سامانه ایران صنعت مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی- آگهی استخدام و مقالات علمی http://iran-sanaaye.mihanblog.com 2015-07-28T23:12:20+01:00 text/html 2015-07-28T14:01:48+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست کارخانجات ریخته گری و صنایع وابسته http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/463 <div align="justify"><font size="1">ف‌مصنوعی‌(شموادح1) ح . نیروكلر(شكلرح1) ح . پتروشیمی شازند(شاراكح1) ح . پتروشیمی‌ اصفهان‌(شصفهاح1) ح . پتروشیمی فناوران(شفنح1) ح . پتروشیمی‌فارابی‌(شفاراح1) ح . پتروشیمی‌ خارك‌(شخاركح1) ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارسح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسیناح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیرانح1) زیر گروه تولید كود و تركیبات نیتروژن گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان1) صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشا1) پتروشیمی پردیس(شپدیس1) پتروشیمی‌شیراز(شیراز1) ح. گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسانح1) ح. صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشاح1) ح. پتروشیمی پردیس(شپدیسح1) ح . پتروشیمی‌شیراز(شیرازح1) زیر گروه پلاستیك اولیه و لاستیك تركیبی پتروشیمی‌ آبادان‌(شپترو1) ح . پتروشیمی‌ آبادان‌(شپتروح1) زیر گروه حشره كش و سایر محصولات شیمیایی تولید سموم‌ علف‌ كش(شسم1) ح . تولید سموم‌ علف‌ كش(شسمح1) زیر گروه تولید رنگ، بتونه، جوهر لعابیران‌(شلعاب1) پارس‌ پامچال‌(شپمچا1) صنعتی‌ رنگین‌(شرنگی1) ح . لعابیران‌(شلعابح1) ح . پارس‌ پامچال‌(شپمچاح1) ح . صنعتی‌ رنگین‌(شرنگیح1) زیر گروه شوینده ها، عطر و محصولات آرایشی بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌(شپارس1) گلتاش‌(شگل1) كف‌(شكف1) پاكسان‌(شپاكسا1) گروه صنعتی پاكشو(پاكشو1) تولی‌پرس‌(شتولی1) هنكل‌ پاك‌ وش‌(شوش1) ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌(شپارسح1) ح . گلتاش‌(شگلح1) ح . كف‌(شكفح1) ح . پاكسان‌(شپاكساح1) ح . تولی‌پرس‌(شتولیح1) ح . هنكل‌ پاك‌ وش‌(شوشح1) زیر گروه تولید سایر محصولات شیمیایی كربن‌ ایران‌(شكربن1) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوص1) ح . كربن‌ ایران‌(شكربنح1) ح . دوده‌ صنعتی‌ پارس‌(شدوصح1) زیر گروه تولید نخهای مصنوعی پلی‌اكریل‌(شپلی1) ح . پلی‌اكریل‌(شپلیح1) زیر گروه محصولات شیمیایی دیگر سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1) ح . سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌(وپتروح1) پیمانكاری صنعتی ساختمان و مهندسی عمران حذف-صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌(خصدرا1) حذف-ح . صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌(خصدراح1) پیمانكاری طرح های صنعتی تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور عمده فروشی براساس هزینه و یا قرارداد تجارت عمده فروشی غیر تخصصی خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی كاشی و سرامیك زیر گروه تولید گل و سرامیك ساختمانی كاشی‌ الوند(كلوند1) تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرام1) چینی‌ ایران(كچینی1) كاشی‌ اصفهان‌(كاصفا1) كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظ1) كاشی‌ پارس‌(كپارس1) كاشی‌ سعدی‌(كسعدی1) كاشی‌ نیلو(كنیلو1) صنایع‌ كاشی‌ و سرامیك‌ سینا(كساوه1) تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترام1) ح . كاشی‌ الوند(كلوندح1) ح . تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(كهرامح1) ح . چینی‌ ایران(كچینیح1) ح . كاشی‌ اصفهان‌(كاصفاح1) ح . كاشی‌ وسرامیك‌ حافظ‌(كحافظح1) ح . كاشی‌ پارس‌(كپارسح1) ح . كاشی‌ سعدی‌(كسعدیح1) ح . كاشی‌ نیلو(كنیلوح1) ح . صنایع‌ كاشی‌ وسرامیك‌ سینا(كساوهح1) ح . تولیدی‌ كاشی‌ تكسرام‌(كترامح1) تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور فروش وسائط نقلیه حمل و نقل هوایی حمل و نقل هوایی مسلفر انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل فعالیتهای خدماتی وابسته به حمل و نقل آبی سیمان، آهك و گچ زیر گروه تولید سیمان، آهك و گچ سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان(سیدكو1) توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سغدیر1) ایران‌ گچ‌(كایگچ1) سیمان خوزستان(سخوز1) سیمان آرتا اردبیل(ساربیل1) سیمان‌ بهبهان‌(سبهان1) سیمان‌ بجنورد(سبجنو1) سیمان‌ داراب‌(ساراب1) سیمان‌ دورود(سدور1) صنایع سیمان دشتستان(سدشت1) سیمان‌اصفهان‌(سصفها1) سیمان‌ ایلام‌(سیلام1) سیمان فارس و خوزستان(سفارس1) سیمان فارس نو(سفانو1) سیمان‌فارس‌(سفار1) سیمان‌ قائن‌(سقاین1) سیمان‌غرب‌(سغرب1) سیمان‌هگمتان‌(سهگمت1) سیمان‌هرمزگان‌(سهرمز1) سیمان‌ شمال‌(سشمال1) سیمان‌ خزر(سخزر1) سیمان‌ كرمان‌(سكرما1) سیمان‌خاش‌(سخاش1) سیمان كردستان(سكرد1) سیمان‌ كارون‌(سكارون1) سیمان‌مازندران‌(سمازن1) سیمان‌شاهرود(سرود1) سیمان‌سپاهان‌(سپاها1) سیمان‌ شرق‌(سشرق1) سیمان‌ سفید نی‌ریز(سنیر1) سیمان‌ صوفیان‌(سصوفی1) سیمان‌ تهران‌(ستران1) سیمان‌ارومیه‌(ساروم1) ح . ایران‌ گچ‌(كایگچح1) ح . سیمان آرتا اردبیل(ساربیلح1) ح . سیمان‌ بهبهان‌(سبهانح1) ح . سیمان‌ بجنورد(سبجنوح1) ح . سیمان‌ داراب‌(سارابح1) ح . سیمان‌ دورود(سدورح1) ح .صنایع سیمان دشتستان(سدشتح1) ح . سیمان‌اصفهان‌(سصفهاح1) ح . سیمان‌ ایلام‌(سیلامح1) ح . سیمان فارس و خوزستان(سفارسح1) ح . سیمان‌فارس‌(سفارح1) ح . سیمان‌ قائن‌(سقاینح1) ح . سیمان‌غرب‌(سغربح1) ح . سیمان‌هگمتان‌(سهگمتح1) ح . سیمان‌هرمزگان‌(سهرمزح1) ح . سیمان‌ شمال‌(سشمالح1) ح . سیمان‌ خزر(سخزرح1) ح . سیمان‌ كرمان‌(سكرماح1) ح . سیمان‌خاش‌(سخاشح1) ح . سیمان كردستان(سكردح1) ح . سیمان‌ كارون‌(سكارونح1) ح . سیمان‌مازندران‌(سمازنح1) ح . سیمان‌شاهرود(سرودح1) ح . سیمان‌سپاهان‌(سپاهاح1) ح . سیمان‌ شرق‌(سشرقح1) ح . سیمان‌ سفیدنی‌ریز(سنیرح1) ح . سیمان‌ صوفیان‌(سصوفیح1) ح . سیمان‌ تهران‌(سترانح1) ح . سیمان‌ارومیه‌(سارومح1) تولید بتون سایر محصولات كانی غیرفلزی زیر گروه تولید شیشه آبگینه‌(كابگن1) پشم‌شیشه‌ایران‌(كپشیر1) شیشه‌ و گاز(كگاز1) شیشه‌ همدان‌(كهمدا1) شیشه‌ قزوین‌(كقزوی1) سایپاشیشه‌(كساپا1) كارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌(كرازی1) ح . آبگینه‌(كابگنح1) ح . پشم‌شیشه‌ایران‌ </font></div> text/html 2015-07-28T14:01:08+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست کارخانجات ریخته گری و صنایع وابسته http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/462 <div align="justify"><font size="1">وی برق تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم پتروشیمی مبین(مبین1) تامین بخار و آب گرم جمع آوری، تصفیه و توزیع آب جمع آوری، تصفیه و توزیع آب محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شكر پرورش و نگهداری ماهی و محصولات ماهی پرورش و نگهداری میوه جات و سبزیجات دشت‌ مرغاب‌(غدشت1) نوش‌ مازندران‌(غنوش1) كشت‌وصنعت‌پیاذر(غاذر1) شهد ایران‌(غشهد1) ح . دشت‌ مرغاب‌(غدشتح1) ح . نوش‌مازندران‌(غنوشح1) ح . كشت‌وصنعت‌پیاذر(غاذرح1) ح . شهد ایران‌(غشهدح1) زیر گروه تولید روغن های حیوانی و نباتی مارگارین‌(غمارگ1) روغن‌ نباتی‌ ناب‌(غناب1) صنعتی‌ بهشهر(غبشهر1) ح . مارگارین‌(غمارگح1) ح . روغن‌ نباتی‌ ناب‌(غنابح1) ح . صنعتی‌ بهشهر(غبشهرح1) زیر گروه تولید لبنیات لبنیات‌كالبر(غالبر1) لبنیات‌ پاك‌(غپاك1) پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذر1) شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌(غشان1) شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌(غشصفا1) ح . لبنیات‌كالبر(غالبرح1) ح . لبنیات‌ پاك‌(غپاكح1) ح . ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذرح1) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌(غشانح1) ح . شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌(غشصفاح1) زیر گروه تولید حبوبات زیر گروه تولید نشاسته و محصولات وابسته گلوكوزان‌(غگل1) ح . گلوكوزان‌(غگلح1) زیر گروه تولید خوراك آماده دام خوراك‌ دام‌ پارس‌(غدام1) ح . خوراك‌ دام‌ پارس‌(غدامح1) زیر گروه تولید نان و محصولات وابسته بیسكویت‌ گرجی‌(غگرجی1) كیوان‌(غیوان1) سالمین‌(غسالم1) ح . بیسكویت‌ گرجی‌(غگرجیح1) ح . كیوان‌(غیوانح1) ح . ‌سالمین‌(غسالمح1) زیر گروه تولید كاكائو، شكلات و شیرینیجات پارس‌ مینو(غپینو1) ح . پارس‌ مینو(غپینوح1) زیر گروه تولید سایر محصولات غذایی كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچین1) تولیدی‌مهرام‌(غمهرا1) ح . كشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین(غچینح1) ح . تولیدی‌مهرام‌(غمهراح1) زیر گروه تولید جو و مااشعیر بهنوش‌ ایران‌(غبهنوش1) ح . بهنوش‌ ایران‌(غبهنوشح1) زیرگروه تولید نوشابه و آب معدنی زیر گروه سایر محصولات غذایی توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهر1) ح . صنایع‌ بهشهر(هلدینگ(وبشهرح1) مواد و محصولات دارویی زیر گروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی لابراتوارداروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبید1) داروسازی‌ امین‌(دامین1) داروسازی‌ ابوریحان‌(دابور1) البرزدارو(دالبر1) داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام1) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمی1) داروسازی‌ فارابی‌(دفارا1) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابر1) داروسازی‌ كوثر(دكوثر1) دارویی‌ لقمان‌(دلقما1) داروسازی‌ اسوه‌(داسوه1) كارخانجات‌داروپخش‌(دارو1) دارویی‌ رازك‌(درازك1) داروسازی‌ سینا(دسینا1) گروه دارویی سبحان(دسبحا1) داروسازی‌زهراوی‌(دزهراوی1) داروسازی‌ اكسیر(دلر1) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌(دفرا1) ایران‌دارو(دیران1) كیمیدارو(دكیمی1) پارس‌ دارو(دپارس1) داروسازی‌ روزدارو(دروز1) داروسازی‌ تهران‌ دارو(دتهران1) تهران‌ شیمی‌(شتهران1) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتماد1) ح . داروسازی‌ دكترعبیدی‌(دعبیدح1) ح . داروسازی‌ امین‌(دامینح1) ح . داروسازی‌ ابوریحان‌(دابورح1) ح . البرزدارو(دالبرح1) ح . داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددامح1) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌(دشیمیح1) ح . داروسازی‌ فارابی‌(دفاراح1) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌(دجابرح1) ح . داروسازی‌ كوثر(دكوثرح1) ح . دارویی‌ لقمان‌(دلقماح1) ح . داروسازی‌ اسوه‌(داسوهح1) ح . كارخانجات‌داروپخش(داروح1) ح . دارویی‌ رازك‌(درازكح1) ح . داروسازی‌ سینا(دسیناح1) ح .گروه دارویی سبحان(دسبحاح1) ح . ‌داروسازی‌زهراوی‌(دزهراویح1) ح . داروسازی‌ اكسیر(دلرح1) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌(دفراح1) ح . ‌ایران‌دارو(دیرانح1) ح . كیمیدارو(دكیمیح1) ح . پارس‌ دارو(دپارسح1) ح . داروسازی‌ روزدارو(دروزح1) ح . داروسازی‌ تهران‌ دارو(دتهرانح1) ح . تهران‌ شیمی‌(شتهرانح1) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتمادح1) زیر گروه سایر محصولات دارویی سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌(والبر1) داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخش1) سرمایه گذاری دارویی تامین(تیپیكو1) ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌(والبرح1) ح . داروپخش‌ (هلدینگ‌(وپخشح1) محصولات شیمیایی زیر گروه مواد شیمیایی پایه به جز كود معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملا1) تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شمواد1) نیروكلر(شكلر1) پتروشیمی شازند(شاراك1) پتروشیمی‌ اصفهان‌(شصفها1) پتروشیمی فناوران(شفن1) پتروشیمی‌فارابی‌(شفارا1) پتروشیمی‌ خارك‌(شخارك1) صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس1) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین(تاپیكو1) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارس1) صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسینا1) صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیران1) ح . معدنی‌ املاح‌ ایران‌(شاملاح1) ح . مواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌(شموادح1) ح . نیروكلر(شكلرح1) ح . پتروشیمی شازند(شاراكح1) ح . پتروشیمی‌ اصفهان‌(شصفهاح1) ح . پتروشیمی فناوران(شفنح1) ح . پتروشیمی‌فارابی‌(شفاراح1) ح . پتروشیمی‌ خارك‌(شخاركح1) ح . صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌(شفارسح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسیناح1) ح . صنایع‌شیمیایی‌ایران‌(شیرانح1) زیر گروه تولید كود و تركیبات نیتروژن گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان1) صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشا1) پتروشیمی پردیس(شپدیس1) پتروشیمی‌شیراز(شیراز1) ح. گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسانح1) ح. صنایع