٦ جمادی الاول روزنامه امروز آرشیو آگهی اشتراک درباره آیین نامه اخلاق حرفه ای خبر صنعت و معدن دنیا بازرگانی مسکن و عمران بورس آینده نگر بازار بانک و بیمه خودرو بازار دیجیتال مدیران باشگاه اقتصاددانان گردشگری بیشتر rss/ خانه / خبر / خرید انواع پالت و جعبه‌های چوبی خرید انواع پالت و جعبه‌های چوبی روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 1108 تاریخ چاپ:شرکت صنایع مس شهیدباهنر در نظر دارد، انواع پالت و جعبه‌های چوبی برای بسته‌بندی محصولات تولیدی خود را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9آذر ماه به مجتمع واقع در کیلومتر 12جاده کرمان، باغین، واحد بازرگانی شرکت مراجعه کنند. شرکت صنایع مس شهیدباهنر در نظر دارد، انواع پالت و جعبه‌های چوبی برای بسته‌بندی محصولات تولیدی خود را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا 9آذر ماه به مجتمع واقع در کیلومتر 12جاده کرمان، باغین، واحد بازرگانی شرکت مراجعه کنند


 

 ی شبكه لانه زنبوری این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده سایركاغذهای قالبگیری شده ازكاغذ و مقوا و خمیركاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا صفحه بعد> سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها Etarh همه حقوق برای ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1387 عکس ها اهالی فن و شرکت ها کالاها مطالب ورود شما اینجا هستید صفحه اصلی ›اهالی فن اهالی فن در اینجا می توانید مجموعه ای از شرکت های فعال در حوزه معماری و دکوراسیون، ساختمانی، تاسیساتی و فروشندگان کالا و اثاثیه در سراسر ایران را با نمونه کارها، شرح فعالیت ها و تجارب و اطلاعات تماس آنها مشاهده و از خدمات و محصولات آنها استفاده کنید. ۱ گالری مبلمان ماهون کایا مبلمان ماهون کایا با بیش از ۵۰ سال تجربه و همکاری با فروشگاه ها و برند های معتبر صنعت مبلمان کشور،اکنون مفتخر است در نمایشگاه اختصاصی خود پذیرای شما مشتریان گرامی باشد. تلفن تماس: ۱ دکوراسیون داخلی آراد دکوراسیون آراد از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در عرصه گوناگون دکوراسیون داخلی آغاز کرده است. از جمله فعالیت های دکوراسیون آراد: - دکوراسیون داخلی منزل - بازسازی و نوسازی - دکوراسیون اداری و تجاری - طراحی غرفه نمایشگاهی و... تلفن تماس: ۱ کاسپین بتون بدلیل ضرورت انتقال مواد و تکنولوژیهای پیشرفته، در مهندسی عمران از اقصی نقاط دنیا به کشور ایران نیاز به ایجاد تشکیلاتی به شرح ذیل است : ۱- وجود شرکتی در خارج از ایران عموماً در یک کشور اروپائی جهت شناسائی مواد و... تلفن تماس: ۱ استودیو معماری اسکیس (سهامی خاص) استودیو معماری اسکیس (سهامی خاص) شرکت مهندسی معماری اسکیس فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ با نام تجاری آرابسک و با مدیریت مهندس همت آغاز نمود و در سال ۱۳۹۱ به طور رسمی با داشتن تخصص حرفه ایی و کیفیت به همراه تکنولوژی وارد... تلفن تماس: ۱ رویال گاردن *** هدیه نوروزی رویال گاردن ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف از اول اسفند *** ***اولین کلینیک تخصصی معماری محوطه در ایران مجموعه رویال گاردن در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با واردات مستقیم و عرضه کلیه لوازم و دکوراسیون محوطه آغاز نمود و... تلفن تماس: ۱ خانه رویایی ایکیا "خانه رویایی ایکیا" ارائه دهنده وسایل تزئینی شامل شمع، انواع جاشمعی، لوازم آشپزخانه و کادویی از برند ایکیا و سایر برند های لوازم دکوری می باشد. تلفن تماس: ۱ تزئینات و دکوراسیون پیروز - پیروز دکور ارائه دهنده و پخش کننده انواع محصولات خارجی و محصولات روز دنیا. - تضمین بهترین قیمت و با کیفیت ترین محصولات را فقط از پیروز دکور بخواهید. - با تجربه سالیان دکوراسیون پیروز دراین حرفه و با پایان رساندن... تلفن تماس: ۱ خانه معماری هوم آرک خانه معماری و دکوراسیون داخلی انجام پروژه های معماری و معماری داخلی(با تیم فوق حرفه ای) برگزاری دوره های جامع دکوراسیون داخلی و فنگ شویی سالم زیستن با تعلیمات هارمونیال توسط استاد فنگ شویی در دکوراسیون داخلی و خارجی... تلفن تماس: ۱ کابینت و صفحات کورین گروه پترا گروه پترا با همکاری جمعی از متخصصین در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ، کابینت اشپزخانه،انواع سنگهای روی کابینت کورین ، کوارتز،سنگهای مهندسی از قبیل ریور استون،اونیکس،چم استون و انواع سنگهای طبیعی کوارتز ،گرانیت ،... تلفن تماس: ۱ هفت طرح مینیاتور شرکت هفت طرح مینیاتور طراح و مجری پروژه های لوکس ساختمانی - طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی -طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی اداری و فروشگاه - اجرای انواع کفپوش پارکت و لمینیت و دیوارپوش - اجرای انواع کابینت آشپزخانه، کمد... تلفن تماس: ۱ استودیو معماری نبیکو استودیو معماری نبیکو با همکاری گروهی از متخصصین در رشته‌های معماری، طراحی داخلی، دکوراسیون، طراحی صنعتی و هنرمندان گرافیست و نقاش در سال ۱۳۸۴ فعالیت طراحی خود را زمینه معماری داخلی شروع کرده است. پس از ۲ سال سابقه‌ی... تلفن تماس: ۱ شرکت معماری ویرا دیزاین طراحی ، نظارت ، اجرا شرکت معماری ویرا دیزاین طراح و مجری تمامی دکوراسیون های مسکونی ، تجاری و اداری می باشد که هر سال تعداد قابل توجهی دکوراسیون مسکونی ، تجاری و اداری را طراحی و تجهیز وسایل و دکور می نماید. اگرچه راه... تلفن تماس: ۱ دکوراسیون گارن مجموعه گارن با همکاری و نمایندگی شرکتهای نماچوب، نماسازان و محصولات شرکتهای خارجی با بهره‌گیری از کادری مجرب در زمینه طراحی و دکوراسیون داخلی و اجرا، شامل درب‌های ساختمانی، کابینت آشپرخانه، کمد، مبلمان اداری، پارتیشن‌... تلفن تماس: ۱ چوبافرم مشاوره ، طراحی و اجرا پارتیشن بندی تک و دو جداره مبلمان اداری و فروشگاهی کابینت آشپزخانه منزل دیوار کوب نما چوبی کانتر بانکی و... گروه معماری چوبا فرم مفتخر است تمام پروژه های دکوراسیون شما را با کادر مهندسی عالی و اکیپ... تلفن تماس: ۱ صنایع چوب ظریف ساز اندازه گیری، طراحی، اجرا به صورت حرفه ای توسط استاد کاران صنایع چوب بازسازی و نوسازی زیر نظر مهندسین معمار و صنایع چوب شرکت ظریف ساز ارائه دهنده انواع پوستر و کاغذ های دیواری مدرن،کف پوش،لمینت با کیفیت بالا و هزینه... تلفن تماس: ۱ گروه معماری اردهالی دِکو اگر از طرح یکدست، یک رنگ و یکنواخت دیوار های خانه خود و به خصوص اتاق نشیمن به سطوح آمده اید کافی ست با اردهالی دِکو تماس بگیرید تا از بتوانید از تعداد بسیار زیاد طرح های مختلف یکی را انتخاب کنید. حقیقتا باید حضور مجدد... تلفن تماس: ۱ گروه طراحان نظری طراحی دکوراسیون داخلی و نما طراحی اداری و تجاری و مسکونی نظارت و اجرا مشاوره رایگان تلفن تماس: ۱ شیشه بالکن سهند صنایع شیشه بالکن سهند با برند تجاری بالکن سهند در سال ۱۳۸۷ با اتکا به اعتماد و حسن انتخاب شما مشتریان عزیز با بیش از ۷سال سابقه فعالیت گروه موسسین شرکت که جمعی از متخصصین با تجربه در حوزه طراحی و تولید سیستم شیشه های... تلفن تماس: ۱ چشم هوشمند ایرانیان شرکت چشم هوشمند ایرانیان درزمینه خرید و فروش، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی، دوربینهای مداربسته (آنالوگ، AHD، تحت شبکه IP و وایرلس)، سیستمهای حفاظتی (دزدگیر اماکن باسیم، بی سیم و چشم دزدگیر)، درب برقی و جک پارکینگ و... تلفن تماس: ۱ گروه معماری مکعب شرکت مکعب با تجارب بسیار در طراحى و اجراى پروژه هاى ساختمانى،مسکونى،ادارى،تجارى و پزشکى با داشتن پرسنل و متخصصین مجرب آمادگى خود را جهت مشاوره،طراحى و اجرا اعلام مى دارد.. تسریع بیشتر در روند اجراى پروژه ها تطابق طرح با... تلفن تماس: شرکت معماری دکوکو .................۱۰ درصد تخفیف ویژه کاربران چیدانه به مدت محدود ......................... شرکت طراحی معماری و معماری داخلی دکوکو در سال ۱۳۸۳ با تشکیل گروهی از مهندسین مجرب،کار خود را در زمینه معماری داخلی و دکوراسیون فضاهای مسکونی،اداری و تجاری به صورت رسمی آغاز نمود. از آن زمان تا کنون پرسنل پر... چینی زرین ایران *حس خوب میزبانی، چینی زرین ایران* چینی زرین ایران معتبرترین تولیدکننده ظروف چینی در خاورمیانه و یکی از مدرن ترین کارخانجات این صنعت در جهان است و به همین سبب قادر بوده است محصولات خود را به بیش از ۲۰ کشور عمدتا اروپایی نظیر آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند، ترکیه، روس