پتروشیمی كرمانشاه(كرماشاح1) ح. پتروشیمی پردیس(شپدیسح1) ح . پتروشیمی‌شیراز(شیرازح1) زیر گروه پلاستیك اولیه و لاستیك تركیبی پتروشیمی‌ آبادان‌(شپترو1) ح . پتروشیمی‌ آبادان‌(شپتروح1) زیر گروه حشره كش و سایر محصولات شیمیایی تولید سموم‌ علف‌ كش(شسم </font></div> text/html 2015-07-25T14:40:43+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های بسته بندی حبوبات http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/461 <div align="justify"><font size="1">ــا ماشین های اداری تبلیغات گنجور : گنجینه شعر و ادب پارسی آمار و اطلاعات امروز : شنبه 3 مرداد 1394 بازدیدهای امروز : 5593 بازدیدهای دیروز : 7245 كل بازدیدها : 11511257 كاربران آنلاین : 34 بانك اطلاعات صنایع  معرفی شرکت توضیحات / تاریخچه تلفن / آدرس لیست قیمت ثبت سفارش و تماس بسته بندی حبوبات و ادویه جات نام واحد صنعتی : 1386 سال تاسیس : محمد حسین دهقان نام مدیر عامل : لیسانس مدیریت دولتی تحصیلات/سوابق : حبوبات - خشكبار - ادویه نوع مواد مصرفی : بسته بندی حبوبات و ادویه جات و خشكبار تولیدات یا خدمات : استاندارد : تولیدات آینده : تعداد پرسنل : نوع خط تولید : 500000 تن ظرفیت تولید : 300000 تن میزان مواد مصرفی : تعداد بازدید : 12416 گروه : صنایع بسته بندی عضویت : رایگان اعضای ویژه (طلایی - نقره ای - برنزی) یونیت هیدرولیك جك پمپ كنترل ولو پاورپك پنوماتیك سیلندر صنایع مكاترونیك ایران صرافی و تبدیل پول اكترونیكی : لیبرتی ریزرو - پرفكت مانی www.Exchange.MrDollar.Biz نیازمندیهای صنایع ایران ساخت انواع آبشیرین كن صنعتی- تهیه وتوزیع انواع لوازم جانبی-ساخت پمپ دریایی شركت مروارید آب قشم فروش انواع مواد شیمیایی پویاشیمی نقش جهان تولید انواع جعبه، كارتن سه لایه و پنج لایه تا 2 رنگ چاپ ، لمینیتی و دایكاتی با كیفیت بالا و قیمت مناسب سپیدار ریخته گری چدن خاكستری و داكتیل- لعابكاری تخصصی چدن-قطعات اجاق گاز ریخته گری چدن كیمیا ثبت سفارش و ترخیص بارمان ترخیص پایا تجارت MDF رنگی نئوپان ملامینه MDF سفید صابونی MDF سوپر هایگلاس كاغذ دكوراتیو آغشته صفحه كابینت كالای چوب پاك واردات وپخش انواع بلبرینگ ورولبرینگ ونیدل برینگ بلببرینگ احد احمدنیا اظهارنامه حسابداری حسابرسی تراز ارقام ایرانیان خدمات مالی - حسابرسی - تنظیم دفاتر قانونی - تهیه اظهارنامه های مالیاتی - لیستهای تامین اجتماعی - پرونده های مالیاتی و بیمه تراز ارقام واردات انواع قطعات الكترونیكی از كمپانیهای معتبر بین المللی - مونتاز انواع كابل های صنعتی و مخابراتی - مونتاز انواع برد هیوا الكترونیك ایرانیان كیسه فیلترغبارگیر وسبدنگهدارنده فیلتر فیلترصنعت اریا تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداز صنعت كلرزنهای گازی و مایعی و پمپ های تزریق مهندسی سپاهان تیوا وارد كننده لوازم اندازه گیری Mitutoyo ابزار تراش سبلان روغن كمكی dop و روانكننده های pvc باقریان شیمی مشاوره سیستمهای مدیریت كیفیت ، خدمات ایزو ، صدور گواهینامه های ایزو پیشگامان سفیر آروشا مشاوره، طراحی و فروش سیستم های حرفه ای نظارت تصویری رسا رایانه طراحی و توید انواع پلمپ های ایمنی پلمپین صنعت تولید كننده انواع قطعات لاستیكی - اورینگ-كاسه نمد -انواع گسگت های مورد مصرف پتروشیمی پالایشگاه غزال متین اصفهان ابزارآلات تراشكاری و قالبسازی و اندازه گیری دقیق آریا صنعت گنج فلورین-مس صنعتی معدنی آرین سبحان یونیت هیدرولیك جك پمپ كنترل ولو پاورپك پنوماتیك سیلندر صنایع مكاترونیك ایران صرافی و تبدیل پول اكترونیكی : لیبرتی ریزرو - پرفكت مانی www.Exchange.MrDollar.Biz نیازمندیهای صنایع ایران تبلیغات  جستجوی گوگل Supported by : www.IIInf.Com 2008-2015 English / Persian امروز شنبه 3 مرداد 1394 صفحه نخست معرفی کلینیک معرفی کلینیک چارت سازمانی اهداف کلینیک رئوس خدمات گروه مشاوران متخصصین بسته بندی آزمایشگاههای تخصصی گفتگوی بسته بندی تالار های گفتگو : فارسی تالار های گفتگو : انگلیسی پرسش و پاسخ طراحی بسته بندی نقد و بررسی گالری تبلیغات آرشیو اخبار صنایع بسته بندی اخبار پژوهشی اخبار نمایشگاه ها مقالات علمی پژوهشی تماس با ما مقاله علمی شرکت های بسته بندی بانک جامع صنایع بسته بندی - متفرقه شهرک فناوری گروه کارخانجات پارت لاستیک صنعت کاران متحد - خط بسته بندی حبوباتسیل وکیومبانک جامع خرید و فروش ماشین آلات صنایع غدایی و بسته بندی ایرانگالری نمونه های بسته بندی - ایده های بسته بندی مواد غذاییدپارتمان طراحی ساختار و گرافیک کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانماشین الات بسته بندی حبوبات و خشکبار آمار بازدیدکنندگان کاربر گرامی : کلیه واحد های تولیدی صنایع بسته بندی به منظور قرار گرفتن اطلاعات واحد تولیدی خود در بانک جامع صنایع بسته بندی ایران می توانند مشخصات واحد تولیدی خو </font></div> text/html 2015-07-24T14:17:35+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin شرکت های طراحی و ساخت قالب های صنعتی http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/460 <div align="justify"><font size="1">ک شب یلدا تبریک شب یلدا » بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطع... » بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه صنع... اخبار عمومی قهرمانی بسکتبال ایران قهرمانی بسکتبال ایران یک بار دیگر بچه های سرافرازایران زمین افتخار آفرین شدند. فرزندان غیور آریایی این بیشتر ... تبریک روز صنعت و معدن تبریک روز صنعت و معدن صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ صعود ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ » تبریک روز جهانی کارگر اخبار نمایشگاهی چهارمین نمایشگاه بین المللی قالب و ابزار ساپکو چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت قالب و ابزار از 5 تا 8 خرداد ماه 1393 در شركت س بیشتر ... دهمین نمایشگاه متالورژی (قالب سازی) و هشتمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو دهمین نمایشگاه متالورژی (قالب سازی) و هشتمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران » اولین نمایشگاه بین المللی دستگاهها، ماشی... نوشته‌های تازه بازدید از غرفه ایران سیم درچهارمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو چهارمین نمایشگاه بین المللی قالب و ابزار ساپکو تغییر مکان شرکت تبریک شب یلدا بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو کاربران حاضر: 2 بازدید امروز: 4 بازدید ماه: 471 کل بازدیدها: 68602 تاریخ به‌روزشدن سایت: اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۳ تقویم نوشته های ایران سیم مرداد ۱۳۹۴ ش ی د س چ پ ج « تیر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ آخرین دیدگاه‌ها بایگانی نوشته های ایران سیم دسته های سایت شرکت ایران سیم اطلاعات نام‌نویسی ورود پیگیری نوشته‌ها باRSS پیگیری دیدگاه‌ها با RSS wp-Persian.com تمامی حقوق این سایت متعاق به شرکت ایران سیم می باشد.| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا جمعه 2 مرداد 1394 Englishپیوندهاپست الکترونیکورود اعضانقشه سایت صفحه اصلی درباره شرکت محصولات تجهیزات خدمات اخبار گالری عکس مناقصه\مزایده ارتباط با ما پروژه ها شركت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا تاكنون موفق به انجام پروژه های مهم زیر شده است پروژه های انجام شده طراحی و ساخت كلیه قالبهای بدنه خودرو پراید H.B و N.Back طراحی و ساخت كلیه قالبهای بدنه خودرو سایپا 141 و 132 طراحی و ساخت بخشی از قالبهای بدنه خودرو L90 طراحی و ساخت بخشی از قالبهای بدنه خودرو پژو 206 و پژو 405 طراحی و ساخت كلیه قالبهای بدنه خودرو S81 طراحی و ساخت كلیه فیكسچرهای كنترلی و مونتاژی قطعات بدنه خودرو S81 طراحی ، ساخت و صادرات قالبهای خودرو برای شركتهای PCI و رنو فرانسه ( دوبار ) طراحی و ساخت قالبهای اتاق بار جدید خودرو نیسان شركت زامیاد طراحی و ساخت قالبها و فیكسچرهای كنترل بخشی از بدنه خودرو كارسان شركت كاسكنز تركیه تولید انواع قطعات پرسی بزرگ ، متوسط و كوچك بـــــرای خودروهای پراید ، ســـایپا 141 ، ون ساخت و صادرات ماشین CNC به كشور اسپانیا ساخت انواع ماشینهای فرز مدل ZF- 2000 و AV تحت لیسانس شركت Zayer اسپانیا طراحی و ساخت انواع ماشین آلات از جمله ماشینهای بروچ ، تست چرخدنده ، ماشینكاری سرسیلندر طراحی و ساخت ماشین فرز دروازه ای سنگین با ابعاد میز سه متر انجام پروژه تحقیقاتی طراحی و ساخت خطوط ماشینکاری ساخت ماشین سنتر چند منظوره ساخت و ماشینکاری قطعات راه آهن ( بوژی ) ساخت پمپ های تحت فشار برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ساخت توربین های بادی به سفارش سازمان انرژی های نو ایران ( سانا ) احداث خط تولید ساش و تولید قطعات ساش ارائه خدمات مهندسی و پس از فروش پروژه‌های جاری قالب و C/F قطعات و مجموعه‌های پرسی ماشینهای CNC S151 S211 ساید x100 B52 و BL52 B12 J87 X82 FORD ساید بدنه‌های گروه X100 وتیبا قطعات بدنه تیبا فرم دور درب X100 و تیبا آستری گلگیر پراید آستری درب عقب تیبا ماشین‌های مخصوص پرسپولیس 3000 پرسپولیس 4000 AF2000 MCH500 BMV800 پارسه1080 DAHLIH Copyright © 2015 Saipa Heavy Dies Manufacturing Corporation - All rights reserved صفحه اصلی | استانها | ثبت‌نام | ورود | تماس باما امروز: ‪جمعه، ۲ مرداد ۱۳۹۴‬ كامپیوتر آموزش املاك اتومبیل لوازم خدمات بازار كار صنعت ارتباط ساخت قالب پلاستیک ‪۹۴/۵/۲‬ اصفهان قالبسازی به روز طراحی و ساخت انواع قالب های صنعتی شرکت قالبسازی به روز امادگی خود را جهت طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک- قالبهای دایکاست (hot chamfer , cold chamfer)- - ارائه جدیدترین طرح مکانیزم قالب اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۲۸‬ تهران علیرضا حسین نژاد طراحی و ساخت قالب پلاستیک گروه صنعتی نوین پلاستیک ارایه کننده انواع خدمات طراحی و ساخت قالبهای تزریقی ، بادی ، پریفورم ، اکسترودر و.... میباشد. که با بهره گیری از جدیدترین متد طراحی واستفاده از دستگاه های پیشرفته اقدام به ساخت قالبها با بالاترین اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۲۸‬ تهران آقاپور طراحی قالبهای پلاستیک و فلزی طراحی و ساخت انواع قالبهای پلاستیک و سنبه ماتریس - مشاوره در ساخت و تولید اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۲‬ تهران محسن آرین تدریس خصوصی CATIA و انجام پروژه Sheet metal طراحی ورق کاری و تهیه نقشه ساخت - تدریس خصوصی طراحی قالب پلاستیک با CATIA اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۱‬ مسعود مدیری ساخت قالب پلاستیک و فلزی در کشورهای تایوان و چین شرکت شایان طرح جاوید با 10 سال سابقه فعالیت در زمینه ساخت قالب در کشورهای تایوان و چین و داشتن نمایندگیهای انحصاری در کشورهای فوق آماده پذیرش سفارشات شما می باشد. 1- اخذ پرفرما از شرکت سازنده شامل قیمت ، زمان تحویل ، گارانتی ، مشخصات فنی قالب ، شرایط پرداخت به صورت کاملا رایگان اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۳۰‬ تهران محمدمهدی شهریاری آبتین تزریق پلاستیک ساخت قالب پریفرم قالب سازی و تزریق پلاستیک قطعه سازی ، قالب سازی ، تزریق پلاستیک ، ساخت قالب ، قالبسازی صنعتی ، ساخت قطعات خودرو ، قطعات و لوازم خانگی ، اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۱‬ تهران خورسندی طراحی و ساخت قالب های پلاستیک و فلزی طراحی و مدل سازی با کامپیوتر و ساخت با ماشین های کامپیوتری دقیق CNC - طراحی و ساخت قالب با کیفیت و قیمت مناسب و زمان تحویل درخواستی اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۳۱‬ تهران حسین حائری خدمات طراحی ، ساخت قالب های تزریق پلاستیک - مشاوره جهت ارزان تر شدن قیمت قالب برای شما - ساخت قالب تزریق پلاستیک و اکسترود اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۳۱‬ مهدی عطاالهی ساخت قالب های تزریق پلاستیک گروه فنی فجر البرز فعال در صنعت پلاستیک ، آماده ارایه حرفه ای خدمات ، ساخت انواع قالب و قطعات پلاستیک، وبادی . ساخت انواع قالب و قطعات وکیوم فرمینگ ، خدمات تزریق قالب پلاستیک. تولید انواع قطعات به روش تزریق پلاستیک و اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۲۸‬ محمد سیری قالب سازی سیری ساخت انواع قالب پلاستیک(بادی _تزریقی) ارائه خدمات طراحی power shape&amp;catia اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۵/۱‬ تهران سایناصنعت فلز فروش ورق آلیاژی st52.ck45.mo40.hardox.ck75.A516.A105.A28 3واس مقاومت و س </font></div> text/html 2015-07-24T14:16:59+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin شرکت های طراحی و ساخت قالب های صنعتی http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/459 <div align="justify"><font size="1">ساعت اندازه گیری و تورک مترها و غیره را دارد. صادرات قالب و پنل گیج به ترکیه عملیات طراحی و ساخت دو دستگاه قالب بزرگ پروگرسیو در کمتر از شش ماه در شركت قالب های پیشرفته ایران خودرو به اتمام رسید و قالب ها و پنل گیج های آن به تركیه صادر شد. اصغر ربیعی مدیر عامل شركت قالبهای پیشرفته ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: قالبهای فوق مربوط به یکی از مدلهای خودروی فورد است که به ترکیه سفارش داده شده و شرکت ترکیه ای نیز آنها رابه شرکت قالبهای پیشرفته ایرانخودرو سفارش داده است. وی نیروی انسانی متخصص و متعهد را دارای نقش مهمی در اجرای این پروژه و پروژه های مشابه دانست و گفت: با توجه به تجربه ساخت قالبهای پروگرسیو بزرگ در GPI، این شرکت به مرحله ای از طراحی و ساخت این قالب ها رسیده است که توان ساخت هر نوع سفارش با رعایت استانداردهای بین المللی را دارد. وی یادآور شد: این چهارمین محموله صادرات قالب از شرکتGPI به خارج از کشور است . خودکفایی در طراحی و ساخت قالبهای دایکاست قالب های بزرگ دایکست موتور بومی سازی می شود . با بومی سازی قالب های دایكست مورد نیاز صنعت در شركت قالب های صنعتی ایران خودرو، این شركت طراحی و ساخت قالب های دایكست موتور TU3 را آغاز كرده كه یك و نیم میلیون یورو صرفه جویی نصیب صنعت كشور می كند. اصغر ربیعی مدیر عامل شركت قالب های پیشرفته ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: پروژه خودکفایی قالب های دایكست مورد نیاز صنعت، با تلاش شبانه روزی متخصصان این شرکت و در مدت یك سال به اجرا در آمد و ایران به جرگه دارندگان دانش فنی قالب های دایکست پیوست. وی افزود: علاوه بر خود کفایی در زمینه طراحی و ساخت قالب های دایكست، در خصوص خودکفایی فولاد های مورد نیاز این قالب ها نیز پروژه هایی با تولید کنندگان بزرگ فولاد به اجرا در آمده و در نتیجه آن، فولادهای مورد نیاز این قالب ها در شرکت های سازنده فولاد كشور تولید شده و مورد استفاده قرار گرفته است. مدیر عامل شركت قالب های پیشرفته، حمایت مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو را دارای نقش مم در تعریف و اجرای این پروژه دانست و گفت: قالب های دای كست با استفاده از تجهیزات موجود و دانش و توان كاركنان در شركت قالب های پیشرفته بومی سازی شده است. ربیعی یاد‌آور شد: قالب های پروگرسیو مورد نیاز صنعت نیز از سال 85 در این شركت خودكفا شده است. مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت قالب های پیشرفته با حضور مدیریت عامل شرکت تام دراین مراسم باحضور اعضاء هیأت مدیره شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو و نمایندگان محترم شرکت تام ،که در تاریخ 18/9/91 برگزار گردید ، آقای مهندس شیخ زاده مدیرعامل محترم شرکت تام ضمن آرزوی موفقیت ، از زحمات آقای مهندس سیدداود خراسانی قدردانی نمودند. درضمن ایشان، آقای مهندس اصغر ربیعی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو معرفی کردند . حضورفعال شرکت در سومین نمایشگاه قالب و ابزار شرکت ساپکو سومین نمایشگاه بین المللی قالب و ابزار، به منظور فراهم كردن بسترهای انتقال دانش فنی و تسهیل مذاكرات بین المللی وآشنایی بیشتر مدیران واحدهای تولیدی با آخرین فن آوری های ساخت قطعات و مجموعه های خودرو از جمله شرکت قالبهای پیشرفته ایرانخودرو، از روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال91 به مدت چهار روز در شركت ساپكو برگزار می شود. درباره ما توانمندیها آگهی ها خبرها کلیه حقوق برای شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو محفوظ است. طراحی و اجرا: فرا ایده شرکت ایران سیم خانه اخبار تماس با ما خدمات درباره ما مشتریان واحد ها بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو از شما سروران و همکاران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت ایران سیم درهشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو واقع در محل دائمی نمایشگاه های تهران سالن 18 ... بازدید از غرفه ایران سیم درچهارمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو چهارمین نمایشگاه بین المللی قالب و ابزار ساپکو تغییر مکان شرکت تبریک شب یلدا بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو دهمین نمایشگاه متالورژی (قالب سازی) و هشتمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه صنعت تماس با ما اطلاعات تماس اطلاعات تماس تهران - شهر قدس (قلعه حسن خان) - شهرک صنعتی زاگرس - انتهای خیابان زاگرس - خیابا بیشتر ... درباره ما معرفی ایران سیم معرفی ایران سیم شرکت طراحی و مهندسی ایران سیم با بیش از بیست سال سابقه وتجربه کاری در زمینه طراح بیشتر ... فنی و مهندسی معرفی واحد فنی و مهندسی معرفی واحد فنی و مهندسی همراه هر قالب شناسنامه آن شامل نقشه های مونتاژ ، تفکیکی ، پروسه ساخت ، سیستم پرا بیشتر ... قالبسازی مشکلات قالب سازی در ایران مشکلات قالب سازی در ایران صنعت قالبسازی در ایران در هر سه زمینه کیفیت، زمان تحویل و قیمت قالب دچار مشکل و بیشتر ... آشنایی با صنعت قالبسازی در ایران آشنایی با صنعت قالبسازی در ایران اسپارک ZNC اسپارک ZNC » فرز FP4M » معرفی واحد قالبسازی تولید معرفی واحد تولید معرفی واحد تولید تولید قطعات پلیمری در شرکت ایران سیم با استفاده از دستگاهای تزریق پلاستیک مدرن بیشتر ... مشتریان مشتریان خودرویی مشتریان خودرویی کروز- اتحاد موتور- استام صنعت- ایسکرا اتوالکتریک ایران - الکتریک خودرو شرق - بنی بیشتر ... اخبار ایران سیم بازدید از غرفه ایران سیم درچهارمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو بازدید از غرفه ایران سیم درچهارمین نمایشگاه قالب و ابزار ساپکو از شما سروران و همکاران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت ایران سیم درچهارم بیشتر ... تغییر مکان شرکت تبریک شب یلدا تبریک شب یلدا » بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه قطع... » بازدید از غرفه ایران سیم در نمایشگاه صنع... اخبار عمومی قهرمانی بسکتبال ایران قهرمانی بسکتبال ایران یک بار دیگر بچه های سرافرازایران زمین افتخار آفرین شدند. فرزندان </font></div> text/html 2015-07-23T13:26:04+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکتها، اصناف و صنایع گوناگون http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/458 <div align="justify"><font size="1">8 اصناف خدمات 118 اصناف برای شما بازدید کننده گرامی : ویزیت چاپ معرفی 118اصناف آگهی رایگان دفتر تلفن سامالنه پیامک چاپ سی دی سایت نیازمندی طراحی سایت آموزش جذب مشتری شما اینجا هستید: خانه دسته بندی مشاغل - محصولات و آگهی ها اتومبیل - وسایل حرکتی پوشاک خدمات خوردنیها ساختمان صنایع - کارخانجات ملزومات - لوازم منزل - اشیا جستجو مشاغل آهنگران اتومبیل و صنعتگران | اتوسرویس | اوراق کنندگان اتومبیل | باطری ساز و برق کار اتومبیل | باطری سازان و باطری فروشان | تشک دوزان اتومبیل | تعمیرکاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) | تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه | تولید کنندگان و خدمات فنی خودرویی | شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه | صافکاری | فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل -سبک و سنگین| فروشندگان لاستیک و پنچر گیری | موسسات توریستی و اتومبیل کرایه | موسسات حمل و نقل کالا | نقاشان اتومبیل |نمایشگاه داران اتومبیل | پیک موتوری بافندگان و تولیدکنندگان پوشاک | پارچه فروشان | پیراهن دوزان و پیراهن فروشان | تریکو و کشباف | عمده فروش پارچه |فروشندگان پوشاک | فروشندگان و تولیدکنندگان تریکو و کشباف آرایشگران و پیرایشگران زنانه | آرایشگران و پیرایشگران مردانه | آموزشگاهها | الکتریکی ، تابلوسازان و برق صنعتی | بافندگان فرش دستباف | بهزیستی | بیمه | تابلوسازان و تابلو نویسان | تایپ و تکثیر | چاپخانه داران | چادر دوزان | چراغ سازان و سماور| خدمات بار هوایی | خدمات رایانه ای | خدمات مسافرت هوایی و گردشگری | خشکشویی و لباسشویی | خیاطان زنانه |خیاطان مردانه | دارالترجمه | داروخانه ها | درمانگاه ها و کلینیک ها | دفاتر اسناد رسمی | دفاتر پیشخوان دولت | دفاتر وکالت |دفتر ثبت ازدواج و طلاق | دندان سازان | سازمان نظام پزشکی | سازمان نظام دامپزشکی | سینما | عکاسان و فیلم برداران |فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی | فروشندگان جراید | فروشندگان لوازم طبی | فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و نقره| فروشندگان و سازندگان عینک | فیروزه تراشان | کاریابی | کانون تبلیغات | گل فروشان و سموم دفع آفات نباتی | گلدوزان و صنایع دستی | ماشین های اداری | مسافرخانه داران و مهمان پذیران | موسسه مالی و اعتباری | مهد کودک | ورزش | هتل آپارتمان داران | هتلداران | مرغ و تخم مرغ | بانکها | صرافی اغذیه فروشان | بارفروشان میوه و تره بار | پزندگان وچایخانه داران | توزیع کنندگان نوشابه | چلوکبابی وغذاخوری-رستوران – تالارهای پذیرایی | چلوکبابی ها | خواربار و لبنیات فروشان | زعفران فروشان | عمده فروشان مواد غذایی | فروشندگان آبمیوه و بستنی و پالوده | فروشندگان آجیل و خشکبار | فروشندگان گیاهان دارویی | فروشندگان میوه و تره بار | قصابان | قنادان و شیرینی فروشان | نانوایان | نبات و آبنبات ریزان آلومینیوم کاران | آهن فروشان | آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی | ابزار و یراق فروشان | الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی |الکتریکی، تابلوسازان و برق صنعتی | تاسیسات مکانیکی ساختمان | تزیینات داخلی ساختمان | چوب بران و چوب فروشان |دفاتر فنی و پیمان کاری ساختمان | سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی | سنگ بر و سنگ تراش | شرکتهای ساختمانی |شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه | عایق های رطوبتی ساختمان | فخاران | فروشندگان رنگ | فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان | فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمانی | فروشندگان مصالح ساختمانی | قفل و کلید سازان | لوله کشان آب | لوله کشی گاز | مشاورین املاک | موزاییک سازان | درودگران،دربهای ضد سرقت و دربهای چوبی الکترومکانیک | تولید پلاستیک | کارخانجات و شرکت ها | ماشین ساز و فلز تراش الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی | بافندگان فرش دستباف | پتوفروشان | تعمیرکاران لوازم خانگی و نفتی و گازسوز | چراغ سازان و سماور | خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی | خرازی و لوازم ورزشی ، آکواریوم ، ماهی تزئینی | درودگران |ساعت سازان و ساعت فروشان | سراجان | فروشندگان ظروف چینی | فروشندگان فرش دستباف | فروشندگان فرش ماشینی و موکت | فروشندگان لوازم آرایشی وبهداشتی | فروشندگان لوازم خانگی | فروشندگان لوازم صوتی و تصویری | فروشندگان لوازم یدکی | فروشندگان محصولات پلاستیکی | فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر و نقره | فروشندگان و سازندگان عینک | فیروزه تراشان | کتاب فروشان و لوازم التحریر و صحافی | کفاشان و کفش فروشان | لحاف و تشک دوزان جهت ورود به صفحه جستجو مشاغل اینجا کلیک کنید . جدیدترین اعضا noimage لوله کشی گاز خانگی وصنعتی وآتشنشانی (ساختمان / تاسیسات مکانیکی ساختمان) noimage کاغذدیواری (ساختمان / تزیینات داخلی ساختمان) noimage نهال (خدمات / گل فروشان و سموم دفع آفات نباتی) noimage تابلو کامپوزیت و چلنیوم (خدمات / کانون تبلیغات) noimage خرید و فروش خودرو به سبک کارباکس (اتومبیل -وسایل حرکتی / نمایشگاه داران اتومبیل) noimage پژو206 اس دی موتور1600 مدل90 (اتومبیل -وسایل حرکتی / نمایشگاه داران اتومبیل) noimage پوشاک - حوله بافی - رنگرزی نخ و پارچه (صنایع - کارخانجات / کارخانجات و شرکت ها) noimage سررسید (خدمات / چاپخانه داران) noimage ساخت تابلو روان (خدمات / الکتریکی ، تابلوسازان و برق صنعتی) noimage چاپ و تکثیر (خدمات / تایپ و تکثیر) noimage کفسابی و نماشویی تهران بزرگ (ساختمان / شرکتهای ساختمانی) noimage کیت فلزیاب (صنایع - کارخانجات / الکترومکانیک) تلویزیون های شهری ویژه برنامه های صدا و سیما تلویزیون های شهری ویژه برنامه های صدا و سیما (خدمات / کانون تبلیغات) نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف (خدمات / کانون تبلیغات) فروش و اجاره اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشی فروش و اجاره اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشی (خدمات / ورزش) مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـی (خدمات / کانون تبلیغات) فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـری فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـری (خدمات / کانون تبلیغات) noimage پیازداغ (خوردنیها / چلوکبابی وغذاخوری-رستوران – تالارهای پذیرایی) noimage آموزشگاه (خدمات / آموزشگاهها) کمربند لاغری کمربند لاغری (خدمات / ورزش) تعمیرات تخصصی لوازم خانگی تعمیرات تخصصی لوازم خانگی (ملزومات -لوازم منزل - اشیا / تعمیرکاران لوازم خانگی و نفتی و گازسوز) ترانس و استابیلایزر و یو پی اس ترانس و استابیلایزر و یو پی اس (ساختمان / فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان) سشوار جانسون 1200 اصل متور سنگین AC سشوار جانسون 1200 اصل متور سنگین AC (ملزومات -لوازم منزل - اشیا / الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی) تابلو روان و سیستم های حفاظتی تابلو روان و سیستم های حفاظتی (ساختمان / الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی) شرکت تبلیغاتی خدماتی تصویرپردازان تاپ تکنیک شرکت تبلیغاتی خدماتی تصویرپردازان تاپ تکنیک (خدمات / چاپخانه داران) قطعات آسانسور قطعات آسانسور (ساختمان / تاسیسات مکانیکی ساختمان) چوب های ترموود - شیشه های رنگی چوب های ترموود - شیشه های رنگی (ساختمان / چوب بران و چوب فروشان) بند انداز برقی بند انداز برقی (ملزومات -لوازم منزل - اشیا / الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی) فیلیپس 860 فیلیپس 860 (ملزومات -لوازم منزل - اشیا / الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی) موزر اصل آلمان موزر اصل آلمان (ملزومات -لوازم منزل - اشیا / الکترونیک و تعمیرکاران لوازم برقی) خدمتی دیگر از 118اصناف : سایت نیازمندی رایگان کشوری net.