 

 ی ساندویچ پانل ) چوب وپلاستیك ازتركیب الیاف گیاهی وپلیمر انواع ساختمانهای پیش ساخته چوبی خانه پیش ساخته چوبی متحرك( كانكس ) خانه پیش ساخته چوبی ثابت تخته لمبه ظروف ومحفظه های چوبی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع پانل وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی صندوق میوه تاشو صندوق میوه سنتی قوطی چوبی جعبه كنتورچوبی جعبه ورهل قران كندوی عسل انواع پالت چوبی اسكلت چوبی یخچالهای صنعتی قرقره چوبی كابل بارابان چوبی چرمسازی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی و مبلمان بدون پایه و وسائل موردنیازخیاطی و ابزارها کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : لوازم خانگی ومبلمان بدون پایه ووسائل موردنیازخیاطی وابزارها لوازم خانگی وآشپزخانه چوبی قاشق چوبی ظروف ازچوب ونی مصنوعات قالبی ازخرده چوب مبلمان منازل( بدون پایه ) بوفه چوبی كابینت چوبی جالباسی چوبی كتابخانه چوبی جامجله ای چوبی كمدچوبی محصولات ساخته شده ازام ،دی ،اف وسایل چوبی مورداستفاده درخیاطی محفظه چرخ خیاطی چوبی ماسوره چوبی ماكوچوبی قرقره چوبی نخ خیاطی كارگیرخیاطی دوك چوبی چوب ضربه ابزارهاوقالبهای چوبی دسته برس لباس وكفش دسته بیل وكلنگ ابزارچوبی قالب چوبی( غیركفش ) قالب چوبی ( كفش ) پارو( چوبی ) قنداق چوبی تفنگ تزئینات چوبی( دكوراسیون) جعبه جواهرچوبی قطعات منبت كاری شده خراطی قطعات چوبی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی و مبلمان بدون پایه و وسائل موردنیازخیاطی و ابزارها می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده خمیر كاغذ کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : تولیدخمیركاغذ خمیركاغذازچوب خمیركاغد از لینتر پنبه خمیركاغذجهت پوشك و نوار بهداشتی ازلینترپنبه الفاسلولز خمیر كاغذ از باگاس خمیر كاغذازضایعات كشاورزی خمیركاغذ از ساقه غلات خمیركاغذ از ضایعات نخل خمیركاغذاز كاغذ باطله و مقوا این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده تولیدخمیركاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع كاغذ کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع كاغذ كاغذكرافت كاغذكرافت ازچوب كاغذكرافت ازباگاس كاغذكرافت ازضایعات كشاورزی كاغذكرافت ازضایعات كاغذومقوا ورق متالایزكاغذی كاغذ كرافت وایت تایپ (یك روسفید) كاغذشبه كرافت كاغذشبه كرافت ازچوب كاغذشبه كرافت ازباگاس كاغدشبه كرافت ازضایعات كشاورزی كاغذشبه كرافت ازضایعات كاغذومقوا كاغذ تست لاینروایت تایپ(یك روسفید) كاغذفلوتینگ كاغذفلوتینگ ازچوب كاغذفلوتینگ ازباگاس كاغذفلوتینگ ازضایعات كشاورزی كاغذفلوتینگ ازضایعات كاغذومقوا كاغذفلوتینگ ازضایعات نخل كاغذچاپ وتحریر كاغذچاپ وتحریرازچوب كاغذچاپ وتحریرازباگاس كاغذچاپ وتحریرازضایعات كشاورزی كاغذچاپ وتحریرازضایعات كاغذومقوا كاغذروزنامه كاغذروزنامه ازچوب كاغذروزنامه ازباگاس كاغذروزنامه ازضایعات كشاورزی كاغذروزنامه ازضایعات كاغذومقوا كاغذتیشو كاغذتیشوازچوب كاغذتیشوازباگاس كاغذتیشوازضایعات كشاورزی كاغذتیشوازضایعات كاغذومقوا لایه ایرلید سایرانواع كاغذ كاغذپارشمینه نباتی كاغذغیرقابل نفوذدرمقابل چربی كاغذكالك كاغذ شفاف كاغذ سلوفان كاغذ دست ساز كاغذاسكناس واوراق بهادار مقوابه صورت رول یا ورق این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع كاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مقوا به صورت رول یا ورق کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : مقوا به صورت رول یا ورق مقوا ازچوب مقوا ازضایعات كشاورزی مقوا ازضایعات كاغذ و مقوا مقواازچسباندن چندلایه كاغذ مقوای دوبلكس كاغذ گلاسه مقوای دوبلكس یك روگلاسه ازضایعات سلولزی فرمیكا مقوای نازك (شمیز) ورق تكسون مقوای مخصوص واشر مقوای مخصوص هسته ترانس مقوا ازضایعات چرم این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده مقوا به صورت رول یا ورق می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای عمل امده از كاغذ و مقوای خام کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ و مقوای عمل امده ازكاغذ و مقوای خام كاغذ و مقوای اندودشده كاغذ مومی (WAXED PAPER ) كاغذ و مقوای پوشش داده شده کاغذ باروکش پلاستیكی مقوای چندلایه روكشدار انواع كاغذ بسته بندی كاغذ برای بسته بندی میوه كاغذ كیك كاغذ كادوئی كاغذهای تزئینی انواع گل ملامین برش كاغذومقوا برش انواع كاغذ برش كاغذ تحریر برش مقوا بسته بندی كاغذ ومقوا محصولات فرعی كارخانجات كاغذ سازی پوشال كاغذی كاغذ و مقوای كروگیت شده وظروف ومحفظه های كاغذی ومقوایی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای عمل امده ازكاغذ و مقوای خام می باش

 