نیازمندی.www به جای آگهی در نیازمندی روزنامه ها که : یک روزه است - شهری یا استانی است - هزینه ای است - متنی است در سایت : net.نیازمندی.www آگهی نیازمندی خود را ثبت کنید چون : مدت آگهی 100 روزه است - کشوری است - 100% مجانی است - و آگهی با 3 تصویر است نیازمندی در اینترنت فقط در نیازمندی دات نت net.نیازمندی.www اعضا پر بازدید آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی شه </font></div> text/html 2015-07-23T13:25:01+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکتها، اصناف و صنایع گوناگون http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/457 <div align="justify"><font size="1">لیست شرکتها، اصناف و صنایع گوناگونکمری و رودوشی چرمی - کلاسور و دستبند چرمی - کیف سررسید و جلدعابر چرمی آدرس: تهران - خیابان انقلاب - نبش خیابان ژاندارمری - پلاک 158 - مجتمع تجاری اداری دانشگاه واحد 3 تلفن: 66957984 - 66958043 شهرهای شعب مورد تایید شرکت: تهران - ساری آدرس شعب مورد تایید شرکت: 1) تهران - خیابان انقلاب - خیابان دانشگاه - مجتمع تجاری دانشگاه (مسئول شعبه:عبدالمحمد احمدیان) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعداد اخطار دریافتی شرکت: وضعیت فعالیت شرکت: فعال زندگی سبز دماوند وضعیت فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای مدیرعامل تاریخ صدور آدرس وب سایت شماره مجوز آقای احمدرضا پرهیزکار 1394/2/13 greenylife.ir 60/43788به مدت دو سال (تا تاریخ96/2/13) از کالاهای تایید شده شرکت کافی میکس رکولار و پرمیوم ، شکلات میکس با برند "greeny life" آدرس: تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از بهار شیراز - کوچه فرهاد2 - پلاک 2 واحد 9 تلفن: شهرهای شعب مورد تایید شرکت: آدرس شعب مورد تایید شرکت: تعداد اخطار دریافتی شرکت: وضعیت فعالیت شرکت: فعال سایت های مرتبط معاونت توسعه بازرگانی داخلی سایت فروش مستقیم ** در صورت مشاهده هرگونه خطا در هنگام ثبت نام یا ارسال پیام در تالار لطفاً از طریق ایمیل خطای اتفاق افتاده را گزارش دهید. ** سامانه استعلام پیامکی این امکان را دارد که با وارد نمودن اسم شرکت (به صورت فارسی یا انگلیسی) و ارسال پیامک به شماره 30006082 پاسخ استعلام را بلافاصله به تلفن همراه شما ارسال نماید ** برای مشاهده اینفوگراف بازاریابی شبکه ای اینجا را کلیک کنید ** انتشار نظرات در تالار گفتگو و سایر قسمتهای سایت تنها با فونت فارسی و بدون درج شماره و ایمیل شخصی امکان پذیر می باشد ** شماره های واحد بازرسی و نظارت بر بازاریابی شبکه ای جهت ارائه هر گونه نارضایتی و استعلام از وضعیت شرکت ها ، به قرار زیر میباشد 02126421196 - 02126421289 کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران می باشد. استفاده از مطالب بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد. Designed by WWW.IGSIT.COM X تبلیغات ارتعاش گستر پیمان سام سیر طراحی و چاپ کنترل مدار نقشه تهران بزرگ صفحه نخست دایرکتوری مشاغل فروشگاه نیازمندی ها پروفایل ها اخبار سایر لینک ها6 ورود به پنل عضویت آب و فاضلاب (96) آرایشی و بهداشتی (19) آموزشی (57) اصناف، اتحادیه و سندیکاها (105) املاک (2) امور مالی (40) بازرگانی (91) بازیافت (6) برق و الكترونیك (170) بنگاه های کاریابی (8) پتروشیمی (17) پزشكی و دارویی (45) پوشاك (36) تراشکاری (7) تجهیزات امنیتی (33) حمل و نقل (40) چاپ بسته بندی انتشارات (71) خدماتی (120) دام و طیور (17) خدمات مجالس (17) ساختمانی (191) سازمانها (21) شیرینی و شکلات (9) رنگ و رزین (15) صنایع برودتی وحراراتی (18) صنایع چوبی (51) صنایع دستی (26) صنایع فلزی (35) صنعت بیمه (38) صنعت پلاستیک و پلیمر (22) صنعت خودرو (49) كاشی و سرامیك (36) صنعتی (102) فرهنگی ورزشی (8) کالا و تجهیزات دیجیتال (9) كامپیوتر (246) كشاورزی (34) کیف و کفش (11) لوازم خانگی (38) لوله و اتصالات (9) ماشین های اداری (21) فنی و مهندسی (106) مخابراتی (18) معدن (16) مواد اولیه (6) موادغذایی و آشامیدنی (74) مواد شیمیایی (13) موسسات تحقیقاتی و پژوهشی (11) نفت و گاز (21) نقاله، آسانسور، پله برقی (11) وكلاء (12) مسافرتی، گردشگری (22) تبلیغاتی و هنری (102) ماشین آلات صنعتی (27) اصناف دیگر (76) متخصصین (معرفی توانمندیهای (11) معرفی وبلاگ شخصی (8) مواد شوینده و پاک کننده (5) (1) پنل اعضا آمارها ایمیل: ? رمز عبور: ورود اتوماتیک 3 فراموشی رمز عبور 3 ثبت نام اعضای جدید ( رایگان ) 0 1 2 3 4 5 جدیدترین شرکت های تایید شده سایت ( دارای تاییدیه ثبت شرکت با شماره ثبت و مجوز فعالیت ) جدیدترین مشاغل ثبت شده ( عضو سایت ) روشن سازان صنعت ایرانیان نفت و گاز آپادانا کیف و کفش بیمه البرز کد 5870 صنعت بیمه دفتر فنی مهندسی عمران و معماری بابک فنی و مهندسی مرکز تخصصی دندانپزشکی پزشكی و دارویی ایلیا آب و فاضلاب جدیدترین محصولات ( فروشندگان عضو سایت ) کیف دیپلمات چرمی انگایسی دوشی نساجی قیمت 280000 تومان کیف پول باربی دخترانه پهن کتابی سایر ... قیمت 35000 تومان پنل تبلیغ در وایبر خدمات اینترنتی قیمت 850000 تومان دکستروز اتومبیل قیمت 1000000 تومان تابلو لایت باکس کریستال تابلو سازی و صنایع تبلیغاتی قیمت 110000 تومان تابلو لایت باکس کریستال سایر ... قیمت 110000 تومان جدیدترین آگهی های ( اعضا ) كسب درآمدازاینترنت بصورت نامحدودوحرفه ای کار در منزل بوسیله رایانه کارتن چسبان-کیسه گیری-خط تولید مایع ظرفش استرچ پالت اتوماتیك اوربیتال رپر ارائه خدمات فنی منزل (محدوده تهرانپارس) 09127613148 جدیدترین اعضای سایت شهیار ریحانی حسین کیا مهدی خواجوند یوسف مقدم کامران سپید سایت اعضای ممتاز محمد اكبری امتیاز : 256 حمید صادقی امتیاز : 255 ماشین ابزار کارآفرین ماشین ابزار کارآفرین امتیاز : 249 روح اله غلام جعفری امتیاز : 233 قاسم خلجی امتیاز : 135 سهراب کیخسرو امتیاز : 124 Copyrighted 2013 | All Rights Reserved | دانلود رایگان مجله 118 اصناف - آموزش جذب مشتری خانه ثبت رایگان شغل و 8 محصول دسته بندی مشاغل خدمات118اصناف به مشاغل سامانه پیامک پشتیبانی مجله رایگان آموزش جذب مشتری یکی دیگراز خدمات سایت 118 اصناف برای شما بازدید کننده گرامی: مرکز چاپ و تکثیر سی دی و دی وی دی 118 اصناف خدمات 118 اصناف برای شما بازدید کننده گرامی : ویزیت چاپ معرفی 118اصناف آگهی رایگان دفتر تلفن سامالنه پیامک چاپ سی دی سایت نیازمندی طراحی سایت آموزش جذب مشتری شما اینجا هستید: خانه دسته بندی مشاغل - محصولات و آگهی ها اتومبیل - وسایل حرکتی پوشاک خدمات خوردنیها ساختمان صنایع - کارخانجات ملزومات - لوازم منزل - اشیا جستجو مشاغل آهنگران اتومبیل و صنعتگران | اتوسرویس | اوراق کنندگان اتومبیل | باطری ساز و برق کار اتومبیل | باطری سازان و باطری فروشان | تشک دوزان اتومبیل | تعمیرکاران اتومبیل ( سبک و سنگین ) | تعمیرکاران موتور سیکلت و دوچرخه | تولید کنندگان و خدمات فنی خودرویی | شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه | صافکاری | فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل -سبک و سنگین| فروشندگان لاستیک و پنچر گیری | موسسات توریستی و اتومبیل کرایه | موسسات حمل و نقل کالا | نقاشان اتومبیل |نمایشگاه داران اتومبیل | پیک موتوری بافندگان و تولیدکنندگان پوشاک | پارچه فروشان | پیراهن دوزان و پیراهن فروشان | تریکو و کشباف | عمده فروش پارچه |فروشندگان پوشاک | فروشندگان و تولیدکنندگان تریکو و کشباف آرایشگران و پیرایشگران زنانه | آرایشگران و پیرایشگران مردانه | آموزشگاهها | الکتریکی ، تابلوسازان و برق صنعتی | بافندگان فرش دستباف | بهزیستی | بیمه | تابلوسازان و تابلو نویسان | تایپ و تکثیر | چاپخانه داران | چادر دوزان | چراغ سازان و سماور| خدمات بار هوایی | خدمات رایانه ای | خدمات مسافرت هوایی و گردشگری | خشکشویی و لباسشویی | خیاطان زنانه |خیاطان مردانه | دارالترجمه | داروخانه ها | درمانگاه ها و کلینیک ها | دفاتر اسناد رسمی | دفاتر پیشخوان دولت | دفاتر وکالت |دفتر ثبت ازدواج و طلاق | دندان سازان | سازمان نظام پزشکی | سازمان نظام دامپزشکی | سینما | عکاسان و فیلم برداران |فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی | فروشندگان </font></div> text/html 2015-07-22T14:44:05+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست سازندگان واگن و صنایع وابسته http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/454 <div align="justify"><font size="1">ور برچسب ها : قیمت ,کولر ,فروردین ,گازی ,پلار ,لیست ,کولر گازی ,قیمت دستگاه ,ایران دانلود ,دانلود لیست ,فروشنده دستگاهای ,كلیه تولید كننده ,پکیج، کولر، شوفاژ , لیست شرکت های موادغذایی استان قم :: لیست شرکت های موادغذایی استان قم 340 سوسیس و کالباس قم-شهرک صنعتی شکوهیه- بلوار شهید چمران- خ 7-قطعه G73 3343162 فعال 128 کارخانه آقای امید رزاقی(فرآورده های لبنی) 7393 انواع فراورده های لبنی قم شهرک صنعتی شکوهیه-چمران 7- قطعه G34 3343057-9 فعال 129 شرکت صنایع غذایی خوشکام شادی قم 4755 قند حبه-قند کله پرسی قم-شهرک صنعتی شکوهیه-فاز صنایع غذایی -روبروی سوسیس و کالباس پارسا 3342241 غیر فعال 130 کارخانه سید محمد آقایی وظیفه(عجب نمکی) 2316 غلات حجیم شده بر پایه ذرت قم- جاده قدیم تهران-جنب چاپخانه بزرگ قرآن غیر فعال 131 شرکت فرآورده های گوشتی آرش پروتیین 7469 سوسیس و کالباس قم شهرک صنعتی شکوهیه -چمران-پونک 2-پلاکg95 3342379 فعال 132 شرکت تعاونی ستاره تمییز پاکیزه قم 7391 بسته بندی حبوبات و خشکبار قم شهرک صنعتی شکوهیه-چمران-خ4-قطعه82 3342951 فعال 133 کارخانه داوود صفری(ماکارونی اکمام) 1245 ماکارونی قم-کیلو متر 12 جاده قدیم قم تهران-جنب کیان فیلترو جوش پلاستیک 9121517996 غیر فعال 134 کارخانه سعید علیان راد 7492 انواع شیرینی- کلوچه قم-خ اراک- پیچ فردوسی- بلوار امام رضا- پلاک 1723/6 8824183 فعال 135 سرد خانه خورشیدی فر 8200 سرد خانه بالای صفر قم-بیلوار شهید دل اذر-انتهای کوچه شماره 4 2922121 فعال صفحه اصلی حوزه ریاست معاونت ها دانشکده ها مراکز آموزشی و درمانی مراکز تحقیقاتی سایر مراکز اخبار معرفی دانشگاه خدمات الکترونیک مقالات و نشریات همایش ها و سمینارها اطلاعیه ها تماس با ما نقشه وب سایت پرسشهای متداول انجمن کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت به دانشگاه علوم پزشکی فم تعلق دارد. Copyright © 2005 - 2012, Qom University of Medical Science صفحه اصلی | استانها | ثبت‌نام | ورود | تماس باما امروز: ‪چهارشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۴‬ كامپیوتر آموزش املاك اتومبیل لوازم خدمات بازار كار صنعت ارتباط خدمات :: توزیع کالا شرکت پخش مواد غذایی زیتون - بیوک در استان قم شرکت پخش مواد غذایی زیتون - بیوک در استان قم زیتون - بیوک 02538875333 ‪شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴‬ 388 بار نمایندگی انحصاری معتبرترین برندهای محصولات غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی در کل استان قم مشخصات آگهی نام زیتون - بیوک ایمیل تلفن 02538875333 انقضا ‪چهارشنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۴‬ موقعیت آدرس قم. آدرس سایت : BiukFoods.Com به اشتراک بگذارید عبارات کلیدی پخش مواد غذایی در استان قم | پخش مواد غذایی در قم | شرکتهای پخش مواد غذایی در شهر قم | پخش مواد غذایی در شهر قم | شرکت پخش مواد غذایی در قم | شرکتهای پخش مواد غذایی در قم | شرکتهای پخش مواد غذایی در استان قم | شرکتهای پخش مواد غذایی | شرکت های پخش مواد غذایی | پخش مواد غذایی | مواد غذایی | غذایی | مواد غذایی قم | پخش مواد غذایی قم | شرکت پخش مواد غذایی قم | انتخاب آگهی پخش مواد غذایی :: توزیع کالا ‪۹۴/۴/۱۰‬ تهران سعید چوبدار پارسا پخش ثامن پارسا پخش ثامن -باامکانات کامل انباروگروه پخش و دفترفروش و پرسنل حرفه ای وآموزش دیده و گروه بازاریاب آماده اخذ پخش و فروش انواع تن ماهی شیان و کنسرو مرغ و قیمه و قرمه اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۱۰‬ تهران نعیم محصول جدید با سود بالا به پخش کنندگان پخش کنندگان و توزیع کنندگان کالا در سراسر کشور حاشیه سود بالا 48% و کیفیت عالی و برند پانی-مهاجر-رژینا اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۱۰‬ حامد شرفی پخش مواد غذایی و بهداشتی لیست قیمت عمده تعدادی از کالاها به شرح زیر می باشد. خامه صورتی 200گرمی پگاه کارتن 24 عددی 42500 تومان اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۴/۶‬ فروشگاه بهشا (امامی، وجدی) فروش عمده قند و شکر، مواد غذایی فروش و پخش عمده قند و شکر، فروش و پخش حبوبات، مواد غذایی اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۳/۳۱‬ تهران پخش رسالت فروش لیست سوپر مارکتها قابل توجه شرکتهای پخش مواد غذایی لیست سوپر مارکتها به تفکیک منطقه از طریق خودمون که شرکت پخش هستیم راستی آزمایی شده بالای 70 درصدش صحیحه اگر اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۱/۱۵‬ بهرام امامی پخش مواد غذایی نیک پخش گستر ارومیه شرکت نیک پخش گستر پخش انواع مواد غذایی اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۲/۱۹‬ قم زیتون - بیوک شرکت پخش مواد غذایی زیتون - بیوک در استان قم نمایندگی انحصاری معتبرترین برندهای محصولات غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی در کل استان قم اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۲/۲۸‬ نوری آماده همکاری با شرکت های پخش معتبر در اردبیل سوله کاملا بهداشتی و تمام سنگ واقع در شهرک صنعتی یک اربیل(داخل شهر) به متراژ ٤٠٠متر و ١٠٠متر اداری مجهز و نیروی اشنا با پخش و ویزیتورهای قوی شهر و حسن شهرت ،اماده همکاری با شرکت های پخش مواد غذائی و دارویی معتبر میباشد اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۲/۲۲‬ تهران شرکت پخش 7 روز (پخش 7روز) توزیع کننده عمده 700 قلم مواد غذایی و بهداشتی (پخش 7 روز) مواد غذایی و بهداشتی مورد نیاز انواع رستوران ها،سوپر مارکت ها و عمده فروشان را تهیه و آنرا به صورت سریع و آسان در تمام نقاط ایران توزیع می نماید. 2- 13 سال سابقه تهیه و توزیع مواد غذایی و.. اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۴/۳/۷‬ تهران شرکت صائن دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف اندازه گیری و ثبت دما و رطوبت محیطی جهت استفاده در موزه ، فروشگاه ، گلخانه ، انبارهای دارویی و مواد غذایی ، شرکت های پخش ، داروخانه ها ، ماشین های حمل مواد فاسد شدنی و ... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۶/۲۵‬ malekzadeh پخش مواد غذائی قابل توجه کلیه پخش های مواد غذائی در سراسر کشور این شرکت جهت پخش محصولات خود حاضر به همکاری با شرکت های پخش مواد غذائی می باشد اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۹/۱‬ سمنان فروش پخش مواد غذایی شرکت پخش مواد غذایی کام صبا دراستان سمنان آمادگی خود را جهت پذیرش نمایندگی از تولید کنندگان محترم اعلام می دارد همچنین این شرکت تولید کننده کیک وکلوچه با نام تجاری شیم شیم ورب گوجه فرنگی خوش چین می باشد.02335321338 اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۸/۲۱‬ تهران کیان پخش مواد غذایی شهر خوب پشتیباتی کامل از فست فود پخش بهترین مواد اولیه مورد استفاده در فست فودها : اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۱۰/۲۲‬ ستار شعبانی پخش سبدی کالای مواد غذایی هایپر مارکت من و تو مجموعه 40% تخفیف در قالب اولین هایپرمارکت سبدی کالای خانوار ایران، در سال 1393 شروع به کار کرده است. این مجموعه با بهره گرفتن از ایده های نو و تجربیات ارزشمند در رابطه با مدیریت بازار و فرهنگ مشتری مداری ، حرکت جدیدی را آغاز اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۶/۱۰‬ تهران نمایندگی پخش انواع مواد غذایی نام محصولات: کمپوت آناناس: الونی - تاپ 567چنگالی - مالزی- دل 440خرد و567- مری وچین و... اطلاعات بیش‌تر ... ‪۹۳/۶/۲۲‬ تهران احمدی فروش عمده و تکی عرق بید منبع : سامانه ایران صنعتلی </font></div> text/html 2015-07-22T14:28:10+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست سازندگان واگن و صنایع وابسته http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/453 <div align="justify"><font size="1"> انجمن صنایع ریلی ایران صاحب امتیاز: هوشنگ سوهانگر مدیر مسئول: علی محتشم امیری سردبیر اجرایی: فرشته احمد بیگی دبیر تحریریه: مرجان بیات روابط عمومی: کورش پاکی طراح گرافیک: نادر قبله ای صفحه آرایی: علیرضا پوراکبری- سهیل عقیدگان عکس: خ شهیدبهشتی- بین مفتح و میرعماد- کوچه شانزدهم- نشانی: 12 - واحد 2 - طبقه 8 شماره 88500520 - 2 تلفن: (بیگی) 09128470370 - 22852712 سازمان آگهی ها: نشانی مجازی: www.iranrailindustry.ir به نام خدا فهرست مطالب 4 راه حل عاجل و موثر برای صنعت (سرمقاله) ... 5 ان ... تهر ریﻠﻲ در نقل و حمل ه شگا ی ا ﻧﻤ ﻴﻦ م دو 12 تامین منابع مالی راه آهن گرگان-بجنورد-مشهد ... 14 ترین مسیرها ... ده ای زیان های حومه قطار 17 آهن سراسری به آسیای میانه و دریای مدیترانه ... اتصال راه رقابت با جاده، سیاست راه آهن در حمل و نقل بار و مسافر 18 ... 28 ... سینما تحویــل هــر ســال جدیــد شمســی کــه بــا نوعــی تحــول در عــالم طبیعــت مصــادف اســت، فرصتــی اســت تــا انســان بــه تحــول درونــی و اصــاح امــور روحــی و معنــوی و فکــری ومــادی خــود بپــردازد. مقام معظم رهبری ت خدما و صنایع ، یلی ر نقل و حمل للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ مین دو د. شو می ار برگز ان ر ھ ت ه در یند ل آ سا ه ما شت ھ یب در ارد بسته وا بین ه ایشگا ﻧﻤ مین ن دو میزبا ه، یند ل آ سا ه ما شت ھ یب ارد خر ان اوا ر ھ ت گترین ر بز که بسته ت وا خدما و صنایع ، یلی ر نقل و حمل للی اﻟﻤ د، شو می ب محسو میانه ور خا یلی ر نقل و حمل للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ نوین ، جی ر خا و خلی رگ دا بز کت ﺷﺮ ا ھ صد در آن که د بو د ھ ا خو حمل صنعت زه حو ت خدما و صنایع ات ، یز ھ تج ، ا ھ ژی تکنولو ترین د. کر ند ھ ا خو ه را ارائ نقل و یلی ف ر تل خ م ت خدما و صنایع اع نو ا للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ ین در ا ری، با خش ب ی و ر ھ ش ون بر ی، ر ھ ش ی درون مسافر خش ب گن ، وا مولد گن ، وا محرکه و نیر ی ا ھ گن ، وا ا ھ گن اع وا نو ا گن وا فی ﺼﺮ م ت قطعا ، یزلی و د برقی لوکوموتیو ری ، مانو و حمل ی ا ھ کت ری، ﺷﺮ با ی ا ھ گن ، وا توبوسی ی ا ا ھ از پس ت خدما ه ند ھ د ه ی ارائ ا ھ کت ﺷﺮ ، یلی ر نقل ای، بیمه ت خدما اری و د ھ نگ و تعمیر ت خدما وش ، فر . گرفت د ھ ا خو ار قر ان مند عاقه ید ض د معر و در ه ارائ با ان یر ا یلی ر نقل و حمل للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ مین دو رت ، تجا ن و معد ، صنعت وزارت حمایت و کت ر مشا ، سامی ری ا و ھ جم ن ھ زی، راه آ رسا ھ ش وزارت راه و و حمل ی ا ھ کت ﺷﺮ صنفی نجمن ، ا یلی ر صنایع نجمن ا ه نشکد و) و دا متر ی( ر ھ ش ی ا ھ ر قطا یه د تحا ، ا یلی ر نقل در 93 داد خر 1 تا شت ھ یب ارد 29 از ن ھ س راه آ ند ھ م ار برگز ان ر ھ ت للی اﻟﻤ بین ی ا ھھ ایشگا ﻧﻤ ی داﺋﻤ محل د. شو می ه ایشگا ﻧﻤ مین دو یی ا جر ا مدیر ی، میر ا محتشم علی ین : در ا گفت م ھ ان یر ا یلی ر نقل و حمل للی اﻟﻤ بین ک ت ﺷﺮ ا ھ ده خلی ی دا ا ھ کت ﺷﺮ بر وه عا ه ایشگا ﻧﻤ ن، ا ی آﻟﻤ ا ھ ر کشو جمله از ا ھ ر کشو یگر از د جی ر خا ، یتالیا ، ا کنگ نگ ھ ، ند ھ ی، مالز ، ترکیه ، چین ، ترکیه د. کر ند ھ ا خو ه د را ارائ خو ت خدما ات و تولید خرین از آ سانی ع ر ا ود: اط فز ی ا میر ا محتشم و یلی ر نقل و حمل صنعت ژی تکنولو و ا ھ ورد ستا د درات، صا توسعه ، خلی ات دا تولید ء تقا ،ار بسته وا صنایع تولید ش ی ا فز ، ا نی ا یر ی ا ا ھ کت ی ﺷﺮ ا ھ ی ند اﻧﻤ تو ه ارائ شنایی و آ یلی ر صنایع زی سا بومی ، تحریم با مقابله و ی روز ا ھ فت ﺸﺮ پی جدیدترین با ر کشو یلی ر صنایع ن تولیدکنندگا بین ه ایشگا ﻧﻤ مین اری دو برگز اف د ھ از ا برخی ن، ا ھ ج در صنعت ین ا . ست ان ا یر ا یلی ر صنایع و نقل و حمل للی اﻟﻤ ری تجا ، صنعتی یئت ھ چند ید زد با ای بر ی یز ر برنامه د: کر ضافه وی ا ش مای ھ ه و گا ر کا چند اری برگز ه ، ایشگا ﻧﻤ ین از ا جی ر خا گانی زر با و ی ا ھ برنامه از برخی ری، کشو ت مقاما ادی از تعد ر و ض ح و صصی خ ت ان یر ا یلی ر صنایع و نقل و حمل للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ مین دو جانبی د. بو د ھ ا خو للی اﻟﻤ بین ه ایشگا ﻧﻤ مین اری دو برگز میت ھ ا به ی میر ا محتشم ری بسیا : گفت د و کر ره شا ان ا یر ا یلی ر نقل و حمل معتقدند یلی ر نقل و حمل صنعت ن شناسا ر کا از در نوین تحولی ند ا تو می ه ایشگا ﻧﻤ ین اری ا برگز صنعتی که ر کشو یلی ر صنعت ف تل خ م ی ا ھ خش ب . کند د یجا ، ا ست ا یربنایی ز ی ا ھ ر کشو ی از ک ﺿﺮ ی حا ل حا ان در ر ی ای سام ری ا و ھ جم ان یر ا یلی لات ر محصو و ست ریﻠﻲ ا ع ی صنا ه کنند در صا ی ا ھ ل سا د . در طی شو می در صا ا ھ ر کشو یگر د به ار ز ھ ک ، ی کوبا به ری با گن ه وا ستگا د 500 شته ذ گ گن ه وا ستگا د 70 ، ه ری سو به ری با گن ه وا ستگا د ری با گن ه وا ستگا د 200 دش و بنگا به ی مسافر . ست ه ا شد در صا دان سو به به ان یر ا ساخت ی ا ھ گن زودی وا به نین چ م ھ ی قا ی فر ی آ ا ھ ر کشو دش و بنگا اق، عر ی ا ھ ر کشو ی مسافر ی ا ھ گن . وا شد د ھ ا خو درات صا نیز ر با ستین خ ن ای بر ان یر ا سامی ری ا و ھ جم ساخت ه کنند در صا د خو که چین ر کشو به شته ذ گ ل سا . شد در صا ، ست ا یلی ر وموتیو ك ل ساخت ، گن اع وا نو ا ساخت بر وه عا ت قطعا تولید ن نو ه و اك شد ز ا ن آغ ما ر شو درك نیز 4 ان میز به قبل ی ا ھ ل سا به نسبت وموتیو ك ل ش تا حاصل مر ا ن و ای ست ا افته ایش ی فز ا بر ا بر و در ست ر ا شو ریﻠﻲ ك صنعت ﻠﻲ و خ ان دا صنعتگر سامی رای ا شو مجلس و لت دو حمایت رت صو قطب از یکی به ند ا تو می ر کشو یلی ر صنعت ، د. شو تبدیل منطقه ی ا ھ ان تهر ریﻠﻲ در نقل و حمل ﻠﻲ ل ﻴﻦ اﻟﻤ ب ه شگا ی ا ﻧﻤ ﻴﻦ م اری دو برگز انی از آخرین س اطلاع ر ولوژی ن تاوردھا و تک س د عت حمل ونقل ریلی و ن ص دات ی ایع وابسته ،ارتقاء تول ن ص عه صادرات، ارائه س داخلی، تو دی ھای ﺷﺮکت ھای ن تواﻧﻤ د و مقابله ی ایرانی، افزایش تول ایع ن ازی ص س با تحریم، بومی دگان نن دک ی ایی تول ن ریلی و آش ایع ریلی کشور با جدیدترین ن ص عت ن ﺸﺮفت ھای روز این ص ی پ در جھان، برخی از اھداف ن ی ن ﻧﻤایشگاه ب ی برگزاری دوم ایع ن اﻟﻤللی حمل و نقل و ص ت س ریلی ایران ا راه حل عاجل و موثر برای صنعت ســال 35 را در حالــی بــه پایــان مــی رســانیم کــه 92 ســال شــته اســت و فرمایشــات ذ از انقــاب شــکوهمند اســامی گ ی در بهمــن مــاه ســال جــاری بــر بر مقــام معظــم رهــ توســعه و تــاش بــرای بومــی ســازی و ســاخت نیازهــا در داخــل کشــور توســط صنعتگــران ایــن مــرز و بــوم و تاکیــد ن ا معظــم لــه بــر ادامــه ایــن رونــد در سیاســت هــای ک ی ما توجــه خاصــی فرمودنــد و ایــن دســتور مقــام عظــ یــت در چشــم انــداز صنعــت راه گشــا خواهــد بــود کــه لا و تمامــی صنعتگــران و دســت انــدرکاران تولیــد در کشــور را سرلوحــه قــرار دهنــد ف اعــ ض شــی م ا عــزم را جــزم و ت کــه در ســال هــای آتــی شــاهد رشــد در مهیــن عزیزمــان باشــیم و ایــن تــاش در صنعــت ریلــی کشــور مــی بایســتی صدچنــدان باشــد. و محقــق خواهــد ش ــ خ و ایــن تــاش هــا زمانــی نتیجــه ب شــد کــه دولــت تدبیــر و امیــد بــه عنــوان حامــی و پشــتوانه قــوی و دســتی توانــا بــه صنعــت بــه خصــوص صنعــت ریلــی کشــور نــگاه ویــژه و کاربــردی کــه در ایــن ســال هــای اخیــر کمتریــن توجــه و حمایــت شــده اســت، را بگیــرد. اگــر مدیــران ایــن صنعــت (ریلــی) مســاعدت و حمایــت وع ﺷﺮ ، 92 ، برخــاف ســال 93 کننــد، مســلما در ســال ت، از جملــه نداشــن نقدینگــی، ا آن بــا انبوهــی ازمشــک کــت هــای بــزرگ ﺷﺮ بدهــی بــه بانــک هــا و بســتانکاری از کارفرماهــا و ... شــد. و در ادامــه بــا امیــدواری ادامــه کمــک 93 یافــت و امیــد کــه دولــت بتوانــد در ســال از صنعــت رو بــه پایــان ش ــ خ شــایان توجهــی بــه ایــن ب داشــته باشــد. کــت هــای تولیــدی لوکوموتیــو- ﺷﺮ ایندگــی ﻧﻤ اینجانــب بــه واگــن- و ســازندگان تجهیــزات صنعــت ریلــی کشــور از ار در صنعــت ریلــی تقاضــا مــی ذ مدیــران ارشــد و تاثیرگــ </font></div> text/html 2015-07-21T14:25:29+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات کارخانجات شکر و انواع قند http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/452 <div align="justify"><font size="1">انه های قند در خراسان رضوی که از سرمایه ای مطئمن برخوردار بودند با به روز کردن ماشین آلات و استفاده از روشهای نوین برای صرفه جویی در مصرف آب، موفق شدند تولید کارخانه را حفظ کنند. یکی از کارخانه های قند موفق در این عرضه 'کارخانه قند چناران' وابسته به آستان قدس رضوی است که موفق شد تولید خود را حفظ کند. مدیرعامل موسسه قند چناران در این خصوص گفت: کارخانه قند چناران در سال 1334 با ظرفیت اسمی 350 تن چغندر قند در شبانه روز در زمینی به مساحت 39 هکتار در شمال شرق استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید. 