 05 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان محصولات پلاستیكی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 106 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان ماهی و پرنده بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 107 . مشخصات کلیه فعالان صنف پارچه فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 108 . مشخصات کلیه فعالان صنف بوفه داران سینما و مجامع عمومی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 109 . مشخصات کلیه فعالان صنف عمده فروشان مواد غذایی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 110 . مشخصات کلیه فعالان صنف بنکداران پارچه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 111 . مشخصات کلیه فعالان صنف موسسات حمل و نقل كالا بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 112 . مشخصات کلیه فعالان صنف بار فروشان میوه و تره بار بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 113 . مشخصات کلیه فعالان صنف آهن فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 114 . مشخصات کلیه فعالان صنف اغذیه فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 115 . مشخصات کلیه فعالان صنف ابزار و یراق فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 116 . مشخصات کلیه فعالان صنف چوب بران وچوب فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 117 . مشخصات کلیه فعالان صنف چلوكبابی ها و غذاخوری ( رستوران – تالارهای پذیرایی) بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 118 . مشخصات کلیه فعالان صنف تهیه کنندگان فتوکپی و اوزالید بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 119 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان غلات و حبوبات بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 120 . مشخصات کلیه فعالان صنف عطاران وسقط فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 121 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان و كرایه دهندگان چینی و بلور و لوستر بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 122 . مشخصات کلیه فعالان صنف شوفاژ کاران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 123 . مشخصات کلیه فعالان صنف سوپر مارکت داران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 124 . مشخصات کلیه فعالان صنف دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی و سردخانه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 125 . مشخصات کلیه فعالان صنف سمساران و امانت فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 126 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان رنگ بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 127 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان آجیل و خشكبار بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 128 . مشخصات کلیه فعالان صنف خرازان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 129 . مشخصات کلیه فعالان صنف خواربار فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 130 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان دوچرخه و موتور سیكلت بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 131 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان دل، جگر و قلوه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 132 . مشخصات کلیه فعالان صنف رستوران ،سلف سرویس بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 133 . مشخصات کلیه فعالان صنف مواد شیمیایی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 134 . مشخصات کلیه فعالان صنف موسسات حمل ونقل ( بار بین شهری ) بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 135 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان پیچ و مهره بانک شماره موبایل شیراز 1 . مشخصات کلیه فعالان صنف لحاف و تشک دوزان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 2 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولید كنندگان كفشهای ماشینی و پلاستیكی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 3 . مشخصات کلیه فعالان صنف كفاشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 4 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 5 . مشخصات کلیه فعالان صنف كاشی ساز و كاشی فروش بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 6 . مشخصات کلیه فعالان صنف قنادان و شیرینی فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 7 . مشخصات کلیه فعالان صنف قفل و كلید سازان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 8 . مشخصات کلیه فعالان صنف قالی شویان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 9 . مشخصات کلیه فعالان صنف فخاران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 10 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان و سازندگان عینك بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 11 . مشخصات کلیه فعالان صنف عكاسان و فیلمبرداران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 12 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و نقره بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 13 . مشخصات کلیه فعالان صنف كلیشه و لیتوگراف، مهر و چاپ پلاك و اسكرین بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 14 . مشخصات کلیه فعالان صنف گلگیرسازان و رادیاتورسازان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 15 . مشخصات کلیه فعالان صنف کتاب فروشان و ناشران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 16 . مشخصات کلیه فعالان صنف نقاشان ساختمان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 17 . مشخصات کلیه فعالان صنف نقاشان اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 18 . مشخصات کلیه فعالان صنف نبات و آبنبات ریزان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 19 . مشخصات کلیه فعالان صنف نانوایان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 20 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لاستیك و روغن اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 21 . مشخصات کلیه فعالان صنف تعمیر كاران اتومبیل ( سبك و سنگین ) بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 22 . مشخصات کلیه فعالان صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 23 . مشخصات کلیه فعالان صنف ماشین ساز و فلز تراش بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 24 . مشخصات کلیه فعالان صنف رایانه، داده ورزی و ماشینهای اداری بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 25 . مشخصات کلیه فعالان صنف تعمیر كاران وفروشندگان چرخهای خیاطی و بافندگی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 26 . مشخصات کلیه فعالان صنف سازندگان و فروشندگان لوازم مسی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 27 . مشخصات کلیه فعالان صنف صحافان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 28 . مشخصات کلیه فعالان صنف صباغ و گلزن بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 29 . مشخصات کلیه فعالان صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 30 . مشخصات کلیه فعالان صنف تابلوسازان و تابلونویسان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 31 . مشخصات کلیه فعالان صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان بانک شماره موبایل شیراز و اس

 

 شاپ تخفیف لیزر موهای زائد تخفیفان استخر تراکت تزیینات منزل تشریفات مجالس تعلیم رانندگی تعمیرات آسانسور فوری تعمیرات موبایل تعمیرکارها تعویض روغن تنظیم باد تنظیم موتور تور با تخفیف تور نت برگ تور ی تور یک روزه توزیع تراکت تولید کنندگان کفش و کیف تولید کننده های پوشاک آقایان تولید کننده های لباس زنانه تئاتر تخفیفان تیاتر نت برگ تیاترهای تخفیف دار جرمگیری دندان با تخفیف جلوبندی جوانسازی پوست چاپ بروشور چاپ خانه حسینیه ها حمام آفتاب خار و بار فروشی ها خدمات بوتاکس خدمات پرینت خدمات پزشکی خدمات پزشکی خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش خودرو خدمات چاقی و لاغری خدمات عکاسی نت برگ خدمات عکاسی و فیلم برداری خدمات فتو کپی خدمات کامپیوتری خدمات گل آرایی خدمات لاغری خدمات مجالس خرید اینترنتی بلیت / بلیط قطار خرید اینترنتی بلیت بلیط اتوباس خرید اینترنتی بلیط / بلیت هواپیما خشکباری ها خودرو شرایطی دادگاه ها داروخانه های شبانه روزی دافتر خصوصی پست دبیرستانها درمانگاه های اعصاب و روان درمانگاه های خصوصی درمانگاه های طرف قرار داد بیمه تامین اجتماعی درمانگاه های طرف قرارداد بیمه نیروهای مسلح درمانگاه های قلب درمانگها های شبانه روزی دفاتر پست پیشتاز دفاتر پست سفارشی دفاتر خرید بلیط اتوبوس دفاتر خرید و رزرو بلیط هواپیما دفاتر رزرو و خرید بلیط قطار دفتر ازدواج دفتر اسناد رسمی دفتر طلاق دفترخانه ها دفترخونه ها دندان پزشکی دندانپزشکی دندانپزشکی با تخفیف دندانپزشکی شبانه روزی روانشناس ها سالن آرایش آقایان سالن زیبایی زنانه سالن زیبایی مردانه سالن های زیبایی سالن ورزشی سبزی فروشی ها سرویس کار موتورخانه سفید کردن دندان با تخفیف سوپر پروتئینی سوپرمارکت های زنجیره ای سوپری ها سیسمونی فروشی شستشوی فرش موکت مبل شستشوی فرش و قالی شستشوی ماشین شعبات بانکها شعبه شهروند شهر بازی شورای حل اختلاف شیرینی پزی صافکاری صافکاری بدون رنگ طراحی تبلیغات عطر فروشی اورجینال فرمان فروش اینترنتی عطر فروش لوازم کاربردی منزل فروش لوازم منزل فروشگ فروشگاه آدیداس فروشگاه اسکیچرز فروشگاه اینترنتی لوازم آرایش فروشگاه پوما فروشگاه خانه و کاشانه فروشگاه ساعت های کپی فروشگاه عطر و ادکلن اورجینال فروشگاه گیاهان دارویی فروشگاه لازم آرایش اورجینال فروشگاه لوازم آرایش فروشگاه لوازم ورزشی دیجیتال فروشگاه نایک فروشگاه های روسری فروشگاه های سیسمونی فروشگاه های کوروش فروشگاه های کیف و کفش آقاین فروشگاه های کیف و کفش زنانه فروشگاههای لباس خواب فروشگاههای لوازم التحریر فضای سبز و پارک قنادی خوب قهوه خانه کارت ویزیت کارواش اتوماتیک کارواش ارزان کارواش های زیر قیمت کافی شاپ با تخفیف کانون تبلیغاتی کرایه اتومبیل کلاس موسیقی کلیسا ها گردشگری لباس فروشی بچه گانه لباس فروشی های زنانه لباس فروشی های مردانه لوازم آرایشگاهی لوازم آرایشی لوازم آرایشی بهداشتی با تخفیف لوازم آشپزخانه لوازم التحریر لوازم پزشکی با تخفیف لوازم خانگی لوله کش ها لیپوما لیزر موهای زاید لیزر موی آقایان لیزر موی زاید لیفتینگ مانتو فروشی ها مبلمان منزل متخصصین اطفال متخصصین پوست مو و زیبایی مجتمع آموزشی محضر مدارس ابتدایی مدارس راهنمایی مراکز اقامتی مراکز پیش دبستانی مراکز تبدیل ارز مراکز تجاری مراکز تفریحی مراکز تفریحی با تخفیف مراکز تنظیم سند مراکز خرید و فروش سکه و طلا مراکز رادیولوژی مراکز زیبای اندام مراکز سوختگیری مراکز سونوگرافی مراکز صدور پاسپورت مراکز صدور و تعویض کارت ملی مراکز ورزشی مرغ فروشی ها مرکز تزریق ژل بوتاکس مرکز فروش لوازم آرایش گیاهی مساجد مسافر خانه مشاوران روانشناسی مطب پزشکان عمومی مطب متخصص قلب مطب متخصصین اعصاب روان مطب متخصصین ریه مطب متخصصین مغز و اعصاب مغازه های میوه و سبزی مکانهای دیدنی موسسات نظافت منازل میوه فروشی ها نان فانتزی فروشی نت برگ استخر نت برگ رستوران نت برگ زیبایی نت برگ لیزر موهای زاید نزدیک ترین متخصص اطفال نزدیکترین آتلیه نزدیکترین آژانس املاک نزدیکترین استخر نزدیکترین باربری نزدیکترین بانک نزدیکترین بانک ملت شعبه نزدیکترین بانک ملی شعبه نزدیکترین تعمیرکار آسانسور نزدیکترین دادسراها نزدیکترین درمانگاه نزدیکترین دستگاه خودپرداز نزدیکترین دفاتر وکالت نزدیکترین دندانپزشک نزدیکترین رستوران نزدیکترین سالن زیبایی نزدیکترین عکاسی نزدیکترین قالیشویی نزدیکترین کافی شاپ نزدیکترین کلانتری نزدیکترین مرکز خرید نزدیکترین نانوایی نزدیکترین نماینگی ال جی نصاب کولرو آبگرمکن نظافت راه پله نظافت ساختمان نقاشی نماندگی هیوندایی نمایش کمدی نمایندگی آدیداس نمایندگی اسکیچرز نمایندگی اسنوا نمایندگی اورجینال آدیداس نمایندگی ایران خودرو نمایندگی بلومبرگ نمایندگی پاک سمن نمایندگی پاکسمن نمایندگی پوما نمایندگی تیسوت نمایندگی دوو dewo نمایندگی ساعت نمایندگی ساعت اورجینال نمایندگی سایپا نمایندگی سواتچ نمایندگی سونی sony نمایندگی شهر فرش نمایندگی فرش نمایندگی فرش پاتریس نمایندگی فرش دستباف نمایندگی فرش کویر یزد نمایندگی فروش خودرو نمایندگی کاسیو نمایندگی کنوود نمایندگی کیا نمایندگی لوازم خانگی نمایندگی لوازم ورزشی نمایندگی لوازم ورزشی آدیداس نمایندگی لوازم ورزشی نایک نمایندگی نایک نمایندگی هابلوت نمایندگی های بیمه نمایندگی های سام سرویس نمایندگی های گلد ایران نمایندگی های مادیران نمایندگی هیوندا نمییندگی لوازم ورزشی پوما هایپرمارکت ها هیات مذهبی ورزشگاه ها وکلا صفحه اصلی شهر اینترنتی . جستجو در مشاغل تهران . محله های تهران . مراکز خرید تهران . محله های تهران روی نقشه . ثبت رایگان اطلاعات مشاغل . کنترل پنل صاحبین مشاغل سایتهای دابی بیلبورد مطبوعات شهر اینترنتی مجلـه خبـری تبلیغات کلیکی هدایای دابـی بانک اطلاعات ملکی تــالار گفتگـــو تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد، دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است © 2016 www.dabi.ir DABI Co. All Right Reserved. طراحی سایت ، اجرا و پشتیبانی توسط شرکت دابی سافت www.DabiSoft.ir تبلی