'علی ناظران' افزود: محصولات تولید کارخانه قند چناران 'شکر، تفاله و ملاس' است که به دلیل شرایط اقتصادی و سهولت فروش شکر نسبت به قند، تولید قند در این کارخانه متوقف شده و در مقابل تولید شکر افزایش یافت. وی یکی از مشکلات اصلی در کشت چغندرقند را تامین آب مورد نیاز عنوان کرد و گفت : به دلیل خشکسالی طولانی، کاهش نزولات آسمانی و کمبود آب امسال چغندرکاران تمایلی به کشت چغندر نداشتند. مدیرعامل موسسه قند چناران ادامه داد: امسال در تعاملاتی که با کشاورزان و پیمانکاران داشتیم آموزشهای لازم برای صرفه جویی در مصرف آب جهت تولید چغندرقند منتقل شد و طبق مذاکراتی با بانک کشاورزی تسهیلات ویژه ای به منظور ارتقا سامانه آبرسانی مزارع شهرستان چناران در نظر گرفته شد. وی با بیان اینکه برای تولید یک کیلوگرم شکر حدود 1.2 مترمکعب آب مصرف می شود افزود: تلاش داریم امسال این میزان را به حدود یک مترمکعب برسانیم. او گفت: با اقداماتی که طی سالهای اخیر در سامانه های تبدیل چغندر در کارخانه قند چناران انجام گرفته مصرف آب برای تبدیل چغندر به شکر چندین برابر کاهش نشان می دهد. ناظران تهیه بهترین و مناسبترین بذر برای کشاورزان را از جمله خدمات این شرکت عنوان کزد و افزود: هم اکنون برای حدود 95 درصد مزارع طرف قرارداد، بذر خارجی و مرغوب فراهم و واگذار شده است. * کاهش منابع آبی تنها علت افت شدید تولید چغندر نیست عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران و یکی از کارخانه داران سابق قند و شکر در خراسان رضوی نیز گفت: تاثیرات کم آبی در همه کشتهای سبزبرگ و سفیدبرگ این استان تاثیر گذاشته ولی بدان معنا نیست که علت افت تولید چغندر طی شش ساله اخیر فقط کاهش منابع آبی بوده است. 'علیرضا اشرف' افزود: نوسانات در ارقام مختلف تولیدات کشاورزی با توجه به افزایش غیرمعمول قیمت اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی از یک طرف و بی مهری دولتهای نهم و دهم نسبت به حمایت از تولید داخلی در برابر واردات بی رویه در سالهای 85 و 86 در کاهش کشت چغندرقند تاثیرگذار بوده است. وی بیان کرد: از سوی دیگر همزمانی دوره بهره برداری کارخانه های قند با آغاز بهره برداری سایر محصولات کشاورزی که فرصتهای شغلی بسیاری را در صنعت و کشاورزی ایجاد می کند، باعث شده افراد تمایل کمتری نسبت به شرکت در بهره برداری چغندرقند یا اشتغال در کارخانه های مربوطه داشته باشند. عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: بطور کلی واردات بدون تعرفه حمایتی از تولید داخلی بیشترین تاثیر را در کاهش تولید در کشور داشته و برابر با برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه برنامه چشم انداز برای خودکفایی نظام حمایت تعرفه ای مصوب شده که طی 10 ماه گذشته بدان عمل نشده است. وی افزود: انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران برنامه هایی را تاکنون در زمینه نحوه بکارگیری ظرفیتهای خالی کارخانه های خراسان برای واردات موقت شکر خام به منظور تصفیه و صادرات به کشورهای آسیای میانه ارائه کرده است. ناظران گفت: تاکنون تصمیمی از سوی دولت در زمینه این برنامه اتخاذ نشده زیرا این برنامه نیازمند همکاری کشورهای آسیای میانه و مشوقهای گمرکی در قالب تفاهمنامه هایی بین دولتها است. وی در خصوص بهبود وضعیت کارخانه های قند و شکر در خراسان رضوی نیز گفت: رونق تولید شکر در این استان علاوه بر حمایت از کشت چغندر در برنامه های ملی و حمایت تعرفه ای شکر، امکان تصفیه شکر خام به منظور صادرات را که می تواند باعث رونق این صنعت در استان و ایجاد اشتغال پایدار شود فراهم می کند. * شرایط امروز ناشی از اشتباهات گذشته است دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وضعیت صنعت قند و شکر را در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم اسفبار عنوان کرد و شرایط امروز حاکم بر این واحدهای تولیدی را ناشی از اشتباهات گذشته دانست. 'بهمن دانایی' گفت: در دولتهای نهم و دهم 30 تا 40 هزار نفر از کارگران کارخانه های قند ایران بیکار شدند و تعداد کشاورزان بخش چغندر کشور از 90 هزار نفر به کمتر از 30 هزار نفر کاهش یافت. وی بیان کرد: تصمیم گیران در دولت نهم و دهم بی برنامه بودند و اطلاع نداشتند که کارخانه های قند ایران در 120 سال گذشته چه کمکهایی در زمینه راهسازی و مکانیزه کردن کشاورزی کشور انجام داده اند. دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران افزود: آنها اطلاع نداشتند که چغندرقند وقتی در زمین کشت می شود محصول بعد از آن بیشترین بار را می دهد یعنی حذف این محصول به کشت گندم هم ضرر می زند. وی گفت: واردات شکر در هشت سال گذشته به شدت سنگین بود و لطمه های بسیاری به صنعت قند و شکر ایران وارد کرد. دانایی افزود: از نیمه دوم سال 1384 تا پایان پارسال 12 میلیون و 680 هزار تن شکر وارد کشور شد که شکل طبیعی آن ورود سالانه 600 تا 700 هزار تن بود. وی گفت: در ابتدای سال جاری یک میلیون و 711 هزار تن شکر در انبارهای کشور موجود بود که با این میزان ذخیره ادامه واردات به منزله بلا برای صنعت تولید داخلی شکر است. او افزود: در سال 1380 با کمک وزارت جهاد کشاورزی و وزیر وقت و کنونی جهاد کشاورزی طرحی تهیه شد </font></div> text/html 2015-07-21T14:18:29+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات کارخانجات شکر و انواع قند http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/451 <div align="justify"><font size="1">ی " مدرن " لیست خدمات گروه تجارت خارجی " مدرن " گروه تجارت خارجی " مدرن" تهران تلفن : تلفکس : 88997184 ثبت شرکت در روسیه ثبت شرکت در روسیه شرکت پرس ایمپکس اروپا تلفن : 0074995022157 www.sherkat.ru ترخیص-واردات -صادرات -امور گمرکی و بازرگانی خارجی ترخیص-واردات -صادرات -امور گمرکی و بازرگانی خارجی توان ترخیص تهران تلفن : 021 - 44002324 tavantarkhis.com پالت چوبی,خریدپالت چوبی,قیمت پالت های روسی پالت چوبی,خریدپالت چوبی,قیمت پالت های روسی پالت چوبی تهران تلفن : 09191238813 - 09122610604 - - تلفکس33533049 palletchoobi.blogfa.com/ ترخیص کالا - کارگزار رسمی گمرک ترخیص کالا - کارگزار رسمی گمرک محمد حسین ابراهیمی تهران تلفن : 09122848754 ترخیص کالا توسط برادران عباسی ترخیص کالا توسط برادران عباسی بازرگانی برادران عباسی بوشهر تلفن : 09170868606 , 09101662665 پالت . پالت چوبی .پالت دست دوم خرید فروش قیمت پالت . پالت چوبی .پالت دست دوم خرید فروش قیمت پالت ایران زمین تهران تلفن : 09121394165 / 02165607348 / 09364619119 مشاور بازرگانی خارجی مشاور بازرگانی خارجی محمد هاشمی تهران تلفن : 09122833320 - 02126408131 فروش برنج ایرانی فروش برنج ایرانی فلاح گیلان تلفن : 09113342550 ترخیص کالا و خدمات تجاری یوسفی رفیع ترخیص کالا و خدمات تجاری یوسفی رفیع amir.yr62@gmail.com آذربایجان شرقی تلفن : 09141158666 - 041 34434352 واردات و فروش ورق و لوله فولادی واردات و فروش ورق و لوله فولادی محمد هاشمی تهران تلفن : 09122833320 - 26408131 / 3 ترخیص کالا |امور گمرکی ایکاد ترخیص کالا |امور گمرکی ایکاد ایکاد تهران تلفن : 88759070 www.icadclearancegroup.com/ آگهی‌های ویژه: خدمات بازرگانی صادرات کالا، تجهیزات و خدمات از کلیه تولید کنندگان متهد کالا، ماشین آلات و قطعات و همچنین ارائه کنندگان خدمات فنی و مهندسی دارای استعداد کیفی، کمی جهت صادرات دعوت به ... شرکت تیما اکسیر ماهان اصفهان تلفن : 03135722530 - 1 آگهی‌های ویژه: مواد شیمیایی نمایندگی و فروش روغن شرکتی شل Shell نمایندگی و فروش روغن شرکتی شل Shell روانکاران نوین تهران تلفن : 22457067 - 09123989789 www.novinoil.com شكر و قند جستجو در گروه: همه گروه‌ها مواد شیمیایی بسته بندی تولید مواد غذایی خدمات بازرگانی ماشین آلات ماشین سازی لوازم صنعتی نمایندگی توزیع كالا خدمات اداری عبارات كلیدی قند شكر بسته بندی سود پرك كاستیك سودا حبوبات سود جامد پرك سود سوزآور سود جامد هیدروكسید سدیم سود كاستیك سود سوز آور سود كاستیك پرك قیمت سود پرك سود پرك كاستیك سود كاسـتیك سود مایع بسته بندی خشكبار سود جامد كاستیك خدمات بازرگانی ترخیص كالا ترخیص گمرك واردات كالا خدمات بازرگانی واردات و صادرات صادرات كالا صادرات واردات صادرات و واردات واردات حمل كالا صادرات بازرگانی ترانزیت كارت بازرگانی واردات چین اخذ مجوز حواله واردات از چین مواد شیمیایی كربنات سدیم اسید اگزالیك سیلیكا اكسید روی سولفامیك اسید سولفات پتاسیم سدیم اوره سولفات آمونیوم سولفات امونیوم نشادر كربنات كلسیم پتاسیم سولفات منیزیم نارگیل سولفات روی كربن اكتیو سولفات آهن هیدروژن بسته بندی بسته بندی دستگاه بسته بندی "بسته بندی" ورود کاربر تازه واردید؟ ثبت نام کنید تعرفه آگهی ویژه ماهیانه 25 هزار تومان starهرستاره 25 هزار تومان star7 ستاره 200 هزار تومان روش پرداخت بانکی پرداخت الكترونیك Saman Bank Parsian Bank Mellat Bank قوانین درج آگهی راهنمای تبلیغات istgah Dictionary حقوق و شرایط | ورود | ثبت نام | آگهی ویژه | قوانین درج آگهی | تماس با ما جهت شروع درج آگهی، ابتدا روی لینك ثبت نام كلیك كنید و پس از پركردن فرم ثبت نام آگهی خود را ثبت كنید. درج آگهی در سایت ایستگاه رایگان است و مسئولیت آن با آگهی دهنده می‌باشد. با توجه به تعداد زیاد آگهی در ایستگاه، لطفا در كسب اعتبار و اعتماد آگهی دهنده، دقت كافی مبذول دارید. شماره تلفن وب سایت ایستگاه: +98 (21) 22622020 تماس در ساعات اداری شنبه الی پنجشنبه صفحه اصلی | استانها | ثبت‌نام | ورود | تماس باما امروز: ‪سه‌شنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۴‬ كامپیوتر آموزش املاك اتومبیل لوازم خدمات بازار كار صنعت ارتباط خدمات :: خدمات بازرگانی بانک اطلاعات کارخانه و شرکت های گیلان حسین 09367277232 ‪سه‌شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۴‬ 1530 بار 1 -بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان شامل : ماکارونی - رشته فرنگی - رشته آشی - ویفر - بیسکوییت - سس - رب - قند - شکر - آبمیوه - کیک - روغن - گلاب - عرقیات - چای - نان فانتزی - چیپس - شکلات شربت - مربا - کلوچه و .... 2- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید فراورده های گوشتی و کشتارگاه ها در استان گیلان 3- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های بسته بندی مواد غذایی در استان گیلان شامل بسته بندی : حبوبات - چای - قند و شکر و ..... 4- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید مصالح ساختمانی در استان گیلان 5- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان در استان گیلان شامل تولید : انواع خوراک دام - انواع خوراک مرغ و شتر مرغ و دیگر پرندگان حلال گوشت - انواع خوراک ماهی های پرورشی - انواع مکمل های خوراکی و ..... 6- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی قطعات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و بازیافت در استان گیلان 7- بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی محصولات چوبی و کابینت و MDF در استان گیلان 8-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدکننده لوازم برقی و روشنایی و سیم در استان گیلان 9-بانک اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی قطعات صنعتی و متعلقات خودرو در استان گیلان شامل : فنر - پیچ و مهره - روغن - فیلتر - دنده - سپر - روکش درب - کمک فنر - لنت و ....) مشخصات آگهی نام حسین ایمیل تلفن 09367277232 انقضا ‪سه‌شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۴‬ موقعیت آدرس http://www.tajer20.ir/post/143 به اشتراک بگذارید عبارات کلیدی اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی مواد | اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید فراورده | اطلاعات کارخانجات و شرکت های بسته بندی | اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید مصالح | اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی خوراک | اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولیدی محصولات | اطلاعات کارخانجات و شرکت های تولید لوازم | انتخاب آگهی قند :: خدمات بازرگانی ‪۹ </font></div> text/html 2015-07-20T14:32:26+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست سازندگان رادیاتور خودرو های و آلومینیوم http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/450 <div align="justify"><font size="1">مام رساند شعر مناسبت شبهای قدر شعر مناسبت شبهای قدر آموزش درست کردن روم مقایسه گواردیولا و انریکه از نگاه مندیتا اگر من رئیس شوم گواردیولا می‎تواند به بارسلونا بازگردد برای طبیب عاشق مسابقات کوپا؛ فرسودگی مسی، سانچز و پسران مالدینی: مسی به زودی مارادونا را جا می‌گذارد سه‌ فینال سه شکست برای مسی و خاویر ماسکرانو گزارش؛ یک ناکامی دیگر با پیراهن آلبی سلسته؛ اشک‌های مسی برای آرژانتین فوق ستاره دنیای فوتبال باز هم در یک فینال دیگر جنجال‌ساز شد. لاپورتا: مسی هرگز تقاضای «سر» مربی تیم را نخواهد کرد! کاریکاتور لیونل مسی پس از ناکامی در سه فینال پست ثابت نام مسی جان یک شهروند آرژانتینی را نجات داد افزایش بازدید گیره كوچك كننده بینی اخرین جستجو ها دادستانی استیناف | بوتادر کودکان | مسعود کیمیایی | اموزش تصویری مجموعه فصل زیر مجموعه | ترین معلمان جامعه | تروریسم هوایی | متیل پیری | مجید ترکابادی | دانلود اهنگ امین حبیبی.از اینور اونورشنیدم داری عروس میشی گلم | تخصصی قیمومت | مربی مادریدی | تولید کننده مح | زیبا باشم | طبیعت آقایان | احجام مختلف | فرمانده پلیس‌راه | گردهمایی بزرگ دانشجویان نخبگان “لوزان، بدون روتوش | ماجرای دیدار دانشجوی | اردوی نهایی | ماهسوندانلود آهنگ | فضیلت بیشتری | دوست صمیمی | سروتونین | برای اثبات | پخش قسمت اخر فیلم هندی من النظره الثانیه ازشبکه بی سی بالیوود | اصلاحی ارگونومی | درمان جوانرود | مرتبط صدقه | دانلود آهنگ متن سریال ازدواج مجدد | واله وسلم | ذخیره‌ی استهلاك | com❤♡❤♡❤مورد داشتیم | برای نصب یک نرم افزار نکاتی که باید رعایت کنیم | قانون امور | نماز مائده | تم پاورپوینت حرفه ای با انیمیشن | ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ... ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺁﺧﺮ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺠﺪﺩ ... ﺯﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﻨﺪﯼ ﮐﻮﺷﯽ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﯿﻪ | کاهنده مصرف | دمای عملکردی | صورت اتوماتیک انجام | عیوب | عهای ارناف وکوشی درسریال من النظرةالثانیه | برای تویی که | عفونت | خدایا میدونم | گُرگْها | ژاله اصفهانی | huid knapperig | الَّذِی لَمْ | لطیف الخالد | بودم شبیه | بهتر نشده | لَمْ تُعَرِّفْنِی | امور حسبی | نوشته استاد | بوتیک | باعث افزایش | بهداشتی اطراف | زنانه قرمز | غریو لاتخف | مورد پایان | وارد بوشهر | کاغذ معمولی | تایپ میکنیم | تعداد اعداد | طوایف زنگنه | شهرستان شاهین | شیوع سرخچه در بوشهر | مارک آبنه | آیه به آیه سوره قدری کوثری | پزشکی شوشتر | هفته مرخصی | صلح‌بدوی | تصور باطل | ترین افراد | حقوق متهم | پیش دبستانی صلحا | کتاب اندیشه‎ی | ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ | امور دیگر | «مسی» نیوزیلند | آزمایشگاه مدارهای | سرپوشیده قاضی | سریال ازدواج مجدد قسمت 76 خلاصه | ارناف کوشی دوبله عربی | انجمن ایرانی اخلاق | تحصیلی تربیتی | القران | دانلود اهنگ شد زندگانی زندان من از ستارشد | قربانعلی حسین | بادام | نوروز است | زنگنه ۱۲۰۹ | دوره کارآموزی | برای بیانِ | سریال هندی آرناو خوشی | اصلاح رفتار | ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎیه | زنان داعشی | تمام سال | زیبای.مهستی..تنهاترین امیدم.برای قلب هسته ام | خلاصه سریال من نظره ثانیه رابنویس | جونگ بدون | بحجاب خوشبرخورد | أینَ | خلعتبری | بسیار مهم اطلاعیه جدید مهم نیروی انتظامی که در تلویزیون پخش گردیده httpurl.faranama.coShem4لطفا دوستان خود را نیز مطالع سازید | دعاى امیرالمؤمنین | لیست کنید | مسئول اجرای مقررات | نداده بودی | آشتیان مرسوم | رییس مؤسسۀ | هشتم | میزشهرستان خنداب | عهای خنده دار ارناف | بیژن نوروزی بهاری» | جنگ‌های داخلی | عهای کمود وساراس فیلم سریال هندی سحرالاسمر | ایشان فرمودند | سبب موت کوشی فی مسلسل هندی من نظره ثا٠منبع : سامانه ایران صنعتلیست سازندگان رادیاتور خودرو های و آلومینیوم برچسب ها : رادیاتور ,سریال ,اینترنت ,this ,page ,translate ,translate this ,this page ,رادیاتور پنلی ,ناتوان مینی ,دستان ناتوان ,گیری مسافران هواپیما جستجو در سایت گروه بندی مطالب عمومی اخبار و رسانه طنز ورزش سیاست تکنولوژی اقتصاد مذهب فرهنگ تبلیغات آخرین مطالب پشتی طبی باراد چرا باید در انتخابات دوره دهم مجلس شرکت کنیم؟ مهندس جعفر زاده- سردار بزرگ گیلان(نماینده رشت- اخبار) دکتر نوبخت در جشن مهندس جعفرزاده: همگان به این نماینده رشید،ایستاده و مقاوم افتخار می کنند مشاهیر و چهر های ماندگار گیلان... چرا باید در انتخابات دوره دهم مجلس شرکت کنیم؟ عیدفطر طرح را به طراحی داخلی خانه تان وارد کنید تاروت کائنات میثم رضاییان آهنگ اولین عشق آروین بستکی آهنگ گلدون پر گلباری آشنایی با سوره های قرآن؛ تحلیل سردارقاسم سلیمانی از آینده داعش فاطمیه ما رفتیم تا امروز با دست پر مذاکره کنید+تصاویر به مناسبت تولد سرلشکر قاسم سلیمانی؛ نوروز 1394 بر شما مبارک کمک به ترمیم و بازسازی مسجدصاحب الزمان (عج)میم شهر خضری دشت بیاض ماه رجب ماه بزرگ خدا جلسه سرگروه های طرح صالحین شهر خضری دشت بیاض در پایگاه شهید محلاتی میم جلسه شورا پایگاه+عکس اعیاد شعبانیه مبارک....... رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد سردار دهقان در دانشگاه افسری امام علی(ع): استشمام عطر خوشبوی رمضان گوارای وجود پاکتان. شب قدر تكلیف شرعی بنا به دستور مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین واعظی : تا یکی دو روز آینده خبرهای خوشی به گوش مردم می رسد. قراردادهای سفید امضای کارگزاران روستائی مخابرات غیرقانونی است قرارداد مستقیم خراسان جنوبی هم منعقد شد بررسی مشکلات شرکت مخابرات/ شفاف سازی عملکرد اپراتورها پس از ۱۳ سال مذاکره/ توافق تاریخی انجام شد واکنش فوتبالیست‌ها به توافق هسته ای/ خوشحالی صادقیان، سوشا، بنگر و سردار آزمون اظهارات اوباما درباره مذاکرات هسته‌ای/ جلوی ایران را گرفتیم پیام ویژه عربستان به ایران/خرازی به نقل از جان کری:کشورهای عربی حتی یک سردار سلیمانی ندارند توسعه فناوری‌های ارتباطی در آستانه تحول و جبران عقب‌ماندگی‌ها فرارسیدن عید سعید فطر پس ا </font></div> text/html 2015-07-16T14:23:52+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست سازندگان درب و کرکره اتوماتیک http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/449 <div align="justify"><font size="1">کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی این نوع تیغه کرکره مشابه تیغه کرکره آلومینیوم اکسترود است با این تفاوت که مابین دو تیغه ، یک قطعه واصل ( غضروف آلومینیوم با مقطع S ) قرار می گیرد و علاوه بر زیبایی باعث حرکت نرم کرکره برقی و در نتیجه کاهش صدا می شود . لازم بذکر است برترین نوع تیغه کرکره غضروفی برای کرکره برقی های سایز کوچک و متوسط تیغه غضروفی سایز 90 ( 70 تیغه + 20 غضروف ) می باشد . تیغه های کرکره برقی غضروف دار درجه یک معمولاً به ازای هر متر مربع 10 الی 11 کیلوگره وزن دارند و بدلیل وزن بالا توصیه می شود که این تیغه ها بهمراه موتور ساید استفاده شوند . ادامه مطلب ... کرکره برقی شیشه ای شفاف با زوارآلومینیومی - غضروفی قیمت کرکره برقی شفاف شیشه ای طلقی نانو پلی کربنات مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی این تیغه های کرکره برقی معمولاً جهت اماکنی نظیر بانکها و صرافی ها که از نظر امنیتی نیاز است در هنگام شب داخل آنها رویت شود کاربرد دارد . این کرکره برقی ها علاوه بر عبور نور و محافظت در برابر اشعه UV ، در مقایسه با سایر کرکره برقی ها بیشترین ضریب ایمنی در برابر سرقت و خرابکاری را دارا و انواع مختلف آن دارای تائیدیه امنیتی از پلیس پیشگیری نیروی انتظامی می باشد . با توجه به اینکه هر متر مربع از کرکره برقی شفاف حدوداً 11 کیلوگرم وزن دارد ، توصیه می شود این تیغه ها بهمراه موتور ساید مورد استفاده قرار گیرند . ادامه مطلب ... central قیمت موتور کرکره برقی سانترال مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی این نوع موتور کرکره برقی در مرکز شفت کرکره برقی قرار می گیرد و بهمین دلیل موتور کرکره مرکزی یا سنترال ( سانترال ) نامیده می شود . از مزایای این نوع موتور کرکره برقی حرکت سریع و روان و عملکرد آسان خلاص کن در مقایسه با موتور کرکره های توبلار و ساید می باشد . بدلیل اینکه این موتور نیاز به فنر بندی شفت کرکره برقی دارد نصب آن مشکل و هزینه نصب آن بالا می باشد و امروزه عمده ترین کاربرد آن نصب بر کرکره های قدیمی ( لانه زنبوری ) و اتومات نمودن آن کرکره ها می باشد . ادامه مطلب ... fix-rolling-shutter تعمیرات سرویس نگهداری و کد دهی به ریموت کرکره برقی مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک ادامه مطلب ... برندهای مختلف موتور کرکره برقی کرکره برقی با موتور توبلار بارزانته موتور توبلار کرکره برقی بارزانته Barzante موتور کرکره برقی بارزانته تحت لیسانس ایتالیا و با یکسال گارانتی ارائه مگردد . این موتور کرکره برقی یکی از موتورهای با کیفیت موجود در بازار کشورمان به حساب می آید . ادامه مطلب ... کرکره برقی با متور تیوبولار SDC موتور توبلار کرکره برقی اس دی سی SDC موتورهای کرکره برقی SDC با یکسال گارانتی تعویض ارائه می گردند و کیفت ساخت خوب و کارکرد آرام و کم صدایی دارند . ادامه مطلب ... کرکره برقی توبلار با موتور دویا موتور توبلار کرکره برقی دویا Dooya شرکت دویا چین یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده موتور توبلار کرکره برقی می باشد . این شرکت در سالهای اخیر به مالکیت گروه فک ایتالیا در آمده است . ادامه مطلب ... کرکره برقی توبلار اسمارت موتور کرکره اتوماتیک اسمارت Smart موتور کرکره برقی اسمارت یکی از ارزانترین برندهای موجود در بازار کشورمان به حساب می آید و با توجه به قیمت پایین از اقبال خوبی نزد نصاب های این محصول برخوردار است . ادامه مطلب ... تماس با ما 021-44400942 021-44400392 info@asiadoor.ir 02144400942: Viberviber ورود جهت مشاهده قیمت همکار نام کاربری رمز ورود مرا بخاطر داشته باش محصولات پربیننده جک برقی پارکینگ توسک Turn-10 جک ریموت پارکینگی فک 412 جک درب پارکینگ توسک Turn-10C جک درب ریموت دار حیاط لایف OP3 جک درب ریموت کنترلی بنینکا BOB5 درب برقی ریموت دار پارکینگی کامه درب برقی پارکینگ زومر Twist-200 جک درب پارکینگ پروتکو Leader4 جک برقی پارکینگ V2-Calypso درب ریموت دار BFT-Phobos درب ریموت کنترلی Beta-BSI درب ریموت دار کوچی Wing-look جک ریموتی پارکینگ سیماران فراز درب ریموت دار الکتروپیک Utab **************** انواع کرکره برقی هوشمند اتوماتیک تیغه کرکره برقی شفاف پلی کربنات تیغه کرکره برقی آلومینیوم اکسترود تیغه کرکره برقی طرح چوب دکورال موتور کرکره برقی توبولار Tubular موتور کرکره برقی ساید Side-Motor قیمت کرکره برقی اتوماتیک **************** قیمت انواع جک آرام بند در جک آرام بند کینگ کره King آرام بند درب سیزا ایتالیا Cisa آرام بند درما و گزه آلمان Geze قیمت جک آرام بند ریوبی تایوان آرام بند درب ایده آل ایرانی / چین آهسته بند درب ان اچ ان ژاپن NHN **************** جک ریلی درب توسک پولتی Pull T جک در ریلی فک FAAC-740-741 درب ریلی زومر RANner SM40 درب ریلی ریموتی ویتو گلد V2-Gold لیست قیمت کرکره برقی درب برقی ریموت کنترلی کرکره برقی اتوماتیک پارکینگ درب کرکره ای دریموت دار پارکینگ کرکره امنیتی پنجره ویلا نماینده انحصاری شرکت آچیلان در اطلس در زیبا سازه درنیک تیغه کرکره شفاف ایمن گذر نماینده کرکره برقی هوشمند سازه و کرکره برقی تانیش در آسان در قیمت موتور کرکره سیماران بتا کرکره برقی ریموت دار نصب تیغه کرکره برقی پارکینگ حیاط در کرج تهران مشهد اصفهان شیراز تبریز اهواز قم کرمانشاه ارومیه رشت زاهدان کرمان اراک همدان یزد اردبیل بندرعباس اسلامشهر زنجان قزوین سنندج خرم آباد گرگان ساری ملارد فردیس پردیس پرند نصب در ریموت بابل شهر قدس کاشان گلستان شهریار دزفول خمینی شهر بروجرد نیشابور سبزوار نجف آباد آمل ورامین آبادان پاکدشت خوی قیمت نصب کرکره برقی آلومینیوم در ویلا قائم شهر بوشهر قرچک سیرجان بیرجند ایلام بوکان ملایر سمنان رفسنجان مهاباد شاهرود مرودشت فسا چم خاله هشتگرد آستارا رامسر شهسوار شمال نصب راه اندازی تعمیرات رفع عیب کرکره ضد سرقت شفاف سرویس مشکل کپی کد دهی اضافه کردن افزودن ریموت کنترل فابریک سایلکس بتا درپا لیست قیمت کرکره برقی درب کرکره ای ریموت کنترلی مغازه نصب آکرکره هوشمند پارکینگ پنجره انباری سوله صنعتی تجاری کرکره هوشمند منزل درب حیاط کرکره اتوماتیک برقی نصب کرکره برقی در ازگل اقدسیه الهیه اوین باغ فردوس تجریش جماران چیذر دارآباد دربند درکه دزاشیب زعفرانیه سوهانک شهرک نفت شهرک محلاتی کرکره برقی فرمانیه قیطریه فرشته کاشانک کامرانیه محمودیه نیاوران ولنجک برق آلستوم تهران ویلا ستارخان سعادت آباد شهرک غرب شهرک مخابرات شهر آرا صادقیه طرشت فرحزاد پونک گیشا همایونشهر مرزداران اختیاریه پاسداران دروس دولت دیباجی جردن ولیعصر سید خندان ظفر قلهک میرداماد ونک بلوار پروین تهرانپارس </font></div> text/html 2015-07-16T14:23:20+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست سازندگان درب و کرکره اتوماتیک http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/448 <div align="justify"><font size="1">وماتیک شیشه ای ، کرکره ای ، پارکینگی توزیع انواع درب اتوماتیک ... اراک 09184321006 پنجشنبه ۲۸ خرداد ۹۴ تماس بگیرید فروش فوق العاده موتورهای توبولار، ساید و سانترال فروش فوق العاده موتورهای توبولار، ساید و سانترال آلاس دُر، بزرگترین بورس موتور کرکره (در شمال و شمالغرب کشور) آماده ارایه انواع موتورهای ساید، توبول ... تبریز 09148868428 شنبه ۵ اردیبهشت ۹۴ تماس بگیرید طراحی و ساخت انواع چارچوب و درب و پنجره طراحی و ساخت انواع چارچوب و درب و پنجره طراحی و ساخت انواع چهار چوب چهار چوب فلزی چهارچوب مکزیکی چهارچوب فرانسوی چهار چوب ساده فریم پنجره ه ... شهر تهران 09123711580 چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۹۴ تماس بگیرید درب های اتوماتیک زیرسقفی سکشنال پارکینگی stc شاپکو درب های اتوماتیک زیرسقفی سکشنال پارکینگی stc شاپکو درب اتوماتیک زیرسقفی سکشنال پارکینگ stc ترکیه برترین و مناسبترین محصول ارائه شده برای پارکینگ های مس ... شهر تهران 09102016550 پنجشنبه ۲۷ فروردین ۹۴ تماس بگیرید ترتیب براساس آخرین تعداد نمایش در هر صفحه: 10 » قبلی123456789...5455بعدی » درباره وبی وبی چیست؟ چرا تبلیع در وبی؟ تماس با ما اخبار وبی وبی و جامعه دستاوردهای وبی فرصت های شغلی راهنمای مشتریان لیست سفارشات و رهگیری راهنمای درج آگهی در وبی رویه های کنسل کردن آگهی اعتبار اگهی وبی بن شرایط و قوانین همکاری با وبی پیشنهادات همکاری روش های پرداخت پرداخت نقدی در محل تحویل پرداخت با کارت بانکی مستقیم پرداخت از طریق درگاه اینترنتی روش های ارسال فاکتور تحویل رایگان تحویل اکسپرس پست پیشتاز پست تیپاکس پرداخت الکترونیکی بانک ملت پرداخت الکترونیکی بانک پاسارگاد نشان اعتماد الکترونیکی از طرف وزارت بازرگانی طراحی وب توسط مجموعه وبی Dribble StumbleUpon خانه محصولات فروش به همکار دعوت به همکاری درباره ما تماس با ما جک پارکینگ کرکره برقی آرام بند درب اتوماتیک شیشه ای راه بند فروش به همکار فیلترها جستجو محصولات ویژه تیغه کرکره برقی قیمت تیغه کرکره برقی آلومینیوم لیبل دار و بدون لیبل مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی کرکره برقی فروش موتور و تیغه کرکره برقی به همکار کف قیمت بازار جک درب پارکینگ و آرام بند این نوع تیغه کرکره برقی رایج ترین نوع تیغه کرکره برقی در بازار کشورمان می باشد . این کرکره برقی ها از بیلت استاندارد آلومینیوم با تکنیک اکستروژه تولید می شوند و در اصطلاح تیغه کرکره برقی آلومینیوم اکسترود نامیده می شوند . تفاوت عمده این تیغه کرکره برقی ها 1- در وزن آن به ازای هر مترمربع 2- درصد استفاده از آلومینیوم ضایعات نسبت به بیلت فابریک و استاندارد آلومینیوم 3- برند کارخانه سازنده آن می باشد . ادامه مطلب ... محصولات ویژه کرکره برقی طرح چوب قیمت تیغه کرکره برقی طرح چوب مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی تیغه های کرکره برقی طرح چوب ، سنگ و ... ( دکورال - لوکس ) در واقع همان تیغه های کرکره برقی آلومینیوم اکسترود و یا گالوانیزه فوم دار هستند که پس از تولید ابتدا به این تیغه کرکره ها یک یا دو لایه پوشش رنگ الکترواستاتیک بعنوان زمینه زده می شود و سپس برچسب هایی با طرح چوب بوسیله گرما و با تکنیک ترموفیت بر روی تیغه کرکره های رنگ شده می چسبانند . لازم بذکر است قیمت کرکره برقی طرح چوب گالوانیزه و آلومینیوم چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد. ادامه مطلب ... محصولات ویژه کرکره برقی ساید قیمت موتور کرکره برقی ساید (UPS دار ) مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی موتور کرکره ساید صنعتی جهت تعداد تردد بالا و کرکره تا وزن 1000 کیلوگرم توصیه می شود ، دارای سیستم پاراشوت جهت جلوگیری از سقوط کرکره در صورت نقص فنی و در 2 نوع معمولی و UPS دار عرضه می گردد . این کرکره جهت کرکره برقی هایی با وزن بالا مانند پلی کربنات شفاف و غضروف دار و همچنین کرکره برقی هایی با تردد بالا مانند کرکره برقی پارکینگ توصیه می شود . ادامه مطلب ... محصولات ویژه کرکره برقی توبلار قیمت موتور کرکره برقی توبولار Tubular مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی این نوع موتور کرکره برقی بدلیل اینکه بشکل لوله می باشند و درون رول کرکره قرار میگیرند فضای کمتری را نسبت به موتورهای ساید اشغال می کنند و جهت کرکره با تردد متوسط و وزن تا 140 کیلوگرم توصیه می شوند ( البته انواع صنعتی موتور تیوبلار نیز وجود دارند که توانایی عملکرد بر کرکره برقی تا 350 کیلوگرم را دارا می باشند) . این نوع موتور کرکره نسبت به سایر موتورها از قیمت پایینتری برخوردار است. ادامه مطلب ... کرکره برقی پانچ شده قیمت کرکره برقی پانچ شده (سوراخ دار) مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی از پانچ شدن تیغه های آلومینیومی تک جداره این نوع تیغه کرکره برقی ساخته می شود و تیغه های پانج معمولاً بصورت ترکیبی با تیغه های نرمال آلومینیوم جهت زیبایی و همچنین نفوذ نور به داخل محیط نصب از جمله پارکینگ ساختمانهای جنوبی و فروشگاه ها استفاده می شود .لازم بذکر است با توجه به اینکه این تیغه کرکره برقی ها از نوع تک جداره می باشند و از نظر مکانیکی مقاومت پایین تری نسبت به سایر کرکره برقی ها دارند استفاده از آن بصورت یک کرکره برقی کامل توصیه نمی گردد و حداکثر تا 6 عدد تیغه پانچ توصیه میشود. بهتر است جهت جلوگیری از نفوذ صدا و گرد وغبار از درون سوراخ های کرکره برقی پانج شده این سوراخ ها با تلق شفاف ( پلی کربن ) پوشانده شوند . ادامه مطلب ... کرکره برقی گالوانیزه فوم دار قیمت تیغه کرکره برقی گالوانیزه فوم دار دو و تک جداره مجموعه : -- کرکره برقی اتوماتیک محاسبه قیمت کرکره برقی این تیغه از خم خوردن ورق گالوانیزه ساخته می شود و جهت اینکه حالت خود را حفظ کند درون آن فوم پلی اورتان تزریق می شود. تیغه کرکره برقی گالوانیزه فوم دار از نظر مرغوبیت در سطح پایینی قرار دارد و تنها برای جاهایی که قیمت بر کیفیت ارجعیت دارد توصیه می شود ( جهت تشخیص تیغه کرکره برقی گالوانیزه از سایر کرکره برقی ها می توان از آهنربا استفاده کرد ) .لازم بذکر است با توجه به اینکه فوم تزریق شده در تیغه کرکره گالوانیزه عایق حرارت و صدا نیز می باشد جهت پروژه هایی که خاصیت عایقی نیز مطرح است می توان از انواع با کیفیت کرکره برقی گالوانیزه استفاده نمود . ادامه مطلب ... تیغه کرکره برقی غضروف دار قیمت تیغه کرکره برقی غضروف دار بدون صدا م </font></div> text/html 2015-07-15T13:04:05+01:00 iran-sanaaye.mihanblog.com Admin لیست شرکت های مواد غذایی فرآوری شده http://iran-sanaaye.mihanblog.com/post/446 <div align="justify"><font size="1">-2007) دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مهر تور - تهران مهر تور با سابقه چندین دهه مجری مستقیم تورهای دبی ، ترکیه ، تایلند ، مازی ، سنگاپور ،هنوستان ف باکو (10262 مشاهده از تاریخ 09-07-2007) اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت کشت و صنعت کهنوش - آذربایجان شرقی بسته بندی خشکبار (البالو قیسی خرما زغال اخته الوچه الوترش الوچه جنگلی فراوری هفت میوه فراوری ترش ت� (9965 مشاهده از تاریخ 30-04-2008) مسافرخانه و هتل - خراسان مسافرخانه و هتل (9650 مشاهده از تاریخ 02-08-2008) موادغذایی/کارخانجات مواد غذایی - تهران پریوش بیرامی مهندس صنایع غذایی (8981 مشاهده از تاریخ 05-10-2007) کشاورزی - اصفهان لوازم کشاورزی (8610 مشاهده از تاریخ 28-07-2007) مجتمع صنعتی اصفهان آلفام - اصفهان تولید انواع درب و پنجره های آلومینیومی ساده و اختصاصی ترمال برك، تولید انواع درب و پنجره های پی وی � (8490 مشاهده از تاریخ 28-08-2007) آژانس مسافرتی شاپرك طلائی اریا - تهران آژانس مسافرتی تهیه بلیط خدمات ویزا مسافرتی تحصیلی اقامت (8475 مشاهده از تاریخ 21-10-2006) پوشش نوین بلکا - نماینده رسمی کرج - اصفهان با بلکا زیبای و آرامش را تجربه کنید نمایندگی رسمی کرج بلکا آماده همکاری با کلیه واحد های مسکونی ، � (8262 مشاهده از تاریخ 29-06-2007) شرکت اطلاع رسانی و بازاریابی سیمای مشاغل - آذربایجان شرقی بانک اطلاعاتی اصناف و مشاغل استان آذربایجان شرقیدفترچه تخفیف مشاغل استان (7753 مشاهده از تاریخ 29-09-2008) خانه با ما تماس بگیرید : 2643332 - 2648586 (0331) | همراه : 09133333319 كلیه حقوق این سایت متعلق به سایت جامع مشاغل ایران بوده و هرگونه كپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد . طراحی و اجرای سامانه بر عهده شرکت فناوری پیشرفته پارس داده می باشد و کلیه حقوق برای این شرکت محفوظ است . صفحه اصلی درباره ما محصولات سولیکو ارتباط با ما آشپزی با سولیکو کتاب الکترونیکی محصولات گروه سولیکو کتاب الکترونیکی محصولات گروه سولیکو کتاب محصولات گروه سولیکو-سال 93 با توجه به گستردگی تولیدات گروه صنایع غذایی سولیکو شامل… آشپزی با محصولات فینگرفود سالامی پیتزا پپرونی صبحانه با ژامبون پرنس تاکوی راسته تنوری سوسیس کالباس کباب ها سوخاری ها برگرها محصولات تازه محصولات فرآوری سوسیس پیک نیکی سوسیس پیک نیکی سوسیس مرغ سوسیس مرغ سوسیس کبابی سوسیس کبابی سوسیس هات داگ گوشت ممتاز سوسیس هات داگ گوشت ممتاز سوسیس کوکتل گوشت سوسیس کوکتل گوشت سوسیس کوکتل مخصوص سوسیس کوکتل مخصوص کوکتل انگشتی کوکتل انگشتی سوسیس کابانوس سوسیس کابانوس سالامی گوشت سالامی گوشت سوسیس گودا سوسیس گودا سوسیس کوکتل پنیر سوسیس کوکتل پنیر سوسیس آلمانی سوسیس آلمانی فرانکفورتر فرانکفورتر سوسیس بلغاری گوشت سوسیس بلغاری گوشت سوسیس کوکتل مرغ سوسیس کوکتل مرغ سوسیس بلغاری مرغ سوسیس بلغاری مرغ کالباس لیونر کالباس لیونر ژامبون رویال ژامبون رویال کالباس برگر (پیازه) کالباس برگر (پیازه) کالباس خشک دانمارکی کالباس خشک دانمارکی ژامبون بوقلمون ژامبون بوقلمون ژامبون مخلوط 90 درصد ژامبون مخلوط 90 درصد کالباس قارچ و مرغ کالباس قارچ و مرغ ژامبون سولیکوی مرغ ژامبون سولیکوی مرغ کالباس خشک کالباس خشک ژامبون سولیکوی گوشت ژامبون سولیکوی گوشت ژامبون استیک مرغ ژامبون استیک مرغ کالباس خشک مخصوص کالباس خشک مخصوص کالباس مارتادلا کالباس مارتادلا کالباس لیونر ممتاز کالباس لیونر ممتاز کالباس مرغ کالباس مرغ ژامبون جونیکا ژامبون جونیکا ژامبون سرد ژامبون سرد کالباس پپرونی کالباس پپرونی ژامبون مرغ دودی ژامبون مرغ دودی جوجه کباب ران فسنجانی جوجه کباب ران فسنجانی جوجه کباب جوجه کباب جوجه کباب بال جوجه کباب بال جوجه کباب ران لبنانی جوجه کباب ران لبنانی كباب لقمه گوشت كباب لقمه گوشت فیله سوخاری مکزیکی فیله سوخاری مکزیکی شنیتسل سینه مرغ شنیتسل سینه مرغ ناگت مرغ ناگت مرغ فیله مرغ سوخاری فیله مرغ سوخاری همبرگر معمولی همبرگر معمولی همبرگر مخصوص همبرگر مخصوص ساق مرغ بدون پوست ساق مرغ بدون پوست سینه مرغ بدون استخوان سینه مرغ بدون استخوان مغز ران مرغ مغز ران مرغ فیله مرغ 450 و 900 گرمی فیله مرغ 450 و 900 گرمی بال مرغ بال مرغ ران مرغ بدون پوست ران مرغ بدون پوست بال و بازوی ساده بال و بازوی ساده سینه مرغ خرد شده سینه مرغ خرد شده بازوی مرغ بازوی مرغ سینه مرغ بدون پوست با استخوان سینه مرغ بدون پوست با استخوان گردن مرغ گردن مرغ جوجه کباب ران مرغ جوجه کباب ران مرغ بازو مرغ مکزیکی بازو مرغ مکزیکی جوجه کباب (بدون استخوان) خرد شده جوجه کباب (بدون استخوان) خرد شده فیله سوخاری مکزیکی فیله سوخاری مکزیکی بال مکزیکی بال مکزیکی شتیسل ران مرغ با آرد سوخاری شتیسل ران مرغ با آرد سوخاری شتیسل سینه مرغ با آرد سوخاری شتیسل سینه مرغ با آرد سوخاری ران طعم دار بندری ران طعم دار بندری بازوی کبابی بازوی کبابی آشپزی با محصولات به سولیکو خوش آمدید شركت فرآورده های گوشتی تهران (سولیكو) در سال 1358 با مجوز وزارت صنایع، با ظرفیت 300 تن در سال شروع به فعالیت نمود. در سال 1360 با توجه به رشد و توسعه آن به احمد آباد مستوفی منتقل و با ظرفیت ابتدایی 1500 تن در سال در زمینی به مساحت تقریبی 1000 متر مربع آغاز به كار نمود. در سال 1368 با توجه به گسترش حجم فعالیت شركت، مساحت كارخانه به 6800 متر مربع افزایش یافت و با بیش از 150 نفر پرسنل ظرفیت تولید خود را به 6990 تن در سال رساند .تولیدات اولیه این شركت شامل همبرگر، انواع سوسیس و كالباس بود كه در حال حاضر این شركت با تكمیل، توسعه و بهینه سازی فرآیند تولید از طریق خرید ماشین آلات و تجهیزات مدرن و برقراری سیستم های نوین تولیدی با تولید بیش از سی نوع محصولات شامل انواع سوسیس و كالباس در بسته بندی های متنوع و بهداشتی (فله و وكیوم) و انواع گوشتهای فرآوری شده و ارسال این محصولات به سراسر كشور، تولید سالانه خود را به بیش از چند هزار تن در سال رسانده است. فرم شرکت در قرعه کشی برای شرکت در مسابقه ماهیانه محصولات سولیکو، لطفا اطلاعات زیر را وارد کنید نام و نام خانوادگی* تاریخ تولد منطقه محل سکونت تلفن همراه* پست الکترونیک* تاریخ عضویت نام محصول* امتیاز محصول* بسیار خوب خوب معمولی Created with BreezingForms Lite - Get BreezingForms Full Version! ثبت نام در تور بازدید از کارخانه برای ثبت نام رایگان در تور بازدید از کارخانه سول </font></div>