 

 و فشاری ، این مساله در ساخت دیوار ها و سقف های کاذب قابل اهمیت می باشد . موارد مصرف ساندویچ پانل : ساخت کانتینر ، کانکس ، خانه پیش ساخته ،سوله ، سازه های فلزی ، کمپ اسکان موقت ، سقف آلاچیق و .... پشتیبانی ساختمون دات کام اگر موضوع، محصول ، خدمات، مطلب و اطلاعات مورد نظر خود را پیدا نکردید، همین حالا با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم : تخاب استان و شهر استان و شهر کنونی: همه استان ها موضوعات مرتبط تری دی پانل ساندویچ پانل سقفی ساندویچ پانل دیواری ساندویچ پانل پلی استایرن ساندویچ پانل پلی یورتان کانکس ساندویچ پانلی مصالح مهرنگار کبیر پانل2 استان ها و شهر های فعال ساندویچ پانل در شهر تهران ساندویچ پانل در پاکدشت ساندویچ پانل در شهریار ساندویچ پانل در شهرستان بهارستان تهران ساندویچ پانل در تبریز ساندویچ پانل در شهر اردبیل ساندویچ پانل در کرج ساندویچ پانل در مشهد ساندویچ پانل در بجنورد ساندویچ پانل در اهواز ساندویچ پانل در شیراز ساندویچ پانل در شهر قزوین ساندویچ پانل در شهر قم ساندویچ پانل در دلیجان ساندویچ پانل در بندرعباس ساندویچ پانل در ساری ساندویچ پانل در شهر اصفهان ساندویچ پانل در آذربایجان شرقی ساندویچ پانل در استان اردبیل ساندویچ پانل در استان اصفهان ساندویچ پانل در استان تهران ساندویچ پانل در خراسان رضوی ساندویچ پانل در خراسان شمالی ساندویچ پانل در خوزستان ساندویچ پانل در فارس ساندویچ پانل در استان قزوین ساندویچ پانل در قم ساندویچ پانل در مازندران ساندویچ پانل در مرکزی ساندویچ پانل در هرمزگان ساندویچ پانل در استان البرز درباره ساختمون دات کام ساختمون دات کام از نگاه آمار ثبت شکایت تعرفه تبلیغات در ساختمون دات کام ثبت نام فروشندگان و مجریان ورود کاربران عضو قوانین و مقررات ساختمون دات کام اطلاعات حساب بانکی و پرداخت تماس با ساa مصارف وکاربردهای ساندویچ پانل: پوشش انواع سوله ها با کاربرد های گوناگون(کارخانجات,سالن ها,انبارها و...). ساختمان های پیش ساخنه(اداری,تجاری,بیمارستان,مدارس,اشپزخانه صنعتی,ویلا و..). غذایی و کشاورزی و دارویی(مرغداری ها,گاوداری ها,اتاقهای تمیز و...). مصارف داخلی(دیوار های جداکننده,سقف کاذب و...). کانکس(انواع کانکس های ثابت و متحرک ,کانتینر و...). خبرنامه جهت اطلاع ازآخرین اخبار ما,شرایط فروش ویژه ,نمایشگاه ها,و...در کادر زیر پست الکترونیک خود را وارد و ثبت نمایید. آدرس پست الکترونیک خود را وارد کنید: در حال ارسال . . . با ما در تماس باشید آیا سوالی دارید؟ inدرباره ما ما با بهره مندی از مدرنترین تکنولوژی تولید ساندویج پانل تحت استاندارد های روز اروپا و مراحل گوناگون کنترل کیفی در زمینه تولید انواع ساندویچ پانل در دو نوع سقفی و دیواری با استفاده از بهترین فوم های پلی یورتان و ورق های استاندارد بهترین محصول روز کشور را تولید می نماییم. برخی ویژگی های ساندویچ پانل: نصب آسان و سریع عایق صدا و حرارت و برودت وزن سبک سهولت در حمل و نقل با ما در تماس باشید لینک ورود به صفحات شرکت در شبکه های اجتماعی: دسترسی سریع تماس با ما محصولات خدمات © 2017 کیان پانل. تمامی حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت کیان پانل می باشد. ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی فوم سخت فوم پنلی - تولید کننده ساندویچ پنلنیاز روز تعرفه راهنما مشاوره تبلیغاتی تماس با سایت نیاز روز : امروز : ٩۵/١٢/٠١ آژانس هواپیمایی قصر شیرین چوب slp جستجو در همه گروه ها عضویت | ورود ساخت رایگان سایت! ارسال رایگان آگهی صنعت املاک لوازم خدمات آموزش کامپیوتر خدمات ساختمانی خدمات مسافرتی زیبایی و پزشکی بازار کار و سرمایه کشاورزی و دامداری وسایل نقلیه بازرگانی ارتباطات حراجی نیاز روز > صنعت > ماشین سازی > تولید کننده ساندویچ پنل > ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی فوم سخت فوم پنلی نیازمندیهای کل کشور ماشین آلات صنعتی نفت ، گاز ، پتروشیمی معدن تراشکاری و سری سازی برش کاری آهن آلات قالب سازی آهن آلات و ضایعات نصب و تعمیر ماشین آلات اجاره ماشین آلات ماشین سازی کانکس و کانتینر و کاروان جرثقیل و لیفتراک ابزار و یراق لوازم صنعتی مواد شیمیایی و معدنی فیلم و کاغذ باطله کارتن سازی برق صنعتی بسته بندی کالا خدمات صنعتی طرح های توجیهی تولید مواد غذایی کارخانه تزریق پلاستیک چوب اتوماسیون صنعتی صنایع مخابرات صنایع شیلات خدمات آزمایشگاهی صنعتی آب و فاضلاب چرم سازی ابزار آلات اندازه گیری دقیق آبکاری گروه های مرتبط جزئیات آگهی ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی فوم سخت فوم پنلی ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی فوم سخت فوم پنلی ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی و فوم سخت ریجید / فوم پنلی / ساندویچ پانل / ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی ریجید ساخت دستگاه تزریق فوم پنلی واحد اجرایی پلی اورتان ساخت انواع ماشین ها و دستگاه های تزریق فوم پلی اورتان دوجزیی و چند جزیی/امکان تزریق از30 گرم الی4000گرم در ماشین های ساخت این شرکت مرکز خرید وفروش و تعمیرات و سرویس ماشین و انواع دستگاههای خارجی و اموزش و اصلاح فرمولاسیون فوم نرم وسخت/ اموزش و راه اندازی سیستم و پروسه تولید تولید ابر و اسفنج راه اندازی پروسه تولید ابر واسفنج از 15تا 65 کیلو عایق بندی صوتی خاص ساختمانها و استودیو های صدابرداری وسینما وسالنهای همایش عایق بندی منبع و لوله های دو جداره فروش انواع مواد اولیه سرد وگرم وعایق بندی سرد و گرم عایق بندی صوتی ساختمانهای بلند مرتبه و سردخانه های صنعتی تولید انواع شیت های پلی اورتان با دانسیته ها و ضخامت های متغیر مرکز فروش یخچال/فریزر خودرو سرد و گرم مشاوره ، طراحی و اجرای اتوماسیون صنعتی در بهینه سازی کارایی خطوط تولید فوم پلی یورتان تعمیر و نگهداری ماشین آلات تزریق پلی یورتان ساخت انواع قالبهای آرالدیتی و آلومینیومی تزریق فوم پلی یورتان سرد برای خطوط تولید صندلی خودرو ، پشت سری ، زیر آرنجی ، غربیلک فرمان ، زین موتور ، مبلمان اداری و خانگی واحد اجرایی پلی اورتان واستفاده کاربردی در ساختمان اجرایی دکوراسیون و نماسازی داخلی و تغیرات جزیی کلی بر اساس سبک های گوناگون آموزش ماشین فوم - فرایند تولید و عوامل تاثیر گذار بر تولید-مواد اولیه فوم سرد و گرم -قالب -رفع عیب و نقص در فرایند جهت تولید فوم پلی یورتان ( پلی اورتان یا PU) به طریق تئوری و عملی در کارگاه یا شرکت تولید کننده فوم سرد - فوم گرم- انتگرال- فوم سخت - نیمه سخت : صندلی خودرو - صندلی اداری- ساندویچ پنل-یخچال -تشک خواب- مبل - واحد اموزش و مشاوره مشاوره خرید دستگاه و ماشین های صنعتی و راه اندازی خطوط صنعتی اجرای اموزش خاص واحد های صنعتی اداری و فنی بهره وری سازمانی بهبود کمی کیفی تولید اجرای تحقیقات فروش وارتقا سازمان فروش وبازرگانی و بازار یابی وایجاد شبکه خود کشش تقاضا R&D مشاوره مدیر عامل نظارت سازمانی -- تزریق فوم پلی اورتان-ماشین سازی- تولید و فروش-تعمیر و بازسازی


 

 مجریان استخدام ورود ثبت نام انتخاب استان و شهر دسته بندی موضوعی جستجو انتخاب شهر محصولات و خدمات فروشندگان و مجریان راهنمای کلی انتخاب پشتیبانی سایت ساندویچ پانل ویلای پیش ساخته با ساندویچ پنل ویلای پیش ساخته با ساندویچ پنل از ۷۵۰,۰۰۰ تا ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: ستون قصر طلران - اتوبان جلال آل احمد خرید آنلاین کانکس ساندویچ پانل کانکس ساندویچ پانل ارائه دهنده: ستون قصر طلایی ☎ران - اتوبان جلال آل احمد خرید آنلاین ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان از ۴۶,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ ۲ تهران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت ساندویچ پانل دیواری ۱۰ سانت از ۷۵,۵۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ ۲ان - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیوار کلین روم ساندویچ پانل دیوار کلین روم از ۴۶,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ن - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیواری با ورق آلومینیوم رنگی ساندویچ پانل دیواری با ورق آلومینیوم رنگی از ۷۳,۰۰۰ تا ۹۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ تهران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل ساندویچ پانل از ۵۱,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎  - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل پیچ مخفی ساندویچ پانل پیچ مخفی اران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان ساندویچ پانل دیواری پلی اورتان از ۴۶,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ تهران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه رنگی ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه رنگی از ۴۶,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ ان - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل سقف سوله ساندویچ پانل سقف سوله از ۵۶,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎ تهران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیواری ساندویچ پانل دیواری از ۴۸,۰۰۰ تا ۸۶,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: شرکت کبیرپانل ☎  تهران - سعادت آباد خرید آنلاین ساندویچ پانل دیواری ساندویچ پانل دیواری ۵۲,۰۰۰ تومان ارائه دهنده:ران - صادقیه خرید آنلاین ساندویچ پانل سقفی ماموت ساندویچ پانل سقفی ماموت ۵۲,۰۰۰ تومان ارائه دهنده: مجتمع صنعتی ماموت ☎ تهران - صادقیه خرید آنلاین ساندویچ پانل سقفی ساندویچ پانل سقفی ارائه دهنده: مجتمع صنعتی ماموت ☎ ۴ تهران - صادقیه خرید آنلاین فروشندگان و مجریان ساندویچ پانل ستون قصر طلایی ستون قصر طلایی طراحی، تولید و اجرای انواع سازه های پیش ساخته، ویلایی، کمپ های اداری، مهندسی، کارگری و کانکس. طراحی، تولید و اجرای انواع سازه های lsf ۲۱) جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده آدرس: تهران - اتوبان جلال آل احمد شرکت کبیرپانل شرکت کبیرپانل ساندویچ پانل کبیر دارای استاندارد CE اروپا ، تولید کننده انواع ساندویچ پانل پلی اورتان با بهترین کیفیت ☎  جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده دانلود کاتالوگ آدرس: تهران - سعادت آباد مجتمع صنعتی ماموت مجتمع صنعتی ماموت فروش، اجرا و نصب ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت ☎ جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده دانلود کاتالوگ آدرس: تهران - صادقیه شرکت فوم تهران شرکت فوم تهران تولید کننده انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری ☎ ۲جزئیات بیشتر دانلود کاتالوگ آدرس: تهران - کامرانیه شمالی مهران پانل مهران پانل مهران پانل: تولید کننده انواع ساندویچ پانل های پلی یورتان ساختمانی و سردخانه ای ☎ ۸جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده دانلود کاتالوگ آدرس: تهران - آرژانتین کبیرپانل کبیرپانل تولیدکننده انواع ساندویچ پانل,کانکس وعایق حرارتی ☎ جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده دانلود کاتالوگ آدرس: تهران - خیابان پاسداران ۳d پانل سپهری ۳d پانل سپهری فروش ۳d panel (سپهری) ☎  جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده آدرس: البرز - کرج - پارک منظریه پلاستوفوم مرکزی افشار دوست پلاستوفوم مرکزی افشار دوست تولید کننده انواع پانلهای دیواری ۳d - یونولیت سقفی-مش سبک و سنگین-شاتکریت(افشاردوست) ☎ جزئیات بیشتر وب سایت فروشنده آدرس: تهران - شهریار - فردوسیه ساندویچ پانل ماموت ساندویچ پانل ماموت ساندویچ پانل فروش و نصب ساندویچ پانل سقفی , پنل دیواری ,عایق سرد خانه ای و کانکس پیش ساخته ماموت بدون واسطه نصب پانل ساندویچ توسط تیم نصاب آموزش دیده ماموت طبق تعرفه ☎ ۰ جزئیات بیشتر آدرس: تهران - شهر صنعتی البرز سوله سازی ماموت سوله سازی ماموت ساندویچ پانل فروش و نصب ساندویچ پانل سقفی | پانل دیواری | سردخانه ای | کانکس و اتاق های ایزوله شرکت ماموت فروش مستقیم قیمت کارخانه تخفیف ویژه ۱۵ درصد در نصب ساندویچ پانل توسط این واحد ☎ ۰جزئیات بیشتر آدرس: قزوین - شهر صنعتی البرز خانه سازان اسکان پروژه آریا خانه سازان اسکان پروژه آریا مجری طرحهای نوین و ساخت سریع در صنعت ساختمان با سیستم lsf شعار ما : تکنولوژی -سرعت - امنیت جزئیات بیشتر و تماس آدرس: تهران - بزرگراه جلال آل احمد امین پهلوان امین پهلوان پانلهای دیواری سبک 3 بعدی(3dpanel)-تری دی پانل-اسفنجی جزئیات بیشتر و تماس آدرس: البرز - کرج - تهران شهریار کرج تیک ماد پی تیک ماد پی شرکت تیک ماد پی ، تولید کننده انواع ویلا پیش ساخته ، کمپ های خوابگاهی ، اداری ، کانکس ، ساندویچ پانل ( ساندویچ پنل ) و ... جزئیات بیشتر و تماس آدرس: تهران - شهرک غرب بانیان رای سلامت بانیان رای سلامت تولید انواع ساندویچ پانل (با فوم پلی یورتان )سقفی و دیواری جزئیات بیشتر و تماس آدرس: تهران - شهریار - شهریار - فردوسیه راهنمای انتخاب ساندویچ پانل ساندویچ پانل ساندویچ پانل یا نام دیگر آن ، ساندویچ پنل به 3 دسته ی ساندویچ پانل دیواری ، سقفی و سردخانه ای تقسیم می شود و هر سه گونه ی


 

 ب و چوببری اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب اصلاح شده به شکل تخته اطلاعات واحدهای تولیدکننده الوار اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب چهارتراش اطلاعات واحدهای تولیدکننده چیپس چوب اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع چوب والواراشباع شده اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب اشباع شده اشباع چوب اطلاعات واحدهای تولیدکننده تراورس چوبی راه آهن اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب خشک کنی صنعتی اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات فرعی چوببری وانواع کفپوش های متصل نشده اطلاعات واحدهای تولیدکننده پوشال کولر اطلاعات واحدهای تولیدکننده پوشال جهت مرغداری اطلاعات واحدهای تولیدکننده گرانول چوب پلاستیک فشرده W.P.C اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پارکت های چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارکت چوبی فاق وزبانه دار اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ورقهای روکش وتخته چندلائی -نئوپان وانواع پانل وتخته اطلاعات واحدهای تولیدکننده روکش چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده روکش پروفیلهای MDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده روکش کردن تخته هایMDF ونئوپان اطلاعات واحدهای تولیدکننده روکش ملامینه ‍{ کاغذ دکوراتیو آغشته به رزین ملامین } اطلاعات واحدهای تولیدکننده اچ - دی - اف - HDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع تخته چندلایه اطلاعات واحدهای تولیدکننده تخته چندلایی ضدآب اطلاعات واحدهای تولیدکننده تخته چندلایی مغزی دار اطلاعات واحدهای تولیدکننده روکش کردن چوب اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب چندلایه فشرده برای عایق بودن اطلاعات واحدهای تولیدکننده تخته قالب بندی اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع نئوپان وفیبروام -دی -افMDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده نئوپان ازچوب جنگلی اطلاعات واحدهای تولیدکننده نئوپان ازچوب باغی اطلاعات واحدهای تولیدکننده نئوپان ازباگاس اطلاعات واحدهای تولیدکننده نئوپان ازضایعات کشاورزی اطلاعات واحدهای تولیدکننده نئوپان روکش دار اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورزالیت اطلاعات واحدهای تولیدکننده پست فرمینگ اطلاعات واحدهای تولیدکننده پلی وودتخته پلی وود اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع فیبر اطلاعات واحدهای تولیدکننده فیبرازچوب اطلاعات واحدهای تولیدکننده فیبراستخوانی اطلاعات واحدهای تولیدکننده ام -دی -اف MDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب مصنوعی WOOD FLEX اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پروفیل MDFیا چوبی روکش شده اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق ام دی اف ابزارخورده باروکش پی وی سی اطلاعات واحدهای تولیدکننده اوراق فشرده چوبی روکش شده باروکش طبیعی چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده اوراق فشرده چوبی روکش شده باکاغذ ملامینه اطلاعات واحدهای تولیدکننده مصنوعات چوبی ساختمانی قطعات داربست ساختمانی اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع درب پیش ساخته چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی پرسی اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب تمام چوب اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی شبکه گلدار اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی کشوئی اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی کابینت اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی باروکش p.v.c اطلاعات واحدهای تولیدکننده دربهای ضدصوت اطلاعات واحدهای تولیدکننده درب چوبی از HDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده سایرمصنوعات چوبی ساختمانی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پنجره چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده چهارچوب درب وپنجره چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده زهوارچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده نرده چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قرنیزچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارتیشن چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پنجره چوبی باروکش p.v.c اطلاعات واحدهای تولیدکننده دربهای ضد سرقت با انواع روکش MDF- P.V.C و...... اطلاعات واحدهای تولیدکننده رویه درب ملامینه HDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پانل چوبی وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه اطلاعات واحدهای تولیدکننده پانل چوبی باروکش طبیعی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پانل چوبی باروکش مصنوعی اطلاعات واحدهای تولیدکننده پانل چوبی ازضایعات کشاورزی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات چوبی فوم دار نوعی ساندویچ پانل اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب وپلاستیک ازترکیب الیاف گیاهی وپلیمر اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع ساختمانهای پیش ساخته چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده خانه پیش ساخته چوبی متحرک کانکس اطلاعات واحدهای تولیدکننده خانه پیش ساخته چوبی ثابت اطلاعات واحدهای تولیدکننده تخته لمبه اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی جعبه چوبی جهت بسته بندی اطلاعات واحدهای تولیدکننده صندوق میوه تاشو اطلاعات واحدهای تولیدکننده صندوق میوه سنتی اطلاعات واحدهای تولیدکننده کندوی عسل اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع پالت چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسکلت چوبی یخچالهای صنعتی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قرقره چوبی کابل اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی وآشپزخانه چوبی ومبلمان بدون پایه ووسایل خیاطی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قاشق چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده ظروف ازچوب ونی اطلاعات واحدهای تولیدکننده مبلمان منازل بدون پایه اطلاعات واحدهای تولیدکننده بوفه چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابینت چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده جالباسی چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده کتابخانه چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده کمدچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده محصولات ساخته شده ازام -دی -افMDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع تزئینات ازMDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده کابینت ازMDF اطلاعات واحدهای تولیدکننده وسایل چوبی مورداستفاده درخیاطی اطلاعات واحدهای تولیدکننده محفظه چرخ خیاطی چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده ماسوره چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده ماکوچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب ضربه اطلاعات واحدهای تولیدکننده ابزارهاوقالبهای چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده دسته بیل وکلنگ اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالب چوبی غیرکفش اطلاعات واحدهای تولیدکننده قالب چوبی کفش اطلاعات واحدهای تولیدکننده پارو چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قنداق چوبی تفنگ اطلاعات واحدهای تولیدکننده تزئینات چوبی دکوراسیون اطلاعات واحدهای تولیدکننده جعبه جواهرچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قطعات منبت کاری شده اطلاعات واحدهای تولیدکننده خراطی قطعات چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده واشرچوب پنبه ای اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق چوب پنبه خشک اطلاعات واحدهای تولیدکننده ورق چوب پنبه لاستیکی اطلاعات واحدهای تولیدکننده حصیرفشرده صنعتی اطلاعات واحدهای تولیدکننده سایرمحصولات چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده خلال دندان چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب بستنی اطلاعات واحدهای تولیدکننده کبریت اطلاعات واحدهای تولیدکننده ماکت چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده قاب عکس چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده واشرچوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده نوارچوبی دورقاب اطلاعات واحدهای تولیدکننده کلاف چوبی اطلاعات واحدهای تولیدکننده چوب معاینه اطلاعات واحدهای بسته بندی ذغال ارسال آگهی: ام آگهی های این شخص نماس با آگهی دهنده (s


 

 غذ تحریر برش مقوا بسته بندی كاغذ ومقوا محصولات فرعی كارخانجات كاغذ سازی پوشال كاغذی كاغذ و مقوای كروگیت شده وظروف ومحفظه های كاغذی ومقوایی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای عمل امده ازكاغذ و مقوای خام می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی كاغذ ومقوای كروگیت شده ورق كارتن دولا ورق كارتن سه لا ورق كارتن چندلا ظروف ازكاغذ یامقوای كروگیت نشده ظروف مقوائی لیوان مقوائی گلدان مقوائی ظروف یكبارمصرف پوسیدنی گیاهی ظروف یكبارمصرف كاغذی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده محفظه های كاغذی و مقوائی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : محفظه های كاغذی و مقوائی انواع كارتن تبدیلی كارتن بسته بندی( واحدهای تبدیل ورق به كارتن ) انواع جعبه مقوایی جعبه مقوایی ازمقوای معمولی جعبه مقوایی ازمقوای دوبلكس جعبه مقوایی بسته بندی موادغذائی (تتراپك) ساك وكیف كاغذی یامقوایی ساك كاغذی ساك مقوایی سایرمحفظه های كاغذی ومقوایی كلاسورمقوایی زونكن مقوایی پوشه مقوایی بشكه مقوایی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده محفظه های كاغذی و مقوائی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت و كارت پستال بدون تصویر کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت وكارت پستال بدون تصویر انواع كاغذهای كپیه وانتقال دهنده كاغذاستنسیل كاغذ كاربن كاغذ كاربن لس كاغذ حساس (اوزالید) كاغذ فاكس كاغذ لیتوگرافی انواع پاكت پاكت پستی پاكت مراسلاتی پاكت جاروبرقی پاكت خواروبارومیوه پاكت داروئی پاكت رادیولوژی پاكت مخصوص بسته بندی موادغذایی هواپیما پاكت گچ وسیمان پاكت ابمیوه انواع پاكت پاكت دولایه مومی پاكتهای زباله هواپیما لفافهای غذایی دارویی پاكتهای كاغذی نایلونی كارت پستال بدون تصویر این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت وكارت پستال بدون تصویر می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده نوشت افزار و انواع صافی و محصولات بهداشتی كاغذی کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : نوشت افزار و انواع صافی و محصولات بهداشتی كاغذی نوشت افزارهای كاغذی دفترچه تحریر انواع صافی ازخمیركاغذ كاغذ فیلتر محصولات بهداشتی كاغذی كاغذتوالت دستمال كاغذی جیبی دستمال كاغذی جعبه ای سفره كاغذی حوله كاغذی ملحفه كاغذی دستمال سفره پوشك كامل بچه(پمپرز) پوشك معمولی بچه محصولات بهداشتی كاغذی نواربهداشتی تامپون پیش بند كاغذی لباس زیركاغذی پوشك كامل بزرگسال انواع فیلتركاغذی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده نوشت افزاروانواع صافی ومحصولات بهداشتی كاغذی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده سایركاغذهای قالبگیری شده از كاغذ و مقوا و خمیركاغذ کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : سایركاغذهای قالبگیری شده ازكاغذ ومقواوخمیركاغذ شانه تخم مرغ ومیوه جات مقوایی شانه تخم مرغ شانه میوه جات مقوایی سایركالاهای قالبگیری شده ازكاغذ,مقوا قرقره مقوایی دوك مقوایی لوله مقوایی (كور) ماسوره مقوایی كلاهك مقوایی واشركاغذی ومقوائی شبكه لانه زنبوری این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده سایركاغذهای قالبگیری شده ازكاغذ و مقوا و خمیركاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا صفحه بعد> سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها Etarh همه حقوق برای ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1387 صفحه اصلی | ارسال آگهی رایگان | آگهی های جدید | ثبت نام | نیازمندیا - درج آگهی كامپیوتر آموزش املاک اتومبیل لوازم خدمات كسب و كار صنعت ارتباطات ورود کاربران تازه واردید؟ ثبت نام كنید پرداخت با کارتهای عضو شتاب آگهی های جدید طراحی پروژه های نقشه کشی صنعتی با EPLAN خیاطی دوک زنانه نیازمندsony z1تعمیرنرفته سالم از قیمت تور نوروزی کیش با خبرید؟ تعمیرات دستگاه تست انژکتور تور ارزان مشهد هوایی و قطار آماده مشاركت در هر زمینه ایی آموزش کفپوش 3 بعدی فروش دوربین های فیلمبرداری نوین تعمیرات پرفروش ترین مصالح ساختمانی هانی 1000 متر زمین ضلع شمالی فرودگاه امام خمینی مصالح سنگی برای بتن شرکت پخش مصالح ساختمانی حصارکی مرکز لیزر الكس غرب تهران قیمت مصالح ساختمانی آجرشرکت بازرگانی ایران پخش گیت فروشگاهی اتوکلاو استریل موسسه حقوقی تخت بیمار خانگی برقی آلمانی فروش تجهیزات و تگ RFID بن خرید هاکوپیان قیمت جوش شیرین ( بی کربنات سدیم ) - تولید و فروش جوش شیرین- خوراک انسان و دام نقشه برداری ثبتی وزمینی خرید بوقلمون محلی بالغ فروش زمین در مشهد فروش فوری سیلو سیمان 100تن کلمات کلیدی بیتس - هدفون - خرید پستیهدفون بیتس - ایکس ویژن - مانیتور ال ای دی - ال ای دی ارزان - 22A02 - optoma - hdmi - optoma پروژكتور - دیتا پروژکتور قیمت - متنیتور نو - 20en33 - 20en32 - فروش lg - مانیتورLG - نماینده مادیران - مانیتور کارکرده - فروش مانیتور - قیمت مانیتور - خرید و فروش مانیتور - مانیتور ال جی - مانیتور - تعوض مانیتور - xbox360 - psp - xbox 360 - فروش XBOX360 - ps3 - دفترچه راهنمای پی اس پی - gps خودرو - GPS برای خودرو - فروش گیرنده دیجیتال - arena 9 - اسپانیا - فروش کارت dvb - گیرنده دیجیتال - هارد - زبان فرانسه - کارت DVB - MP3 - اسپانیا در ایران - dvb - DVB کارت - پذیرش آلمان - 950 - "فروش MP3" - جی پی اس مارشال - gps marshal - marshal 431 - نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق ثبت نام كنید بانک اطلاعات کلیه واحدهای چوب بری ورنده کاری وعملیات شیمیائی روی چوب کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای چوب بری ورنده کاری وعملیات شیمیائی روی چوب کشور لینك سایت این آگهی بانک اطلاعات کلیه واحدهای چوب بری ورنده کاری وعملیات شیمیائی روی چوب کشور شرکت پارس رابین بی نظیرترین مجموعه بانک اطلاعات واحدها و کارخانه های تولیدکننده چوب بری ورنده کاری وعملیات شیمیائی روی چوبکشور تقدیم می نماید: این مجموعه حاوی اطلاعات

 

 اطلاعات تولیدکنندگان ایزوتون اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیور {انواع ساشه} اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیورانواع بلوس اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیورانواع ویتامینها اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیورانواع کرمهاوپمادها اطلاعات تولیدکنندگان انواع داروهای تزریقی دام وطیور اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیورانواع قرص اطلاعات تولیدکنندگان داروهای مورد مصرف دام وطیورانواع اسپری اطلاعات تولیدکنندگان سایرانواع داروهای مورد مصرف دام وطیور اطلاعات تولیدکنندگان اجر لیسیدنی دام اطلاعات تولیدکنندگان انواع داروهای مایع اطلاعات تولیدکنندگان انواع داروهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان عرقیات گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان گلاب اطلاعات تولیدکنندگان سدر اطلاعات تولیدکنندگان کتیرا اطلاعات تولیدکنندگان پودرشیرین بیان اطلاعات تولیدکنندگان حنا اطلاعات تولیدکنندگان کنسانتره گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان شربت ضدویروس سرماخوردگی گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان کپسول پودرسیر اطلاعات تولیدکنندگان روغن گیاهان داروئی اطلاعات تولیدکنندگان قرصهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان محلول بخوراکالیپتوس اطلاعات تولیدکنندگان پودرهای خشک گیاهان دارویی اطلاعات تولیدکنندگان انواع کرم گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان انواع شربتهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان انواع کپسولهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان قطره های گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان انواع محلولهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان عمل اوری وبسته بندی داروهای گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی گلاب وعرقیات گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی حنا اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی گیاهان داروئی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی روغن گیاهان دارویی اطلاعات تولیدکنندگان انواع باند اطلاعات تولیدکنندگان باندازمنسوج نبافته اطلاعات تولیدکنندگان باند زیرگچ اطلاعات تولیدکنندگان باندگچ اطلاعات تولیدکنندگان باند کشدار اطلاعات تولیدکنندگان باندارتوپدی ازجنس فایبرگلاس اطلاعات تولیدکنندگان گچ ارتوپدی پلیمری اطلاعات تولیدکنندگان انواع گاز اطلاعات تولیدکنندگان گاز نخدار اطلاعات تولیدکنندگان گازاستریل اطلاعات تولیدکنندگان گاز پارافینه اطلاعات تولیدکنندگان پدچشم استریل اطلاعات تولیدکنندگان گازغیراستریل اطلاعات تولیدکنندگان پدهای مرطوب استریل اغشته به موادضدعفونی کننده اطلاعات تولیدکنندگان انواع پد اطلاعات تولیدکنندگان باند ارتوپدی پلی استر اطلاعات تولیدکنندگان انواع نخ جراحی ونخهای طبی اطلاعات تولیدکنندگان نخ بخیه کات کوت اطلاعات تولیدکنندگان نخ بخیه سیلک اطلاعات تولیدکنندگان نخ بخیه نایلون اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسبهای طبی اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسب ضد حساسیت اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسب زخم بندی اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسب بیمارستانی اطلاعات تولیدکنندگان مشمع طبی اطلاعات تولیدکنندگان داروهای چسبی ترانسردرمال اطلاعات تولیدکنندگان مواد-معرفهاوکیت های ازمایشگاهی اطلاعات تولیدکنندگان معرفهای خون وعوامل خونی اطلاعات تولیدکنندگان لوازم طبی اطلاعات تولیدکنندگان شکم بند اطلاعات تولیدکنندگان زانوبند اطلاعات تولیدکنندگان اپلیکاتور اطلاعات تولیدکنندگان مواد مورد مصرف دردندانپزشکی ودندانسازی اطلاعات تولیدکنندگان گچ دندانپزشکی اطلاعات تولیدکنندگان کامپوزیت برای پرکردن دندان اطلاعات تولیدکنندگان موادموردمصرف دردندانسازی اطلاعات تولیدکنندگان مایع اکریلیک برای لثه مصنوعی اطلاعات تولیدکنندگان پودراکریلیک برای لثه مصنوعی اطلاعات تولیدکنندگان الژینات ماده قالبگیری دندان اطلاعات تولیدکنندگان خمیرقالبگیری اطلاعات تولیدکنندگان کارپول دندان اطلاعات تولیدکنندگان موم دندانسازی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی مواد داروئی اطلاعات تولیدکنندگان مواد اولیه داروهای شیمیائی اطلاعات تولیدکنندگان اتروپن اطلاعات تولیدکنندگان کولین کلراید اطلاعات تولیدکنندگان ایندومتاسین اطلاعات تولیدکنندگان ستیل پروپانورامین اطلاعات تولیدکنندگان اوسرین اطلاعات تولیدکنندگان میکروکریستال سلولز اطلاعات تولیدکنندگان تری متوپریم اطلاعات تولیدکنندگان ایبوپروفن اطلاعات تولیدکنندگان مواداولیه دارویی بامنشاء گیاهی اطلاعات تولیدکنندگان مواداولیه داروهای انتی بیوتیک اطلاعات تولیدکنندگان انواع صابون اطلاعات تولیدکنندگان صابون امفوتر صابون خنثی اطلاعات تولیدکنندگان صابون دستشویی نوع مرغوب اطلاعات تولیدکنندگان صابون دستشویی نوع معمولی اطلاعات تولیدکنندگان صابون حمام نوع مرغوب اطلاعات تولیدکنندگان صابون حمام نوع معمولی اطلاعات تولیدکنندگان صابون پرچرب نوع مرغوب اطلاعات تولیدکنندگان صابون رختشویی اطلاعات تولیدکنندگان صابون گلیسیرینه اطلاعات تولیدکنندگان صابون گوگردی طبی اطلاعات تولیدکنندگان صابون تری کلروکربان طبی اطلاعات تولیدکنندگان صابون خمیری اطلاعات تولیدکنندگان چیپس صابون اطلاعات تولیدکنندگان صابون مایع اطلاعات تولیدکنندگان صابون بچه اطلاعات تولیدکنندگان صابونهای صنعتی اطلاعات تولیدکنندگان مواداولیه صابون اطلاعات تولیدکنندگان صابون سالیسیلیک اسید اطلاعات تولیدکنندگان انواع گلیسرین اطلاعات تولیدکنندگان گلیسرین ویتامینه اطلاعات تولیدکنندگان گلیسرین غیرویتامینه اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی انواع گلیسرین اطلاعات تولیدکنندگان انواع پودرهای پاک کننده دترجنتها اطلاعات تولیدکنندگان پودر پاک کننده چربی دست اطلاعات تولیدکنندگان پودرلباسشویی دستی اطلاعات تولیدکنندگان پودرلباسشویی ماشینی اطلاعات تولیدکنندگان پودرفشردهقالب دترجنت اطلاعات تولیدکنندگان پودرشستشوی فرش وموکت اطلاعات تولیدکنندگان پودرماشین ظرفشویی اطلاعات تولیدکنندگان پودرکف شوی اطلاعات تولیدکنندگان پودرمخصوص سطوح لعابدار اطلاعات تولیدکنندگان پودر شیشه شور اطلاعات تولیدکنندگان کوگرانول اطلاعات تولیدکنندگان مایع مکمل پودرظرفشوئی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی موادپاک کننده به صورت جامد اطلاعات تولیدکنندگان اسپریهای پاک کننده اطلاعات تولیدکنندگان اسپری شیشه مات کن اطلاعات تولیدکنندگان اسپری برف شادی اطلاعات تولیدکنندگان شوینده های صنعتی واسپری های تخصصی اطلاعات تولیدکنندگان انواع مایعات پاک کننده اطلاعات تولیدکنندگان مایع پاک کننده چربی دست اطلاعات تولیدکنندگان مایع شیشه پاک کن اطلاعات تولیدکنندگان مایع لغزنده اطلاعات تولیدکنندگان مایع ظرفشویی اطلاعات تولیدکنندگان مایع نرم کننده البسه والیاف اطلاعات تولیدکنندگان مایع لباسشویی دستی اطلاعات تولیدکنندگان مایع لباسشویی ماشینی اطلاعات تولیدکنندگان مایع شستشویی فرش وموکت اطلاعات تولیدکنندگان مایع شستشوی لوستر اطلاعات تولیدکنندگان سایرشوینده های صنعتی اطلاعات تولیدکنندگان مایع کف شوی اطلاعات تولیدکنندگان مایع پاک کننده مخصوص سطوح لعابدار اطلاعات تولیدکنندگان کنسانتره مایع ظرفشوئی اطلاعات تولیدکنندگان مایع گازپاک کن اطلاعات تولیدکنندگان مایع توالت شویی اطلاعات تولیدکنندگان محلول لوله بازکن اطلاعات تولیدکنندگان مایع پاک کننده اتومبیل اطلاعات تولیدکنندگان انواع ژلهای بهداشتی {پاک کننده وضدعفونی کننده } اطلاعات تولیدکنندگان ژل ظرفشویی اطلاعات تولیدکنندگان ژ76 1 2 3 4 5 6 7 ...